Dzień Chło­pa­ka — gru­py OP3, OP4A, OP 4/5

330 wrze­śnia świę­to­wa­li­śmy Dzień Chło­pa­ka. Z tej oka­zji skła­da­li­śmy chłop­com życze­nia, wrę­cza­li­śmy nie­spo­dzian­ki i słod­ko­ści. Przed­szko­la­ki zosta­ły  zapro­szo­ne do udzia­łu w szkol­nej akcji, któ­ra pole­ga­ła na zało­że­niu kra­wa­tów. Bar­dzo spodo­bał się nam ten pomysł.  Czy­taj dalej

Dzień Chło­pa­ka w gru­pie OP 4B

130 wrze­śnia  w gru­pie OP 4B świę­to­wa­li­śmy DZIEŃ CHŁOPAKA. Tego dnia było mnó­stwo spor­to­wych kon­ku­ren­cji. Dziew­czyn­ki zło­ży­ły chłop­com życze­nia oraz wrę­czy­ły upo­min­ki.  W podzię­ko­wa­niu za wspa­nia­łe pre­zen­ty chłop­cy zapro­si­li dziew­czyn­ki na słod­ki poczęstunek.

Wybo­ry do SU 2020

1W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 tra­dy­cyj­nie odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Jak co roku wybo­ry wzbu­dzi­ły dużo emo­cji, a rywa­li­za­cja o sta­no­wi­sko prze­wod­ni­czą­ce­go samo­rzą­du była bar­dzo wyrów­na­na. Osta­tecz­nie wyło­nio­no sześć osób, któ­re będzie repre­zen­to­wać  wszyst­kich uczniów:

Czy­taj dalej

X Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

2 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła bra­ła udział w X Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 5242 szkół z 22 kra­jów na całym świe­cie. Akcja ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób. Jest oka­zją dla uczniów do nad­ro­bie­nia „tablicz­ko­wych” zale­gło­ści po waka­cjach. Przy­go­to­wa­nia do Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia odby­wa­ły się  już od 28 wrze­śnia. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki też pomagają

1Przed­szko­la­kom z gru­py OP 4B nie jest obo­jęt­ny los bez­dom­nych zwie­rząt, dla­te­go też 02.10.2020r. chęt­nie przy­łą­czy­ły się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Zbiór­ka darów dla schro­ni­ska w Dąbrów­ce”. Dzię­ku­je­my rów­nież rodzi­com za wspar­cie akcji.

Zbiór­ka na rzecz schroniska

SONY DSCLos zwie­rząt nie jest nam obo­jęt­ny! Dnia 2.10.2020 w naszej szko­le prze­pro­wa­dzo­no zbiór­kę darów na rzecz Schro­ni­ska Dla Bez­dom­nych Zwie­rząt OTOZ Ani­mals w Dąbrów­ce. Celem akcji było zebra­nie poży­wie­nia i asor­ty­men­tu dla potrze­bu­ją­cych zwie­rząt w schro­ni­sku. Czy­taj dalej

Zaję­cia proekologiczne

SONY DSCW dru­gim tygo­dniu wrze­śnia ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych z zakre­su kształ­to­wa­nia postaw pro­eko­lo­gicz­nych. Na począt­ku zajęć dzie­ci według wska­zó­wek i instruk­cji ani­ma­to­ra zbu­do­wa­ły wia­trak wytwa­rza­ją­cy ener­gię. Ucznio­wie zoba­czy­li jak przy uży­ciu tune­lu aero­dy­na­micz­ne­go w wia­tra­kach gene­ro­wa­ny jest prąd elek­trycz­ny. Czy­taj dalej

Dzień Krop­ki w gru­pie OP 6B oraz OP 6E

1Dzień Krop­ki (Inter­na­tio­nal Dot Day)-15 wrze­śnia to wiel­kie świę­to kre­atyw­no­ści, poko­ny­wa­nia ogra­ni­czeń, umac­nia­nia wia­ry we wła­sne siły. Mnó­stwo kolo­ro­wych krop, kro­pek, kro­pe­czek zago­ści­ło w naszych salach. Dzie­ci w tym dniu mia­ły na sobie ubra­nia w krop­ki. Czy­taj dalej

