Paso­wa­nie na czytelnika

SONY DSCDnia 22 mar­ca 2018 r. w SP nr 1 w Luzi­nie odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia  „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”, pod­czas któ­rej ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci do bra­ci czy­tel­ni­czej biblio­te­ki szkolnej.Uroczystość mia­ła cha­rak­ter rado­sne­go spo­tka­nia ze świa­tem ksią­żek, w któ­rym kró­lu­je fan­ta­zja i przy­go­da. Czy­taj dalej

Świę­to Szko­ły w luziń­skiej „jedyn­ce”

01015 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go obcho­dzo­no podwój­ną uro­czy­stość. W ramach  Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów zor­ga­ni­zo­wa­no tra­dy­cyj­ne Świę­to Szko­ły. Spo­łecz­ność szkol­ną  oraz przy­by­łych gości bar­dzo ser­decz­nie powi­tał dyrek­tor szko­ły Dariusz Romp­ca, któ­ry zapo­znał zebra­nych z mniej zna­ny­mi  fak­ta­mi  z życia Lecha Bąd­kow­skie­go.  Czy­taj dalej

XVI  POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI KASZUBSKIEJ

SONY DSCDnia 16.03.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się  XVI Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwé”. Otwar­cia festi­wa­lu doko­nał wójt Jaro­sław Wejer, a dyrek­tor Dariusz Romp­ca powi­tał zapro­szo­nych gości. Czy­taj dalej

Festi­wal Pio­sen­ki Romantycznej

20180314_14222714 mar­ca 2018 r. w Pier­wo­szy­nie odbył się V Festi­wal Pio­sen­ki Roman­tycz­nej. Po raz pierw­szy udział w nim wzię­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły – Oli­wia Jagu­siak. Wyko­naw­cy pre­zen­to­wa­li pio­sen­ki o tema­ty­ce miło­snej. Usły­szeć moż­na było wyko­na­nia w języ­ku pol­skim, angiel­skim i kaszub­skim. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka w pierw­szy dzień wiosny

4Kla­sy IIId i IIIf w tym roku nie­co ina­czej niż zwy­kle spę­dzi­ły pierw­szy dzień wio­sny. W tym szcze­gól­nym dniu dzie­ci wybra­ły się na wyciecz­kę do Wej­he­ro­wa. Pierw­szym punk­tem wyjaz­du było obej­rze­nie spek­ta­klu „Szewc Kopyt­ko i Kaczor Kwak” w wyko­na­niu akto­rów teatru lal­ki „Tęcza” ze Słup­ska. Dzie­ci mogły podzi­wiać grę aktor­ską , prze­pięk­ną sce­no­gra­fię oraz wysłu­chać licz­nych wyko­nań pio­se­nek. Czy­taj dalej

XIII Tur­niej Eko­no­micz­ny — Kębło­wo 2018

1Dnia 06 mar­ca 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie odbył się gmin­ny etap XIII Tur­nie­ju Eko­no­micz­ne­go. Prze­pro­wa­dzo­ny został w czte­rech kategoriach:

Czy­taj dalej

Pic­tu­re­bo­oki

SONY DSCUcznio­wie kla­sy Va  jako pierw­si uczest­ni­czy­li 13 mar­ca 2018 r., w zaję­ciach czy­tel­ni­czych pt. „Picturebooki”-cechy i  zale­ty książ­ki obraz­ko­wej, skie­ro­wa­nych do klas pią­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.
Czy­taj dalej

Komik­so­wy mikser

SONY DSCW dniach 13 i 14 mar­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV  Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bra­li udział w zaję­ciach czy­tel­ni­czo-arty­stycz­nych pt. ”Komik­so­wy mik­ser”. Pod­czas spo­tka­nia two­rzy­li lap­bo­oki-ksią­żecz­ki roz­kła­dan­ki, w któ­rych umiesz­cza­li waż­ne infor­ma­cje, cie­ka­wost­ki, zdję­cia doty­czą­ce komik­sów. Czy­taj dalej

