Ody­se­ja Umysłu

1W nie­dzie­lę, 10.03.2019, sied­mio­ro uczniów(Eliza Wica, Łukasz Wypi­jacz, Nico­la Witt, Zosia Boj­ka, Patry­cja Kujot i  Aga­ta Gru­ba) po raz pierw­szy repre­zen­to­wa­ło szko­łę na woje­wódz­kim eta­pie mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su Ody­sei Umysłu.
Czy­taj dalej

Sezon bie­go­wy rozpoczęty

5Dnia 25.03.2019 r. w GOSRiT Luzi­no odby­ły się Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej-Dru­ży­no­we Bie­gi Prze­ła­jo­we. Skład repre­zen­ta­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie przed­sta­wiał się następująco:

Czy­taj dalej

Świet­ny występ naszych historyków

davDnia 18.03.2019 r., trzy­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły wzię­ła udział w eli­mi­na­cjach rejo­no­wych kon­kur­su „Pol­skie Siły Zbroj­ne na fron­tach II woj­ny świa­to­wej”, któ­re odby­ły się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 9 w Sopo­cie. Czy­taj dalej

Powi­ta­nie wiosny

3W dniu 21 mar­ca obcho­dzi­li­śmy pierw­szy dzień wio­sny, czy­li poże­gna­nie zimy. Z tej oka­zji o godzi­nie 10:00 dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych wraz z opie­ku­na­mi ruszy­ły w barw­nym koro­wo­dzie uli­ca­mi Luzi­na, pod­czas któ­re­go dzie­ci krzy­cza­ły wio­sen­ne hasła i gło­śno śpie­wa­ły pio­sen­ki. Czy­taj dalej

Kon­kurs wie­dzy o patronie

davTra­dy­cyj­nie marzec jest świę­tem  Patro­na Szkoły–Lecha Bąd­kow­skie­go. Z tej oka­zji został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IV–VI pt. „Poznaj nasze­go patrona–Lecha Bąd­kow­skie­go”. Czy­taj dalej

Daw­no ‚daw­no temu…

6Dnia 7.03.2019r. został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pla­stycz­ny pt. “Daw­no, daw­no temu w Sła­wu­tów­ku” orga­ni­zo­wa­ny przez Park Ewo­lu­cji. Czy­taj dalej

Nasi ucznio­wie się bawią

SONY DSC28.02.2019r. ucznio­wie klas IV–VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, uczest­ni­czy­li w zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Samo­rząd Szkol­ny dys­ko­te­ce kar­na­wa­ło­wej. Czy­taj dalej

Bez­piecz­ne ferie

SONY DSCW dniu  22.02.2019 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się apel pt. ”Bez­piecz­ne Ferie”. Ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki przy­po­mnie­li zasa­dy, któ­re nale­ży prze­strze­gać pod­czas zimo­we­go wypo­czyn­ku. Czy­taj dalej

Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języki

zosiaW dniach od 05.02–08.02 w Powia­to­wej Biblio­te­ce w Wej­he­ro­wie odbył się III Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języ­ki”. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji obcho­dów Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go. Czy­taj dalej

„Gwiazd­ka tuż… tuż…” IV-VI

20190208_091927Po raz kolej­ny ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ces w XXV Pomor­skim Kon­kur­sie Lite­rac­ko – Pla­stycz­nym „Gwiazd­ka Tuż… Tuż…” orga­ni­zo­wa­nym przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Dzień Bab­ci i Dziadka

SONY DSC24 stycz­nia 2019r. w oddzia­le przed­szkol­nym w gru­pie 3/4  i 4 B zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka, na któ­rą licz­nie przy­by­li bab­cie i dziad­ko­wie uczniów. Czy­taj dalej

XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożonarodzeniowej

3Dnia 25 stycz­nia 2019 r. odbył się w Zespo­le Szkol­no – Przed­szkol­nym w Sze­mu­dzie XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Czy­taj dalej

„ Bo góry są…”

3Biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie dnia 18 stycz­nia 2019r. gości­ła pana Paw­ła Ner­kow­skie­go twór­cę wydaw­nic­twa „Na szczyt”, wydaw­cę Try­lo­gii Himalajskiej 
Czy­taj dalej

Wigi­lij­ne spotkania

SONY DSC21 grud­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się wigi­lij­ne spo­tka­nia kla­so­we. Przy­go­to­wa­niem ich zaję­li się ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi. Czy­taj dalej

134Dni 23Godzin 16Minut 02Sekund
Gazetka
Klik foto