Dzień Przed­szko­la­ka – Gru­pa OP6B i OP6E

31Każ­dy przed­szko­lak dobrze wie, że kie­dy 20 wrze­sień zbli­ża się, od naj­młod­sze­go, aż po star­sza­ka wszy­scy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka! 20 wrze­śnia — to dzień waż­ny dla wszyst­kich przed­szko­la­ków, ponie­waż obcho­dzo­ny jest Ogól­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka. Czy­taj dalej

Pro­jekt „Dobry Start”

2Po wcze­śniej­szych zapi­sach dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go mogły uczest­ni­czyć w: „Zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­ność ucze­nia się i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych”, „Małej robo­ty­ce”, „Języ­ku angiel­skim”, „Logo­pe­dii”, „Gim­na­sty­ce korek­cyj­nej” oraz zaję­ciach pro­wa­dzo­nych „Meto­dą Dobre­go Star­tu”, któ­re były reali­zo­wa­ne w ramach unij­ne­go pro­jek­tu „Dobry Start”. Czy­taj dalej

Otrzę­si­ny 2020

3Dnia 11 wrze­śnia 2020 r. ucznio­wie klas czwar­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie obcho­dzi­li swo­je świę­to. Przy­ję­cie uczniów w poczet klas czwar­tych tzw. otrzę­si­ny oby­ły się w tym roku szkol­nym poza mura­mi szko­ły, w Arbo­re­tum w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Komu­ni­kat

Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, infor­mu­je iż u jed­ne­go z pra­cow­ni­ków obsłu­gi  potwier­dzo­no zacho­ro­wa­nie na COVID-19. Decy­zją SANEPIDU  pra­cow­ni­cy obsłu­gi szko­ły, któ­rzy mie­li bli­ski, bez­po­śred­ni kon­takt z tą oso­bą zosta­li skie­ro­wa­ni na domo­wą kwa­ran­tan­nę. Szko­ła funk­cjo­nu­je nor­mal­nie, lek­cje odby­wa­ją się w try­bie sta­cjo­nar­nym. Dyrek­cja szko­ły postę­pu­je zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi i wytycz­ny­mi, pozo­sta­jąc w sta­łym kon­tak­cie z Powia­to­wą Sta­cją Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­ną w Wejherowie.

(-) Dariusz Rompca

Dyrek­tor szkoły

Inau­gu­ra­cja Roku Szkol­ne­go 2020/2021

SONY DSCPo bli­sko pół­rocz­nej prze­rwie w bez­po­śred­nich kon­tak­tach z rado­ścią roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny. Z powo­du epi­de­mii uro­czy­stość była inna niż zwy­kle. 1 wrze­śnia, o wyzna­czo­nych według har­mo­no­gra­mu godzi­nach: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 i 14:00 przy wyzna­czo­nych dla danej kla­sy drzwiach wej­ścio­wych wycho­waw­cy z ogrom­ną przy­jem­no­ścią i utę­sk­nie­niem powi­ta­li uczniów. Czy­taj dalej

Nowy rok szkol­ny 2020/21 otwarty!

Bar­dzo ser­decz­nie witam wszyst­kich, któ­rzy roz­po­czy­na­my ten nowy rok szkol­ny w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie!

Z tej oka­zji życzę uczniom, nauczy­cie­lom oraz rodzi­com wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, przede wszyst­kim, by był to rok bez­piecz­ny oraz mimo nad­zwy­czaj­nej sytu­acji bar­dzo owocny!

Dobre­go, uda­ne­go roku szkol­ne­go 2020/2021

życzy

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca

21Dni 10Godzin 17Minut 28Sekund