Spotkanie przed­szko­laków z policjantem

20170926_083555Dnia 26.09.2017 dzieci 6- let­nie z odd­zi­ałów przed­szkol­nych przy Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie brały udzi­ał w spotka­niu z polic­jan­tem w związku z kam­panią MSWiA „Krę­ci mnie bezpieczeństwo”.
Czy­taj dalej

„Bycie przed­szko­lakiem to wiel­ka rzecz!”

20170920_102252 (1)Już po raz kole­jny w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w odd­zi­ałach przed­szkol­nych obchod­zono Ogólnopol­s­ki Dzień Przed­szko­la­ka, który przy­pa­da na 20.09.2017. Jak co roku przyświecało mu hasło: “Zabawa, radość, edukac­ja”. W tym dniu przed­szko­la­ki uczest­niczyły we wspól­nych zabawach inte­gra­cyjnych i konkursach.
Czy­taj dalej

Demokraty­czne wybory

SONY DSCWrze­sień to nie tylko miesiąc rozpoczy­na­ją­cy kole­jny rok szkol­ny, ale także miesiąc wyborów do Rady Samorzą­du Uczniowskiego. Pier­wszy etap tego jakże ważnego wydarzenia odbył się we wszys­t­kich klasach, gdzie wychowaw­cy wspól­nie z ucz­ni­a­mi wybrali swoich przedstawicieli,
Czy­taj dalej

Inau­gu­rac­ja roku szkol­nego 2017/2018

SONY DSCW tym roku szkol­nym dopiero 4 wrześ­nia polscy uczniowie powró­cili w szkolne mury. Po dwóch miesią­cach wakacji, które będą  na pewno kojarzyły się z bard­zo kapryśną pogodą, udali się na mszę świętą do koś­cioła pw. św. Wawrzyńca.
Czy­taj dalej

Gazetka
-53Dni -3Godzin -21Minut -53Sekund
Klik foto