“Śmierć nie jest prze­ci­wień­stwem życia, a jego czę­ścią” H. Murakami

1-2W pierw­szych dniach listo­pa­da w spo­sób szcze­gól­ny wspo­mi­na­my tych, któ­rzy ode­szli. Pamię­ta­jąc o zmar­łych uczy­my się sza­cun­ku dla ich życia i doko­nań. Pie­lę­gnu­jąc pamięć o boha­te­rach wojen­nych oka­zu­je­my wdzięcz­ność za naszą wol­ność. Ten gest zapa­lo­nej świe­cy to nasz znak, że jeste­śmy świa­do­mi dzie­dzic­twa, doko­nań, ofiar tych, któ­rzy byli przed nami.
Razem z wycho­waw­ca­mi wszyst­kich grup odwie­dzi­li­śmy luziń­ski cmen­tarz i miej­sca zwią­za­ne z lokal­ną histo­rią. W ten spo­sób  po raz kolej­ny zazna­czy­li­śmy swój udział w ogól­no­pol­skiej akcji Mini­ster­stwa  Edu­ka­cji i Nauki-“Szkoła pamięta”.