Warsz­ta­ty cze­ko­la­do­we w gru­pie „Zającz­ków”

1W dniu 18 listo­pa­da bie­żą­ce­go roku dzie­ci z oddzia­łu OP 3B gości­ły u sie­bie spe­cjal­nych gości, któ­rzy poka­za­li jak moż­na w pro­sty spo­sób przy­go­to­wać zdro­we sło­dy­cze bez dodat­ku bia­łe­go cukru. Przed­szko­la­ki mie­sza­ły, zagnia­ta­ły oraz for­mo­wa­ły wszyst­kie skład­ni­ki. Każ­da z tych form pra­cy to wspa­nia­ła zaba­wa sen­so­rycz­na wspo­ma­ga­ją­ca roz­wój moto­ry­ki małej.
Przy oka­zji zapach cze­ko­la­dy i poma­rań­czy roz­no­sił się po całej sali!Na zakoń­cze­nie dzie­ci pięk­nie zapa­ko­wa­ły swo­je pra­lin­ki, aby móc zabrać je do domu i poczę­sto­wać pozo­sta­łych domow­ni­ków. Szczę­śli­we dziec­ko, to brud­ne dziecko!


Wstecz