Dzień owo­ców i warzyw w gru­pie OP 3A

1Z tej oka­zji dzie­ci dowie­dzia­ły się jak dużo miej­sca w codzien­nej die­cie powin­ny zaj­mo­wać warzy­wa i owo­ce oraz jak waż­ne dla nasze­go zdro­wia jest ich spo­ży­wa­nie. Aby mogły zapa­mię­tać jak naj­wię­cej, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy warzyw­ne śnia­da­nie. Każ­dy sam wybie­rał, co znaj­dzie się na jego kanap­ce. Nato­miast 21 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ła degu­sta­cja tego owo­co­we­go deseru.Wstecz