Nasi ucznio­wie czy­ta­ją po kaszubsku

123 listo­pa­da 2022 roku w czy­tel­ni Biblio­te­ki Gmin­nej im. Leona Rop­pla w Luzi­nie prze­pro­wa­dzo­no etap gmin­ny IX Regio­nal­ne­go Kòn­kùr­su dlô Czëtiń­ców „Méster Bël­négò Czëta­niô”. Wśród uczest­ni­ków nie zabra­kło uczniów Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go, któ­rzy, czy­ta­jąc wier­sze Janu­sza Mamel­skie­go oraz baj­ki Jerze­go Sam­pa zapre­zen­to­wa­li się rewe­la­cyj­nie. Komi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie: Teo­fil Siroc­ki, Maria Kro­śnic­ka, Marek Zelew­ski pierw­sze miej­sce przy­zna­ła uczen­ni­cy Annie Utra­cie, dru­gie miej­sce Fabia­no­wi Kamiń­skie­mu w kate­go­rii klas I‑II, zaś w kate­go­rii klas V‑VI na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ła się Maja Kos z kla­sy V a, nato­miast Wero­ni­ka Zie­liń­ska z 6b zaję­ła III.Zofia Bisew­ska z kla­sy V a otrzy­ma­ła wyróżnienie.
Nasze uczen­ni­ce ponow­nie zmie­rzą się z trud­nym języ­kiem kaszub­skim 2 grud­nia 2022 r. pod­czas eta­pu powia­to­we­go ww. kon­kur­su, któ­ry w tym roku odbę­dzie się w Sze­mu­dzie. Nagro­dzo­nym uczniom oraz ich opie­ku­nom — Beacie Rie­gel oraz Mie­czy­sła­wo­wi Bistro­nio­wi ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.


Wstecz