Histo­ria zba­wie­nia w inter­pre­ta­cji uczniów kla­sy 2b,2c. Akt 1