Ter­min XVIII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spi­éwë” przeniesiony

W związ­ku z obec­ną sytu­acją zwią­za­ną z zagro­że­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem oraz reko­men­da­cja­mi  Woje­wo­dy Pomor­skie­go i Pomor­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty doty­czą­cy­mi nie­orga­ni­zo­wa­nia wycie­czek szkol­nych, a tak­że nie­uczest­ni­cze­nia w impre­zach maso­wych, ple­ne­ro­wych i szkol­nych do chwi­li usta­nia zagro­że­nia, w uzgod­nie­niu z Wój­tem Gmi­ny Luzi­no prze­no­si­my ter­min XVIII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spi­éwë” z dnia 20.03.2020 r.  na póź­niej­szy. O nowym ter­mi­nie poin­for­mu­je­my nie­zwłocz­nie po jego ustaleniu.

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca

Wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty z rodzi­ca­mi „Weso­łych Nutek”

1Nasze przed­szko­le bar­dzo ceni sobie współ­pra­cę z rodzi­ca­mi oraz ich zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ces roz­wo­ju dziec­ka. Wśród rodzi­ców naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szą się zaję­cia, w któ­rych mogą bez­po­śred­nio uczest­ni­czyć. Czy­taj dalej

Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka 2019/2020

1Dnia 28.02.2020 roku ucznio­wie klas pierw­szych, w dru­gim seme­strze nauki zosta­li zapro­sze­ni przez nauczy­cie­la-biblio­te­ka­rza na uro­czy­stą aka­de­mię z oka­zji „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”. Czy­taj dalej

Koło Przy­ja­ciół Biblioteki

925.02.2020 r. ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odwie­dzi­li Gmin­ne Przed­szko­le Publicz­ne w Luzi­nie, w któ­rym zapre­zen­to­wa­li spek­takl teatral­ny pt. „Kró­lew­na Śnież­ka”. Czy­taj dalej

Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języki

1W dniach od 25.02.–28.02.2020r. w Powia­to­wej Biblio­te­ce  w Wej­he­ro­wie odbył się IV Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języ­ki”. Czy­taj dalej

Kon­kurs recy­ta­tor­ski w kl. I‑III

konkurs-recytatorski-I-IIIDnia 27.02.2020 roku w sali 224 o godz. 13.30 odbył się prze­słu­cha­nia uczniów w kate­go­rii klas I‑III, w celu wyło­nie­nia fina­li­stów, któ­rzy będą repre­zen­to­wać SP nr w Luzi­nie w gmin­nym eta­pie 37.Konkursu Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej. Czy­taj dalej

Kon­kurs recy­ta­tor­ski poezji polskiej

1Dnia 25.02.2020 roku o godzi­nie 13.30 w sali nr 207 odby­ły się eli­mi­na­cje do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej dla klas IV-VI.Uczniowie pre­zen­to­wa­li wie­le cie­ka­wych utwo­rów twór­ców pol­skich, naj­czę­ściej poja­wia­ły się wier­sze Julia­na Tuwi­ma  i Wisła­wy Szym­bor­skiej. Czy­taj dalej

Tłu­sty Czwar­tek  w gru­pie OP 5B

6W Tłu­sty Czwar­tek-tak jak każe tra­dy­cja, każ­dy w ten dzień powi­nien zjeść pącz­ka. Tak też było i w naszej gru­pie, ale i nie tyl­ko. Czy­taj dalej

XV Gmin­ny Tur­niej Ekonomiczny

turniej_ekon_001Dnia 20 lute­go 2020r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie odbył się XV Gmin­ny Tur­niej Eko­no­micz­ny. Prze­pro­wa­dzo­ny został w trzech kate­go­riach: ucznio­wie klas IV, ucznio­wie klas V, ucznio­wie klas VI. Czy­taj dalej

Pącz­ko­wy zawrót gło­wy u logopedów

4Tłu­sty czwar­tek to jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych dni w roku. W ramach tak wyjąt­ko­we­go świę­ta na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych rów­nież nie mogło zabrak­nąć pącz­ków. Czy­taj dalej

Walen­tyn­ki w szkole

1Walen­tyn­ki to świę­to zako­cha­nych i zaprzy­jaź­nio­nych. A więc, są dosko­na­łą szan­są, by oka­zać uczu­cia oso­bom, któ­re się lubi.  Jest to szcze­gól­ny dzień, na któ­ry war­to sta­ran­nie przy­go­to­wać coś wyjąt­ko­we­go. Czy­taj dalej

Mali odkryw­cy.

1Gru­pa „Weso­łe Nut­ki” pod opie­ką wycho­waw­czy­ni Nata­lii Klas, przez pierw­sze pół­ro­cze bra­ła udział w  zaję­ciach inno­wa­cyj­nych z cyklu „Mali odkryw­cy. Eks­pe­ry­men­ty i doświad­cze­nia”. Czy­taj dalej

Walen­tyn­ko­wa dyskoteka

213.02. 2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się kar­na­wa­ło­wo-walen­tyn­ko­wa dys­ko­te­ka klas IV-VI. Czy­taj dalej

69Dni 09Godzin 47Minut 31Sekund