Mło­dzi recytatorzy

Dnia 23 lute­go 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się szkol­ne eli­mi­na­cje XXXV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej dla klas I‑III. W tur­nie­ju wzię­ło udział 21 uczestników.Uczniowie zapre­zen­to­wa­li po dwa utwo­ry poetyckie.
W kon­kur­sie przyznano:
I miej­sce- Niko­la Ani­sie­wicz kla­sa IIa
II miej­sce- Mał­go­rza­ta Dampz kla­sa IIIf
III miej­sce- Fau­sty­na Lan­dow­ska kla­sa Ib
wyróż­nie­nie- Anto­ni­na Lew­nau kla­sa IIb
wyróż­nie­nie- Adam Kaczy­kow­ski kla­sa IIb
wyróż­nie­nie- Patryk Sikor­ski kla­sa Iic
Czy­taj dalej

Kon­kurs o patro­nie szkoły

davTra­dy­cyj­nie marzec jest świę­tem  Patro­na Szko­ły – Lecha Bąd­kow­skie­go. Z tej oka­zji został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IV – VI pt. „Poznaj nasze­go patro­na – Lecha Bąd­kow­skie­go”.. Odbył się on dnia 5 mar­ca 2018 r. Udział w nim wzię­ło 14 zespo­łów kla­so­wych w skła­dach 3‑osobowych. Ucznio­wie musie­li wyka­zać się wie­dzą na temat życia i dzia­łal­no­ści nasze­go patro­na. Naj­młod­si nato­miast, przy­stą­pi­li do zma­gań pla­stycz­nych pt. „Obra­zek z życia Lecha Bąd­kow­skie­go”. Ogó­łem wpły­nę­ło 98 prac.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: Czy­taj dalej

Wiel­ki suk­ces naszej szkoły!

czytelnictwo7 mar­ca 2018  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie otrzy­ma­ła w ramach „Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” – edy­cja 2017/2018, dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 12 000 zło­tych na zakup nowych ksią­żek do biblio­te­ki. Jest to dla nas wiel­ka radość i satys­fak­cja, z któ­rą pra­gnie­my się podzie­lić. Podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia przy­czy­nia­ją się do sta­łe­go roz­wo­ju naszej szko­ły. Czy­taj dalej

Woje­wódz­ki Kon­kurs Recy­ta­tor­ski Poezji i Pro­zy Polskiej

laureatkiJak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Sycho­wie odby­ły się eli­mi­na­cje gmin­ne Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji i Pro­zy Pol­skiej. Uczen­ni­ce naszej szko­ły w kate­go­rii kl. IV-VI zaję­ły nastę­pu­ją­ce miejsca:
I miej­sce –  Pau­la Tobias (kla­sa VI a)
II miej­sce –  Zuzan­na Sikor­ra (kla­sa VI b)
Czy­taj dalej

Nauczy­cie­le dosko­na­lą grę w szachy

Dnia 01.03.2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się szko­le­nie dosko­na­la­ją­ce umie­jęt­no­ści gry w sza­chy. Orga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia był Insty­tut Kształ­ce­nia Eko-Tur. Szko­le­nie to mia­ło na celu przy­po­mnie­nie zasad gry nauczy­cie­lom oraz zin­te­gro­wa­nie ich i umoż­li­wie­nie podzie­le­nia się swo­imi doświad­cze­nia­mi. Dzię­ki temu gro­no nauczy­ciel­skie zdo­by­ło wie­dzę i umie­jęt­no­ści istot­ne w prze­pro­wa­dze­niu zajęć ze swo­imi uczniami.

XXII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny

SONY DSCDnia 27.02.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się XXII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no – z Bar­ło­mi­na, Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań matematycznych.
Czy­taj dalej

82Dni 19Godzin 45Minut 24Sekund
Gazetka
Klik foto