Owo­ce i warzy­wa, czy­li zdro­wo i kolo­ro­wo w gru­pach OP 6C, 6D, 6B

1Jesień to okres zbio­rów w sadzie i w ogro­dzie, a tak­że wspa­nia­ła oka­zja na kształ­to­wa­nie  u dzie­ci pra­wi­dło­wych nawy­ków żywie­nio­wych. Przed­szko­la­ki z grup OP 6C, OP 6D oraz OP 6B mia­ły oka­zje posze­rzyć swo­ją wie­dzę na temat owo­ców i warzyw. Odwie­dzi­ły sklep warzywno–owocowy. Z wiel­kim ape­ty­tem degu­sto­wa­ły owo­ce. Przy­go­to­wa­ły pysz­ną sałat­kę owocową.


Wstecz