Tego­rocz­ni Sty­pen­dy­ści w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej-III edycja”

Z dumą infor­mu­je­my, że nasi ucznio­wie jak co roku zosta­li wyty­po­wa­ni przez Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu do otrzy­ma­nia Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy stypendialnej–III edy­cja” na rok szkol­ny 2023/2024. Wyty­po­wa­no 596 sty­pen­dy­stów, w tym uczniów bądź absol­wen­tów Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie. Wymie­nio­nym poni­żej sty­pen­dy­stom gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.
● Zie­liń­ska Weronika
● Sobiec­ka Martyna
● Teder­ko Alicja
● Kle­in Hubert
● Plich­ta Karolina
● Richert Oliwia
● Rosak Antonina
● Bań­ko Zofia
● Klas Hirsz Oskar
● Teder­ko Jakub

Ran­king i reko­men­da­cje doty­czą­ce sty­pen­dium finan­so­wa­nych ze środ­ków budże­tu samo­rzą­du woje­wódz­twa oraz współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu zosta­ły umiesz­czo­ne w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Pomorskiego.

Wstecz