Podwój­ny suk­ces Zosi!

1Za nami kolej­na, XXIX, edy­cja Powia­to­we­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-Pla­stycz­ne­go „Gwiazd­ka tuż, tuż…”. Ten tra­dy­cyj­ny bożo­na­ro­dze­nio­wy kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wą Biblio­te­kę Publicz­ną w Wej­he­ro­wie, skie­ro­wa­ny był do dzie­ci i mło­dzie­ży z klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych z tere­nu powia­tu wej­he­row­skie­go. Uczest­ni­cy oce­nia­ni byli w kil­ku kate­go­riach: kart­ka świą­tecz­na-pra­ca pla­stycz­na i gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa, szop­ka trój­wy­mia­ro­wa oraz pra­ca lite­rac­ka z podzia­łem na pro­zę i poezję.
9 grud­nia 2022 r. w sie­dzi­bie w Powia­to­we­go Zespo­łu Szkół nr 1 w Wej­he­ro­wie odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród lau­re­atom. Miło nam poin­for­mo­wać, że z naszej szko­ły lau­re­at­ką w dwóch kate­go­riach dla klas IV-VIII SP zosta­ła Zofia Bań­ko z kla­sy VI a. Zosia zdo­by­ła II miej­sce w kate­go­rii Pra­ce lite­rac­kie – pro­za oraz wyróż­nie­nie w kate­go­rii Kart­ki świą­tecz­ne-gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa. Ser­decz­nie gratulujemy!!!


Wstecz