Orga­ni­za­cja roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2020/2021

Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go odbę­dzie się 1.09.2020 r. według nastę­pu­ją­ce­go harmonogramu←kliknij tutaj

Ucznio­wie (podob­nie jak na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go) zbie­ra­ją się o wyzna­czo­nych godzi­nach przy odpo­wied­nim wej­ściu, gdzie ocze­ku­ją na wycho­waw­cę, z któ­rym uda­dzą się do sali.

Obo­wią­zu­je zakaz wstę­pu rodzi­ców do szko­ły. W dniu roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go nie będzie to doty­czy­ło rodzi­ców (opie­ku­nów) dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych, uczniów klas I, klas IV, dzie­ci nowo przy­ję­tych do szko­ły oraz kla­sy IIB i IIID, w któ­rych nastą­pi­ła zmia­na wycho­waw­cy. (jeden doro­sły na jed­no dziec­ko). Doro­słych obo­wią­zu­ją  masecz­ki. W przy­pad­ku uczniów masecz­ki są zalecane. 

Przy­po­mi­na­my o bez­względ­nym zaka­zie przy­pro­wa­dza­nia do szko­ły dzie­ci z obja­wa­mi gry­po­po­dob­ny­mi (kaszel, gorącz­ka, infek­cja gór­nych dróg oddechowych).

Przy­dział dzie­ci do poszcze­gól­nych oddzia­łów zosta­nie wywie­szo­ny w dniu 31.08.2020 r.

Listy dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych – wej­ście nr 3 (wej­ście do szko­ły od stro­ny hali).

Przy­dział do klas I i IV – wej­ście nr 1 (głów­ne wej­ście szkoły).

 

Zakoń­cze­nie roku 2019/2020 w SP nr 1

DSC_0107Koniec lek­cji, kla­só­wek i prac domowych–rok szkol­ny 2019/2020 zakoń­czo­ny, a przed nami dwa mie­sią­ce waka­cji. 25 czerw­ca nauczy­cie­le i dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go spo­tka­li się na uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go, któ­rą trans­mi­to­wa­no na żywo. Czy­taj dalej

Szkol­ny kon­kurs o Lechu Bądkowskim

20200616_130740W mar­cu mie­li­śmy obcho­dzić Dzień Patro­na naszej szko­ły oraz Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów. Nie­ste­ty, na sku­tek zamknię­cia szkół uro­czy­sto­ści te się nie odby­ły. Nie uda­ło się  rów­nież prze­pro­wa­dzić fina­ło­we­go kon­kur­su wie­dzy dla 3‑osobowych dru­żyn z klas IV – VI pt. „Poznaj nasze­go patro­na – Lecha Bąd­kow­skie­go”. Czy­taj dalej

Pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu „Poko­chać książkę”

5W roku szkol­nym 2019/2020 ucznio­wie biblio­te­ki Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie czy­tel­ni­czym „Poko­chać książ­kę”. Celem pro­jek­tu było wdra­ża­nie uczniów do obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą dzie­cię­cą i sło­wem pisa­nym, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych, pro­pa­go­wa­nie czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, zaopa­trze­nia biblio­te­ki w nowe tytu­ły książ­ko­we a tak­że roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści oraz kom­pe­ten­cji klu­czo­wych wśród uczniów. Czy­taj dalej

Jak bez­piecz­nie spę­dzić wakacje?

7Dnia 24.06.2020 r. wycho­waw­cy klas pod­czas lek­cji onli­ne zapre­zen­to­wa­li uczniom pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną pt. „Bez­piecz­ne waka­cje” przy­po­mi­na­ją­cą o bez­piecz­nym zacho­wa­niu się pod­czas aktyw­ne­go spę­dza­nia waka­cji. Czy­taj dalej

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020

  1. W czwar­tek, 25 czerw­ca o godz. 11:00 odbę­dzie się zakoń­cze­nie rok szkol­ne­go onli­ne, link do wyda­rze­nia otrzy­ma­ją ucznio­wie za pośred­nic­twem i‑dziennika oraz plat­for­my G Suite.
  2. W pią­tek, 26 czerw­ca ucznio­wie lub ich rodzi­ce odbio­rą świa­dec­twa, nagro­dy, dyplo­my przy wej­ściach do budyn­ku szko­ły według har­mo­no­gra­mu(załącznik←kliknij i pobierz), z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa, czy­li zacho­wu­jąc dystans co naj­mniej 2 m odle­gło­ści mię­dzy oso­ba­mi lub nakła­da­jąc na twarz maseczkę.
  3. W pią­tek nie będzie moż­li­wo­ści wej­ścia do budyn­ku  np. po rze­czy do szat­ni, książ­ki, itp.

