Nie­zwy­kły upominek

20201207_1006450Gru­dzień jest mie­sią­cem, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ta­mi. 7 grud­nia każ­dy przed­szko­lak otrzy­mał wyjąt­ko­wą książ­kę autor­stwa Bru­no­na Nowak opra­co­wa­ną przez Hono­ra­tę Nowak-Pobłoc­ką pt. „Boże Naro­dze­nie Paweł­ka”. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki kl. Ia

W pią­tek 5.12 pod­czas lek­cji onli­ne kla­sę  Ia odwie­dził nie­sa­mo­wi­ty gość w czer­wo­nym stro­ju. Świę­ty Miko­łaj poja­wił się oczy­wi­ście z oka­zji miko­ła­jek.


Czy­taj dalej

Kolej­ny suk­ces Macieja

1Maciej Kel­ler-uczeń kla­sy VIc otrzy­mał nagro­dę  w XXIV Ogól­no­pol­skim i XXXVIII Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej Twór­czo­ści Lite­rac­kiej pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Biel­ska-Bia­łej. Jury doce­ni­ło jego pra­cę w kate­go­rii pro­za. Czy­taj dalej

Lek­cja wf onli­ne kla­sy VIe z mistrzy­nią świa­ta-panią Moni­ką Pyrek

IMG_20201207_1114407 grud­nia odby­ła się lek­cja wf onli­ne, któ­ra była popro­wa­dzo­na przez panią Moni­kę Pyrek. Oprócz kla­sy VIE były jesz­cze inne wygra­ne kla­sy z całej Pol­ski. Ucznio­wie na lek­cji mogli wyko­ny­wać ćwi­cze­nia typo­we dla lek­ko­atle­ty­ki. Czy­taj dalej

“Hokus-pokus, cza­ry-mary, niech się speł­nią andrzej­ko­we czary.”

127 listo­pa­da w gru­pach przed­szkol­nych pod opie­ką p. Nata­lii Klas oraz p. Mar­ti­ny Fry­mark zapa­no­wa­ła magicz­na atmos­fe­ra, ponie­waż świę­to­wa­no andrzej­ki. Andrzej­ki w naszym przed­szko­lu to już tra­dy­cja. Ten dzień był dniem rado­snych zabaw i wróżb, w któ­rych dzie­ci mogły poznać swo­ją bliż­szą i dal­szą przy­szłość. Czy­taj dalej

Bal andrzej­ko­wy w gru­pie 4b

827 listo­pa­da był wyjąt­ko­wym dniem, gdyż odbył się dłu­go wycze­ki­wa­ny przez dzie­ci. Bal Andrzej­ko­wy. Przed­szko­la­ki wcie­li­ły się w baj­ko­we posta­cie, a nie­zwy­kła deko­ra­cja i rado­sna muzy­ka zachę­ca­ły do wspól­nej zaba­wy oraz tań­ców. Czy­taj dalej

Andrzej­ko­we wróżby

IMG_463230 listo­pa­da 2020 r. w gru­pie OP5A, OP6B i OP6B odby­ły się andrzej­ki. Tego dnia dzie­ci odwie­dzi­ła wróż­ka, któ­ra opo­wie­dzia­ła o zwy­cza­jach andrzej­ko­wych oraz wytłu­ma­czy­ła dzie­ciom, że wróż­by to zaba­wa i nale­ży trak­to­wać je z przy­mru­że­niem oka. Czy­taj dalej

Dzień Plu­szo­we­go Misia w gru­pach przedszkolnych

49„Miś jest mały i pucha­ty, Miś jest faj­ny i kudła­ty, Miś jest gru­by jak ta kula, Misia zawsze się przy­tu­la.” W dniu 25 listo­pa­da przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia. Mimo coraz nowo­cze­śniej­szych i coraz atrak­cyj­niej­szych zaba­wek, moda na misie nie prze­mi­ja. Czy­taj dalej

Wygra­na VIe! Nasi ucznio­wie będą ćwi­czyć z Moni­ką Pyrek!

2Ucznio­wie kla­sy VI e wzię­li udział w kon­kur­sie „WYGRAJ WF ONLINE Z MONIKĄ PYREK”. Głów­nym celem kon­kur­su jest pro­mo­cja „Kin­der Joy of moving Alter­na­tyw­ne lek­cje WF e‑platformy”. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny w ser­wi­sie Face­bo­ok jako wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Moni­ki Pyrek, a fun­da­to­rem nagród jest Fer­re­ro Pol­ska. Czy­taj dalej

Dzień Misia na zaję­ciach logopedycznych

825 listo­pa­da to waż­na data dla każ­de­go przed­szko­la­ka, po raz kolej­ny na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia.  W tym weso­łym dniu na przed­szko­la­ków cze­ka­ło wie­le misio­wych zabaw logo­pe­dycz­nych. Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia w kla­sie III a

1025 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. W tym roku, tro­chę ina­czej niż zwy­kle, ucznio­wie naszej szko­ły obcho­dzi­li ten dzień. Na lek­cji onli­ne zapre­zen­to­wa­li­śmy swo­je Misie, poroz­ma­wia­li­śmy o nich, o ich pocho­dze­niu. Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia

25 listo­pa­da przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia, z tej oka­zji dzie­ci z gru­py OP6B oraz OP5A przy­go­to­wa­ły film-nie­spo­dzian­kę dla swo­ich kole­gów i koleżanek.

Czy­taj dalej

Ucznio­wie kla­sy VI E zachę­ca­ją do aktyw­no­ści fizycznej!

6Ucznio­wie kla­sy VI E wzię­li udział w kon­kur­sie na Face­bo­oku pt. „WYGRAJ WF ONLINE Z MONIKĄ PYREK”. Koor­dy­na­to­rem była pani Justy­na Ware­nik-wycho­waw­ca kla­sy VIe oraz nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Ucznio­wie na krót­kim fil­mie zapre­zen­to­wa­li  pro­ste ćwi­cze­nia, któ­re może­my wyko­nać w domu, zacho­wu­jąc bez­pie­czeń­stwo. Czy­taj dalej

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Logopedyczny

125854245_792653284624384_6088579456433071320_nDzie­wię­cio­ro dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej Lecha Bąd­kow­skie­go wzię­ło udział  w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Logo­pe­dycz­nym ‚Weso­łe mamy miny  gdy gło­skę rrr  ćwi­czy­my…” orga­ni­zo­wa­nym przez  Wydaw­nic­two Kom­lo­go oraz Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 98 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Lucy Maud Mont­go­me­ry  w War­sza­wie. Czy­taj dalej

30Dni 15Godzin 36Minut 41Sekund