Pro­jekt pt.: „Dobry Start etap 2‑kontynuacja pro­gra­mu roz­wo­ju OWP Gmi­ny Luzino”

1Dzie­ci z Przed­szko­la nr 2 w roku szkol­nym 2022/2023 kon­ty­nu­ują reali­za­cję pro­jek­tu „Dobry Start 2” współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Euro­pej­ski Fun­dusz Spo­łecz­ny. W I pół­ro­czu w dodat­ko­wych- trzy­dzie­stu pół­go­dzin­nych zaję­ciach bio­rą udział dzie­ci sze­ścio­let­nie. Dzie­ci mają moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w:

  • zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych kom­pe­ten­cje mate­ma­tycz­ne (robo­ty­ka), któ­rych głów­nym celem jest pod­no­sze­nie umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych, wyko­rzy­sty­wa­nia ich w życiu codzien­nym oraz podej­mo­wa­nia twór­czych dzia­łań; pod­czas zajęć dzie­ci wyko­rzy­stu­ją Pho­to­ny (robo­ty); dzię­ki inte­rak­tyw­nej zaba­wie przed­szko­la­ki uczą się pro­gra­mo­wa­nia, któ­re wyko­rzy­sty­wa­ne jest do pla­no­wa­nia, roz­wi­ja­nia orien­ta­cji prze­strzen­nej, spraw­no­ści manu­al­nej, logicz­ne­go myśle­nia, koor­dy­na­cji wzro­ko­wo-rucho­wej oraz sty­mu­lo­wa­nia myśle­nia przyczynowo-skutkowego.
  • zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i pra­cy zespo­ło­wej-dzie­ci pod­czas tych zajęć uczą się jak reago­wać w sytu­acjach pro­ble­mo­wych, jak pano­wać nad wła­sny­mi emo­cja­mi i umieć je nazy­wać; współ­pra­cu­jąc w gru­pie, roz­wi­ja­ją kom­pe­ten­cje spo­łecz­no-emo­cjo­nal­ne, któ­re są bar­dzo waż­ne w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu w ota­cza­ją­cym nas świecie,
  • zaję­ciach Meto­dy Dobre­go Star­tu M. Bog­da­no­wicz, któ­rej celem jest uspraw­nie­nie, koor­dy­na­cja oraz inte­gra­cja funk­cji wzro­ko­wo-słu­cho­wo-rucho­wych; są one bar­dzo istot­ne, ponie­waż bio­rą udział w nauce pisa­nia i czy­ta­nia; udział w zaję­ciach wspo­ma­ga naukę oraz sty­mu­lu­je pra­wi­dło­wy roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny dzieci.
  • zaję­ciach Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go według Wero­ni­ki Sher­bor­ne-głów­nym celem zajęć jest reali­za­cja potrze­by ruchu, uzy­ska­nie roz­luź­nie­nia i roz­ła­do­wa­nia napię­cia a tak­że pozna­nie wła­sne­go cia­ła i jego moż­li­wo­ści, zwięk­sze­nie poczu­cia siły, wła­snej war­to­ści, zaufa­nia do sie­bie oraz akcep­ta­cji sie­bie; dzię­ki współ­dzia­ła­niu w gru­pie dzie­ci uczą się nawią­zy­wa­nia kon­tak­tu z dru­gą oso­ba, wzmoc­nie­nia poczu­cia bez­pie­czeń­stwa oraz dozna­wa­nia rado­ści, zaba­wy i wię­zi z gru­pą. Każ­de z tych zajęć cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią wśród dzie­ci, któ­re z chę­cią i cie­ka­wo­ścią przy­cho­dzą na kolej­ne spotkania.


Wstecz