Walen­tyn­ki gru­py 4B i 4A

112 lute­go dzie­ci z gru­py 4B i 4A świę­to­wa­ły walen­tyn­ki. Tego dnia odby­ła się dys­ko­te­ka. Dzie­ci wzię­ły udział w róż­nych zaba­wach oraz wyko­na­ły walen­tyn­ko­we ser­dusz­ka. Czy­taj dalej

Walen­tyn­ko­wy Bal Kar­na­wa­ło­wy w świe­tli­cy szkolnej

1Kar­na­wa­ło­wy czas do zabaw zapra­sza nas. We wto­rek 16 lute­go w świe­tli­cy szkol­nej odbył się Walen­tyn­ko­wy Bal Kar­na­wa­ło­wy. Tego dnia poja­wi­ły się u nas kolo­ro­we stro­je oraz prze­bra­nia posta­ci z bajek. Wystrój sali spo­wo­do­wał weso­ły nastrój i zachę­cał wszyst­kich do zaba­wy. Czy­taj dalej

Dzień kota w gru­pach OP 5A, OP 6B, OP 6C

117 lute­go obcho­dzi­li­śmy nie­ty­po­we świę­to – Świa­to­wy Dzień Kota. W tym dniu przed­szko­la­ki z gru­py OP 5A, OP 6B, OP 6C upodob­ni­ły się do swo­ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół: dory­so­wu­jąc sobie wąsy oraz uszy. Następ­nie dzie­ci oglą­da­ły ilu­stra­cje przed­sta­wia­ją­ce róż­ne koty, zapo­zna­wa­ły się z koci­mi oby­cza­ja­mi oraz spo­so­ba­mi pie­lę­gna­cji kotów. Czy­taj dalej

„Sen­so­Nut­ki – Sen­so­Mi­sie”, czy­li Sen­so­pla­sty­ka® w przedszkolu

1Tak napraw­dę wszy­scy wie­my, że dowol­na, nie­ogra­ni­czo­na zaba­wa dziec­ka sta­no­wi fun­da­ment dla roz­wo­ju jego kre­atyw­no­ści, fan­ta­zji, wie­lo­ra­kich umie­jęt­no­ści spo­łecz­no – komu­ni­ka­cyj­nych oraz wie­lu innych aspek­tów pozy­tyw­nie wpły­wa­ją­cych na ogól­ny roz­wój przed­szko­la­ka. Czy­taj dalej

Tłu­sty czwar­tek na zaję­ciach logopedycznych

1Tłu­sty czwar­tek to dzień, któ­re­go wszy­scy miło­śni­cy pącz­ków wycze­ku­ją z nie­cier­pli­wo­ścią. Na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych rów­nież nie mogło ich zabrak­nąć. Aby uczcić to świę­to, dzie­ci na roz­grzew­kę wyko­na­ły „Pącz­ko­wą gim­na­sty­kę buzi i języ­ka”, następ­nie pró­bo­wa­ły odna­leźć dro­gę do pącz­ka utrwa­la­jąc przy tym zabu­rzo­ne gło­ski. Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Kota w świe­tli­cy szkolnej

davDnia 17 lute­go obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Kota. W naszej świe­tli­cy rów­nież cele­bro­wa­li­śmy ten waż­ny dzień. Panie ze świe­tli­cy przy­go­to­wa­ły nie­spo­dzian­kę i wyma­lo­wa­ły twa­rze dzie­ci w  “kocie min­ki”. Śmie­chu było przy tym po pachy. Czy­taj dalej

Dzień Kota na zaję­ciach logopedycznych

1W śro­dę, 17 lute­go  na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych obcho­dzo­no  nie­ty­po­we świę­to – Świa­to­wy Dzień Kota. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się wspól­ną zaba­wą  odde­cho­wą „Głod­ny kotek”. Następ­nie dzie­ci przy­stą­pi­ły do weso­łej, „kociej” gim­na­sty­ki buzi i języ­ka. Czy­taj dalej

