Walen­tyn­ki 2018

SONY DSC13 lutego br. obchodzil­iśmy w naszej szkole “Walen­tyn­ki”. Jed­nak uczniowie należą­cy do koła wokalnego znacznie wcześniej rozpoczęli przy­go­towa­nia do tego szczegól­nego dnia. Były pró­by, śpiewy, szy­cie stro­jów, tworze­nie deko­racji. Wszys­tko po to, aby zaprezen­tować – po raz pier­wszy w naszej szkol­nej społecznoś­ci – walen­tynkowe przed­staw­ie­nie. Czy­taj dalej

Luzi­no może wygrać Naukową Stację Zabaw PGNIG!

naukowa stacja badańMoże­my wygrać! Wszys­tko zależy od Nas. Gło­su­je­my do 28 lutego 2018 r.na stron­ie internetowej:
https://www.powietrzebezsmieci.pl/ Głosowanie podzielone jest na 5 etapów. Lokaliza­c­ja, która będzie pier­wsza w rankingu na koniec danego eta­pu wygry­wa Naukową Stację Zabaw PGNiG.
Czy­taj dalej

Jubileuszowy X Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Zimowej

konkurs 120 Sty­cz­nia w Lęborskim Cen­trum Kul­tu­ry odbył się Jubileuszowy X Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Zimowej. W konkur­sie wzięło udzi­ał  62 solistów. Czy­taj dalej

Uroczysty Dzień Bab­ci i Dziadka

1024 sty­cz­nia bieżącego roku w grupie OP6F odbył się uroczysty Dzień Bab­ci i Dzi­ad­ka, który uświet­nili swą obec­noś­cią bab­cie i dzi­ad­kowie uczniów. Czy­taj dalej

BAL KARNAWAŁOWY KLAS I – III

SONY DSCDnia 16 sty­cz­nia 2018 roku na dol­nym holu odbył się bal kar­nawałowy klas I – III. Był to niezwykły wtorek. Cały hol stał się bajecznym miejscem — udeko­rowany balon­a­mi, ser­pen­ty­na­mi, wstążka­mi, łańcucha­mi. Moż­na było tam poczuć szczyp­tę magii. Czy­taj dalej

Adam Chmielows­ki człowiek czynu, myśli i obrazu

20171214_161212Pod takim hasłem dnia 14 grud­nia, uczniowie z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki przy­go­towali w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego wys­tawę poświę­coną postaci wybit­nego Pola­ka, patri­o­ty, społeczni­ka oraz artysty- malarza Adama Chmielowskiego, będącego jed­nym z patronów kończącego się roku 2017. Czy­taj dalej

Drodzy Rodz­ice!

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA JAKIEKOLWIEK ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

Prosimy o przy­pom­i­nanie o tym zakazie dzieciom prze­by­wa­ją­cym w okoli­cach stawu przy Szkole Pod­sta­wowej nr 1. W trosce o  bez­pieczeńst­wo dzieci przy­pom­i­namy i prosimy, aby przestrzegano tego zakazu

Dyrekc­ja Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego

Szkol­ny Etap XXII Gmin­nego Konkur­su Ortograficznego

W dniu 12 sty­cz­nia odbył się w naszej szkole Szkol­ny Etap XXII Gmin­nego Konkur­su Ortograficznego dla klas III szkoły pod­sta­wowej. Orga­ni­za­tora­mi konkur­su były panie: Ire­na Płukars­ka i Kinga Blad­ows­ka. Czy­taj dalej

Szkolne jaseł­ka w Koś­ciele pw. św. Wawrzyń­ca w Luzinie

W dru­gi dzień świąt Bożego Nar­o­dzenia, na mszy św. o godz. 12, uczniowie z klas I‑VI Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 przed­staw­ili jaseł­ka. Wierni obe­jrzeli insc­eniza­cję bożonar­o­dzeniową pt. “Boże Nar­o­dze­nie mimo wszys­tko”. Głównym przesłaniem tej insc­eniza­cji było uwrażli­wie­nie na obec­ność Boga w naszym nowoczes­nym i szy­bkim życiu. Czy­taj dalej

Uroczys­ta ses­ja Rady Gminy Luzino

1Dnia 28 grud­nia 2017 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego  w Luzinie odbyła się XXXVII Ses­ja Rady Gminy Luzi­no, pod­czas której m.in. nagrod­zono uczniów i stu­den­tów za wybitne osiąg­nię­cia. W sum­ie roz­dano 124 nagrody. Czy­taj dalej

Czas kolę­dowa­nia

konkurs9 grud­nia 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kul­tu­ry w Gdyni odbył się X Wojew­ódz­ki Konkurs Piosen­ki Świątecznej „Czas świąt, czas kolę­dowa­nia”. Do konkur­su przys­tąpiło 40 młodych uczest­ników, którzy prezen­towali po jed­nym utworze o tem­atyce świątecznej w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych — soliś­ci Szkół Pod­sta­wowych z klas I‑III oraz IV-VII. Czy­taj dalej

Wig­ili­jne spotkania

SONY DSC22 grud­nia 2017r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbyły się  kla­sowe spotka­nia wig­ili­jne. Przy­go­towywali je sami uczniowie klas wraz ze swoi­mi wychowaw­ca­mi. We wszys­t­kich klasach zagoś­cił na stole biały obrus i świątecz­na atmos­fera. Nie zabrakło też najważniejszego sym­bolu — opłat­ka, życzeń, śpiewu kolęd oraz nierzad­ko  udeko­rowanej przez samych uczniów choin­ki. Czy­taj dalej

Lau­reaci XXIV Pomorskiego Konkur­su Literacko-Plastycznego

Orga­ni­za­torem XXIV Pomorskiego Konkur­su Lit­er­acko-Plas­ty­cznego pt. „Gwiazd­ka tuż…tuż…”  był Zespół Placówek Oświatowo–Wychowawczych w  Wejherowie przy wspar­ciu finan­sowym Starost­wa Powia­towego w Wejherowie.  Uroczyste  wręcze­nie nagród odbyło się 18 grud­nia 2017 r. w Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomorskiej w Wejherowie. Wśród lau­re­atów tego konkur­su znaleźli się   również uczniowie naszej szkoły: Czy­taj dalej

Sukcesy szós­tok­la­sistów w dziedzinie grafi­ki komputerowej

SONY DSCPo raz XXIV odbył się Pomors­ki Konkurs Lit­er­acko – Plas­ty­czny „Gwiazd­ka tuż…tuż…” orga­ni­zowany przez Powia­towy Zespół Placówek Oświa­towo – Wychowaw­czych w Wejherowie we współpra­cy z Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko – Pomorskiej przy wspar­ciu Starost­wa Powia­towego Wejherowo. Czy­taj dalej

Gazetka
-53Dni -3Godzin -28Minut -31Sekund
Klik foto