Świą­tecz­nie w gru­pie „Weso­łych Nutek”

1Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia są naj­pięk­niej­szy­mi świę­ta­mi, na któ­re cze­ka­ją nie tyl­ko dzie­ci, ale i doro­śli. Są to świę­ta naj­bliż­sze i naj­droż­sze naszym ser­com, gdyż towa­rzy­szy im nie­po­wta­rzal­na i wyjąt­ko­wa atmos­fe­ra. Dzie­ciom z gru­py OP5B okres przed­świą­tecz­ny minął na inten­syw­nych przy­go­to­wa­niach do świąt. Czy­taj dalej

Dzień Ryby

1Kla­sy IIc oraz IId świę­to­wa­ły Dzień Ryby przy­pa­da­ją­cy na 20. grud­nia. Przy­go­to­wa­ły opa­ski z moty­wem ryby, ale nie tylko…ryba uło­żo­na z kloc­ków, pla­ste­li­ny, czy zdję­cia ryb z domo­we­go akwa­rium. Czy­taj dalej

Ferie spę­dzaj­my bezpiecznie!

Zapra­sza­my do pobra­nia i obej­rze­nia prezentacji←kliknij tutaj

W trak­cie zajęć on-line wycho­waw­cy klas zapre­zen­to­wa­li uczniom pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną doty­czą­cą bez­piecz­nych ferii. W pre­zen­ta­cji zosta­ły zawar­te zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, o któ­rych nale­ży pamię­tać  pod­czas aktyw­no­ści podej­mo­wa­nych w cza­sie ferii zimo­wych. Ucznio­wie zapo­zna­li się rów­nież ze spo­so­ba­mi spę­dza­nia cza­su wol­ne­go, kie­dy za oknem zabrak­nie zimo­wej aury. Czy­taj dalej

Deko­ro­wa­nie pierników

20201211_100724Deko­ro­wa­nie pier­ni­ków to wspa­nia­ła zaba­wa, o czym prze­ko­na­ły się przed­szko­la­ki z gru­py 4B. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jakie skład­ni­ki potrzeb­ne są do zro­bie­nia cia­sta.  Czy­taj dalej

Tra­dy­cje świą­tecz­ne w gru­pie OP 6B

IMG_4994Gru­dnio­we dni to czas przy­go­to­wań do świąt. W gru­pie OP 6B dzie­ci  pozna­li wie­le tra­dy­cji i zwy­cza­jów zwią­za­nych z Bożym Naro­dze­niem.  Czy­taj dalej

Dzień Gór­ni­ka

33404Dnia 03.12.2020r. w gru­pie OP6E świę­to­wa­no Dzień Gór­ni­ka. Dzie­ci dowie­dzia­ły się na czym pole­ga i jak cięż­ki jest zawód gór­ni­ka, pozna­ły cie­ka­wost­ki na temat gór­ni­cze­go stro­ju oraz dowie­dzia­ły się dla­cze­go świę­to gór­ni­ka to Bar­bór­ka. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki w II c i d

2W obec­nej rze­czy­wi­sto­ści szkol­ne świę­to­wa­nie dnia 6 grud­nia prze­nio­sło się do sie­ci. Ucznio­wie kla­sy II c i II d pod­czas kształ­ce­nia zdal­ne­go, w ramach miko­ła­jek, opo­wia­da­li o swo­ich prze­ży­ciach z tego dnia, chęt­ne oso­by pre­zen­to­wa­ły otrzy­ma­ne poda­run­ki. Czy­taj dalej

Suk­ce­sy człon­ków koła geograficznego

223 paź­dzier­ni­ka 2020 r., w ostat­nim dniu przed naucza­niem onli­ne, odbył się ogól­no­pol­ski kon­kurs z geo­gra­fii-MUL­TI­TEST 2020. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny był przez Cen­trum Edu­ka­cji Szkol­nej w War­sza­wie i miał na celu pogłę­bie­nie i utrwa­le­nie wie­dzy geo­gra­ficz­nej. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki nigdy się nie nudzą!

IMG-20201210-WA0028Kształ­to­wa­nie postaw proz­dro­wot­nych jest pro­ce­sem dłu­go­trwa­łym i zaczy­na się już w przed­szko­lu. Dla­te­go mając na uwa­dze zdro­wie naszych wycho­wan­ków nie zapo­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­niu sytu­acji edu­ka­cyj­nych, któ­re pro­mu­ją zdro­wie. Dzie­ci z gru­py OP5B dosko­na­le wie­dzą, że aby być zdro­wym nale­ży się mię­dzy inny­mi pra­wi­dło­wo odży­wiać. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki onli­ne w kla­sie III a

18Cho­ciaż nie mogli­śmy  zor­ga­ni­zo­wać w szko­le tra­dy­cyj­nych miko­ła­jek to lek­cje zdal­ne odby­ły się w miko­łaj­ko­wych nastro­jach i stro­jach. W naszej kla­sie w ten dzień wszy­scy  byli rado­śni i uśmiech­nię­ci. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki z wizy­tą w izbie regionalnej

davJed­nym z cie­kaw­szych miejsc w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie jest Izba Regio­nal­na, do któ­rej zosta­ły zapro­szo­ne przed­szko­la­ki z gru­py OP 5A oraz OP 6C.Opiekująca się  izbą Pani Żane­ta Szy­me­row­ska zabra­ła dzie­ci w podróż do prze­szło­ści. Czy­taj dalej

30Dni 16Godzin 58Minut 58Sekund