Wyjąt­ko­we obcho­dy Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w naszej szkole!

1Dzień Nie­pod­le­gło­ści to jed­no z naj­waż­niej­szych świąt patrio­tycz­nych w naszym kalen­da­rzu . Przy­po­mi­na nam o trud­nych losach nasze­go naro­du, ale jest też dosko­na­łą oka­zją byśmy poka­za­li swój wiel­ki patriotyzm.W dniu 9  listo­pa­da 2022 roku nasza spo­łecz­ność szkol­na spo­tka­ła się w par­ku im. prof. Gerar­da Labu­dy. Na uro­czy­sto­ści nie zabra­kło dyrek­to­ra Zespo­łu Szkol­no- Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie —  Dariu­sza Romp­cy, Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców Grze­go­rza Sla­sa oraz Wój­ta Gmi­ny Luzi­no Jaro­sła­wa Wejera.
W tak wyjąt­ko­wym i uro­kli­wym miej­scu  uczci­li­śmy już 104. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści. Z powa­gą i hono­rem Samo­rząd Uczniow­ski w skła­dzie: Zuzan­na Szul­ta (prze­wod­ni­czą­ca) oraz Alek­san­dra Reń­kas uro­czy­ście wcią­gnę­ły  bia­ło- czer­wo­ną fla­gę  na maszt.  O tę opra­wę zadba­ły opie­kun­ki Samo­rzą­du: Syl­wia Wil­la i Agniesz­ka Sitny.Punktualnie o godzi­nie 11.11 z wiel­ką dumą zaśpie­wa­li­śmy czte­ry zwrot­ki „Mazur­ka Dąbrow­skie­go”.  Głos zabrał Wójt Gmi­ny Luzi­no Jaro­sław Wejer. W swo­im prze­mó­wie­niu przy­po­mniał o losach naszej ojczy­zny i jej nie­ustan­nej wal­ki o wol­ność i nie­pod­le­głość. Podzię­ko­wał przy tym, tym wszyst­kim, któ­rzy wycią­gnę­li swą dłoń do lud­no­ści ukra­iń­skiej ucie­ka­ją­cej przed trwa­ją­cą tam woj­ną. Ta bez­cen­na  lek­cja histo­rii pozo­sta­nie z nami w pamię­ci przez naj­bliż­szy rok do następ­ne­go Świę­ta Niepodległości…Uczniowie naszej szko­ły repre­zen­tu­ją­cy Poczet Sztan­da­ro­wy byli rów­nież obec­ni na uro­czy­stej mszy świę­tej w para­fii pw.  św. Waw­rzyń­ca w Luzi­nie na Gmin­nych Obcho­dach Świę­ta Niepodległości.


a href=“javascript:history.go(-1)”>Wstecz