Uro­czy­ste wcią­gnię­cie na maszt fla­gi w par­ku im. Gerar­da Labudy