Dzień Przed­szko­la­ka 2023

120 wrze­śnia-to dzień waż­ny dla wszyst­kich przed­szko­la­ków w całej Pol­sce. Świę­to to zosta­ło usta­no­wio­ne, by pod­kre­ślić wagę edu­ka­cji przed­szkol­nej w roz­wo­ju i edu­ka­cji dzie­ci. Ma przy­czy­nić się do popu­la­ry­za­cji wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Tego dnia cze­ka­ło na dzie­ci wie­le nie­spo­dzia­nek i atrak­cji.Zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­nej zaba­wy, udzia­łu w kon­kur­sach i tań­ców przy ulu­bio­nych prze­bo­jach muzy­ki dla dzie­ci. Radość i śmiech świad­czy­ły o wspa­nia­łej zaba­wie. Były też drob­ne upo­min­ki, pamiąt­ko­we dyplo­my oraz słod­ki poczę­stu­nek. Z kolei gru­pa OP6B świę­to­wa­ła ten wyjąt­ko­wy dzień w Restau­ra­cji Luziń­skiej. Mamy nadzie­ję, że wszyst­kie przed­szko­la­ki będą miło wspo­mi­nać ten dzień.


Wstecz