Naro­do­we Czy­ta­nie w SP nr 1

18 wrze­śnia w całej Pol­sce odby­ła się akcja “Naro­do­we Czy­ta­nie” pod patro­na­tem pary pre­zy­denc­kiej. W tym roku wybra­no dzie­ło wybit­nej pisar­ki doby pozy­ty­wi­zmu-Eli­zy Orzesz­ko­wej pt. “Nad Nie­mnem”. W naszej szko­le ucznio­wie klas IV-VIII rów­nież wzię­li udział w ogól­no­pol­skiej akcji czy­tel­ni­czej. Wraz z nauczy­cie­la­mi języ­ka pol­skie­go oraz nauczy­cie­lem- biblio­te­ka­rzem ucznio­wie odczy­ty­wa­li frag­ment “Nad Nie­mnem” przed­sta­wia­ją­cy legen­dę o Janie i Cecy­lii. Wszy­scy mogli rów­nież zapo­znać się z gazet­ką szkol­ną pre­zen­tu­ją­cą infor­ma­cję o tym wyda­rze­niu i sko­rzy­stać z kodów QR ‚któ­re odsy­ła­ły do książ­ki w e‑booku lub audiobooku.


Wstecz