Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki w oddzia­łach OP6A, OP6B, OP6C, OP6D, OP5B, OP5C

1Dnia 15 wrze­śnia przed­szko­la­ki z grup OP6A, OP6B, OP6C, OP6D, OP5B, i OP5C obcho­dzi­ły Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki, czy­li świę­to kre­atyw­no­ści, zaba­wy i odwa­gi. Tego dnia dzie­ci odkry­wa­ły swo­je talen­ty, pasje i możliwości.
Nie­ogra­ni­czo­na pomy­sło­wość i twór­czość naszych przed­szko­la­ków pozwo­li­ła na powsta­nie wyjąt­ko­wych i nie­po­wta­rzal­nych dzieł sztu­ki, któ­rych moty­wem prze­wod­nim była „krop­ka”. Pod koniec zajęć wycho­waw­cy grup wrę­czy­li dzie­ciom dyplo­my i wyko­na­li im rado­sne zdję­cia w tema­tycz­nej foto budce.


Wstecz