Obcho­dy Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Ic

9 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji ucznio­wie z kla­sy Ic zaśpie­wa­li pio­sen­kę “Co to jest nie­pod­le­głość?”. Przed przy­stą­pie­niem do nauki pio­sen­ki, dzie­ci pozna­ły sens śpie­wa­nych słów. Ich stro­je galo­we oraz koty­lio­ny są ozna­ką patrio­tycz­nej postawy.