Z wizy­tą w izbie regionalnej

118 listo­pa­da dzie­ci z gru­py OP6E odwie­dzi­ły Izbę Regio­nal­ną, któ­ra znaj­du­je się w ich szko­le. O eks­po­na­tach zgro­ma­dzo­nych w izbie w cie­ka­wy spo­sób opo­wie­dzia­ła pani Beata Rie­gel. Przed­szko­la­ki zoba­czy­ły, jak wyglą­da­ły pomiesz­cze­nia, ozdo­by, przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku kil­ka­dzie­siąt lat temu. Pozna­ły, jakim sprzę­tem posłu­gi­wa­no się pod­czas prac wyko­ny­wa­nych w gospodarstwie.
Dzie­ci z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem przy­glą­da­ły się wszyst­kim przed­mio­tom oraz z cie­ka­wo­ścią wysłu­cha­ły infor­ma­cji na ich temat. Przed­szko­la­ki wraz z wycho­waw­czy­nią skła­da­ją podzię­ko­wa­nia pani Beacie za atrak­cyj­ne zajęcia.


Wstecz