Tego­rocz­ni Sty­pen­dy­ści w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej-II edycja”

Jak co roku wśród ogrom­nej licz­by uczniów Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu wyty­po­wał naj­zdol­niej­szych, któ­rzy otrzy­mu­ją Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej-III edy­cja”. Na rok 2022/2023 wyty­po­wa­no 434 sty­pen­dy­stów, z któ­rych 4 to ucznio­wie Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie:

  • Hirsz Oskar
  • Kafel Mar­ty­na
  • Kwi­dziń­ski Dawid
  • Sobiec­ka Martyna

Ran­king i reko­men­da­cje doty­czą­ce sty­pen­dium finan­so­wa­nych ze środ­ków budże­tu samo­rzą­du woje­wódz­twa oraz współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu zosta­ły umiesz­czo­ne w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Pomor­skie­go. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych osiągnięć!

Wstecz