Zawód poli­cjan­ta – wizy­ta na Poste­run­ku Poli­cji w Luzinie

1Naj­młod­sza gru­pa przed­szko­la­ków z oddzia­łu OP 3B w ostat­nim cza­sie odwie­dzi­ła Poste­ru­nek Poli­cji. Dzie­ci dowie­dzia­ły się czym funk­cjo­na­riu­sze na co dzień zaj­mu­ją się w swo­jej pra­cy oraz mogły zoba­czyć, dotknąć a nawet przy­mie­rzyć wypo­sa­że­nie ubio­ru poli­cjan­ta w cza­sie akcji: kaj­dan­ki, pał­kę poli­cyj­ną i kami­zel­kę kulo­od­por­ną. W cza­sie poga­dan­ki nie zabra­kło infor­ma­cji na temat bez­pie­czeń­stwa. Dziel­ni­co­wi przy­po­mnie­li naj­młod­szym uczest­ni­kom ruchu dro­go­we­go pod­sta­wo­we zasa­dy pra­wi­dło­we­go i bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po drogach.
Mun­du­ro­wi uświa­do­mi­li dzie­ci, jak waż­ne są ele­men­ty odbla­sko­we oraz zachę­ca­li, aby już od naj­młod­szych lat były wypo­sa­żo­ne w ele­men­ty popra­wia­ją­ce ich widocz­ność w ruchu dro­go­wym. Dobre nawy­ki powin­ny wpły­nąć tak­że na ich posta­wę na dro­dze w doro­słym życiu. Pod­czas tego spo­tka­nia dzie­ci zwie­dzi­ły Poste­ru­nek Poli­cji – dyżur­kę i celę oraz mogły wsiąść do poli­cyj­ne­go radio­wo­zu, malu­chom spra­wi­ło to ogrom­ną radość. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia dzie­ciom wyko­na­na zosta­ła pamiąt­ko­wa dak­ty­lo­sko­pia. Na zakoń­cze­nie wizy­ty dzie­ci podzię­ko­wa­ły Poli­cjan­tom za poświę­co­ny im czas i wrę­czy­ły kart­kę z życze­nia­mi oraz z odci­ska­mi swo­ich palców.


Wstecz