Zaję­cia roz­wi­ja­ją­ce z języ­ka angielskiego

3W stycz­niu i lutym uczest­ni­cy zajęć roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­no­ści z języ­ka angiel­skie­go podró­żo­wa­li róż­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu. Od zatło­czo­nych por­tów lot­ni­czych po bar­dziej ustron­ne dwor­ce kole­jo­we, pozna­wa­li­śmy słow­nic­two i wyra­że­nia nie­zbęd­ne do poro­zu­mie­wa­nia się w tych miej­scach. Czy­taj dalej

„Dzień Kota”

W związ­ku z dzi­siej­szym świę­tem „Dniem Kota” jako Wasz samo­rząd chcie­li­by­śmy przy­to­czyć kil­ka cie­ka­wo­stek doty­czą­cych tych zwie­rząt. Zapew­ne wśród Nas wszyst­kich są miło­śni­cy tych pucha­tych stwo­rzeń, któ­re mimo ogól­nej opi­nii nie­przy­wią­zy­wa­nia się do ludzi  czę­sto sta­ją się ich naj­lep­szy­mi przyjaciółmi.

Do pobra­nia pre­zen­ta­cja wyko­na­na przez Sta­ni­sła­wa Miotk z kl. VIf←kliknij tutaj

 

Garść twór­czych pomy­słów, czy­li lite­rac­kie warsz­ta­ty z panią Kasią Keller

1W dru­gim tygo­dniu lute­go na zdal­ne lek­cje języ­ka pol­skie­go do kla­sy  IVb i IVd zapro­si­li­śmy pisar­kę ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych – panią Kasię Kel­ler. W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia autor­ka barw­nie udzie­la­ła odpo­wie­dzi na trud­ne pyta­nia uczniów, opo­wia­da­ła o swo­jej pra­cy, dzie­ci dowie­dzia­ły się skąd bie­rze pomy­sły, kto wyko­nu­je ilu­stra­cje do ksią­żek, jak wyglą­da jej pisar­ski warsz­tat pra­cy, co zabra­ła­by na bez­lud­ną wyspę oraz czym jest szczę­ście… Czy­taj dalej

Ogrom­ny suk­ces w ogól­no­pol­skim konkursie

Ucznio­wie naszej szko­ły Tymon Sus­dorf z kl. V b i Domi­nik Sus­dorf z kl. I b wraz z rodzi­ca­mi zosta­li zwy­cięz­ca­mi ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su. Muzeum Histo­rii Pol­ski pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go orga­ni­zo­wa­ło pro­jekt edu­ka­cyj­ny “Spa­ce­row­nik rodzin­ny”, któ­re­go przed­mio­tem było opra­co­wa­nie tra­sy spa­ce­ru tema­tycz­ne­go w prze­strze­ni lokal­nej z uwzględ­nie­niem róż­nych walo­rów tury­stycz­nych. Czy­taj dalej

Pira­mi­da żywie­nio­wa w II c

1Ucznio­wie kla­sy II c  na zaję­ciach 11 lute­go pozna­li pira­mi­dę żywie­nio­wą i dowie­dzie­li się, jak waż­ne dla ich zdro­wia jest wła­ści­we odży­wia­nie. Następ­nie, po sta­ran­nym umy­ciu rąk i przy­go­to­wa­niu sta­no­wisk, wszy­scy zabra­li się do przy­go­to­wa­nia zdro­wych kana­pek. Czy­taj dalej

Wypra­wa na Grenlandię 

1Tak praw­dzi­wej i pięk­nej zimy nie było ład­nych parę lat. Jej urok zain­spi­ro­wał nas do wie­lu dzia­łań na świe­tli­cy. Posta­no­wi­li­śmy wybrać się na Gren­lan­dię, aby spraw­dzić czy nasza zima jest rów­nie zja­wi­sko­wa, jak ta na wyspie. Czy­taj dalej

Walen­tyn­ki w kla­sie Ia

1W pią­tek 12.02 w kla­sie Ia obcho­dzi­li­śmy walen­tyn­ki. Wyko­na­li­śmy prze­pięk­ne laur­ki, któ­ry­mi się obda­ro­wa­li­śmy oraz pisa­li­śmy miłe rze­czy o innych oso­bach z kla­sy. Tego dnia pod­kre­śla­li­śmy, jak waż­ny jest dru­gi czło­wiek w naszym życiu. Czy­taj dalej

06Dni 20Godzin 00Minut 03Sekund