Odkry­wa­my talenty

1„Talent to rzecz cudow­na, ale nie posłu­ży temu, komu brak wytrwa­ło­ści” – powie­dział kie­dyś Ste­phen King. Pew­ne jest, że uczniom SP nr 1 w Luzi­nie zde­cy­do­wa­nie tej wytrwa­ło­ści nie brak.
W minio­ny czwar­tek 03.11.2022 r. kil­ku­dzie­się­ciu naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych i odważ­nych mło­dych ludzi wzię­ło udział w Szkol­nym Prze­glą­dzie Talen­tów. Celem tego przed­się­wzię­cia było pro­mo­wa­nie mło­dych talen­tów, umoż­li­wie­nie pre­zen­ta­cji swo­ich pasji, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań i kre­atyw­no­ści oraz pro­mo­cja alter­na­tyw­nych form spę­dza­nia wol­ne­go czasu.


Ucznio­wie zasko­czy­li wszyst­kich swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi w róż­nych dzie­dzi­nach. Uczest­ni­cy wystę­po­wa­li indy­wi­du­al­nie i zespo­ło­wo, a wachlarz pre­zen­to­wa­nych  talen­tów był ogrom­ny. Ujaw­ni­ły się zarów­no zdol­no­ści tanecz­ne, wokal­ne, jak i spor­to­we, pla­stycz­ne, a nawet recy­ta­tor­skie. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się taniec, śpiew i rysu­nek, była też gra na instru­men­cie. Wszyst­kie wystę­py zosta­ły bar­dzo dobrze przy­ję­te przez zgro­ma­dzo­ną publicz­ność, a okla­skom nie było koń­ca. Mamy nadzie­ję, że nie­dłu­go ucznio­wie naszej szko­ły zapre­zen­tu­ją nam tak­że inne, wspa­nia­łe umie­jęt­no­ści. Może będzie to ręko­dzie­ło, wypie­ki, talent lite­rac­ki, ora­tor­ski? Może skecz, kaba­ret albo ukła­da­nie kost­ki Rubi­ka..? Zobaczymy…

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rodzi­com za przy­go­to­wa­nie uczniów do wystę­pów, a człon­kom Komi­sji za wyło­nie­nie wyróż­nio­nych, któ­rzy zapre­zen­tu­ją się już nie­ba­wem przed całą spo­łecz­no­ścią szkol­ną! Ach, cóż to będzie za widowisko..!
 WYŁONIENI W CASTINGU:

 KATEGORIA TANIEC:

 1. Gru­pa Black Pink (Ame­lia Slas, Alek­san­dra Kancz­kow­ska, Zuzia Richert, Anto­ni­na Ossowska)
 2. Oli­wia Szpica
 3. Wik­to­ria Bacławska
 4. Maja Zie­lon­ka

KATEGORIA ŚPIEW:

 1. Ame­lia Slas
 2. Wik­to­ria Bacławska
 3. Jakub Sro­ka
 4. Sonia Ber­trand
 5. Maja Koss
 6. Lau­ra Rutkowska
 7. Zofia Bań­ko
 8. Zuzan­na Klas

KATEGORIA GRA NA INSTRUMENCIE:

 1. Sta­ni­sław Milewczyk
 2. Sonia Ber­trand
 3. Lau­ra Rutkowska

KATEGORIA RECYTACJA:

 1. Ali­cja Tederko

KATEGORIA SPORTOWCY:

 1. Mak­sy­mi­lian i Andrzej Rudniccy
 2. Dawid Tyszer

KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA:

 1. Ben­ke Wero­ni­ka 3c
 2. Kos Fabian 3c
 3. Nasiad­ko Oli­wia 3c
 4. Grub­ba Daria 3c
 5. Sype­rek Hubert 3c
 6. Naczk Kasia 2d
 7. Pal­lach Marian­ka 2d
 8. Maciek 2d
 9. Sro­ka Jan 4c
 10. Maciej Kie­lar 2d
 11. Labud­da Niko­la 4a
 12. Richert Oli­wia 6a


Wstecz