Akcja “Gwiazd­ka z nie­ba” w wyko­na­niu przed­szko­la­ków z Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie