Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka w gru­pie „Sów­ki”

1W dniu 24 paź­dzier­ni­ka bie­żą­ce­go roku przed­szko­la­ki z gru­py „Sów­ki” obcho­dzi­ły Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. Bra­ły udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach i zaba­wach. Posze­rzy­ły wie­dzę na temat ziem­nia­ka, jego pocho­dze­nia oraz przy­rzą­dza­nych z nie­go potraw. Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć.


Wstecz