ABC kucha­rza-inno­wa­cja peda­go­gicz­na w gru­pach OP 6C i OP 6B

1W grud­niu przed­szko­la­ki z grup OP 6C i OP 6B w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej odwie­dzi­ły szkol­ną kuch­nię. Zoba­czy­ły sprzę­ty kuchen­ne oraz pozna­ły bli­żej zawód kucha­rza. Mogły też obser­wo­wać panie przy spo­rzą­dza­niu potraw skła­da­ją­cych się na sto­łów­ko­wy obiad.
Zain­spi­ro­wa­ne tym przed­szko­la­ki wyko­na­ły książ­ki kuchar­skie. W tych książ­kach zna­la­zły się bar­dzo róż­no­rod­ne prze­pi­sy. Zapra­sza­my do obej­rze­nia fotorelacji!


Wstecz