Liga Mate­ma­tycz­na im. Z. Matuskiego

Już po raz dzie­więt­na­sty Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Słup­sku zachę­ca­ła wszyst­kich uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go, kon­kur­su dla wytrwa­łych, zdol­nych miło­śni­ków kró­lo­wej nauk – MATEMATYKI. Wie­lu uczniów naszej szko­ły przy­stą­pi­ło do rywa­li­za­cji. Czy­taj dalej

Kan­gur Mate­ma­tycz­ny 2020

kangurW związ­ku z zawie­sze­niem zajęć w szko­łach tego­rocz­ny Kan­gur Mate­ma­tycz­ny został prze­pro­wa­dza­ny zdal­nie w sfe­rze wir­tu­al­nej za pośred­nic­twem plat­for­my dzwonek.pl. Ze wzglę­du na wyjąt­ko­wy cha­rak­ter kon­kur­su w tym roku uczest­ni­cy mie­li 90 minut na roz­wią­zy­wa­nie zadań. Czy­taj dalej

Suk­ces Darii

Daria-Dampc-VI-a-II-miejsceZa nami kolej­na edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne waka­cje”. Orga­ni­zo­wa­ny kon­kurs miał uwraż­li­wić uczniów na zacho­wa­nie bez­pie­czeń­stwa pod­czas waka­cji oraz roz­bu­dzić aktyw­ność plastyczną.
Czy­taj dalej

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs EDI Pan­da 2020

W dniu 3 czerw­ca 2020 r. odbył się ogól­no­pol­ski kon­kurs PANDA z geo­gra­fii dla klas pią­tych i szó­stych. Z powo­du pan­de­mii kon­kurs odbył się onli­ne, co było nowo­ścią dla dzie­ci. Ucznio­wie z naszej szko­ły po raz dru­gi wzię­li udział w kon­kur­sie zachę­ce­ni i przy­go­to­wy­wa­ni (czę­ścio­wo zdal­nie) przez nauczy­cie­li geo­gra­fii — p. A. Bistroń i p. J. Siko­ra. Czy­taj dalej

Zmi­sio­wa­ne przedszkolaki

mały-miś-logoNasza przy­go­da z „Małym Misiem w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry” roz­po­czę­ła się we wrze­śniu. Od tego cza­su, przed­szko­la­ki z pomo­cą nauczy­cie­li oraz rodzi­ców mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w wie­lu cie­ka­wych akcjach. Czy­taj dalej

“Rod­nô mòwa” online

2Oli­wier Socha z gru­py przed­szkol­nej 0P4B oraz Woj­ciech Gajow­ski z kla­sy 4B w minio­nym tygo­dniu repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę w fina­le kon­kur­su “Rod­nô mòwa” w Chmiel­nie. Czy­taj dalej

Logo­pe­dycz­ne pacynki

101869110_772991216791460_2157871863000448095_n09 czerw­ca 2020 r. roz­strzy­gnię­to Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny pt. ”Pacyn­ka logo­pe­dycz­na”. Celem kon­kur­su było pobu­dze­nie wyobraź­ni, fan­ta­zji i eks­pre­sji pla­stycz­nej, a tak­że roz­wi­nię­cie poję­cia pra­cy prze­strzen­nej oraz popu­la­ry­za­cja pra­cy logo­pe­dycz­nej. Czy­taj dalej

Suk­ce­sy moż­na odno­sić rów­nież online

finalistkiDnia 26 maja 2020 r. odbył się inter­ne­to­wy kon­kurs pla­stycz­ny „Mama-naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu” orga­ni­zo­wa­ny przez PZPOW w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

62Dni 11Godzin 25Minut 49Sekund