Warsz­ta­ty pro­fi­lak­tycz­ne uza­leż­nień od sub­stan­cji psychoaktywnych

1W dniach od 23 — 25.11.22r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­wa­ły się warsz­ta­ty pro­fi­lak­tycz­ne uza­leż­nień od sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych. Wzię­li w nich udział ucznio­wie klas IV-VIII. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny: „Alko­hol, e‑papierosy, papie­ro­sy, dopa­la­cze i nar­ko­ty­ki” reali­zo­wał w naszej szko­le Mało­pol­ski Ośro­dek Edu­ka­cji Pro­fi­lak­tycz­nej z Krakowa.
Zaję­cia mia­ły cha­rak­ter otwar­ty, ucznio­wie chęt­nie zada­wa­li pyta­nia, bra­li czyn­ny udział w zaję­ciach, pole­ca­li je kole­żan­kom i kole­gom. Nale­ży mieć nadzie­ję, że warsz­ta­ty pro­fi­lak­tycz­ne uza­leż­nień psy­cho­ak­tyw­nych pomo­gą mło­dym ludziom w doko­ny­wa­niu wła­ści­wych wyborów.


Wstecz