„Domek Baby Jagi”

1W ramach szkol­ne­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „Poko­chaj książ­kę”, dnia 20 grud­nia 2019 roku wśród uczniów klas pierw­szych oraz grup zero­wych został roz­strzy­gnię­ty szkol­ny kon­kurs pla­stycz­no-tech­nicz­ny pt. „Domek Baby Jagi”, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez biblio­te­kę szkol­ną. Czy­taj dalej

Jaseł­ka w gru­pie OP4A

3W dniu 19.12.2019r. wycho­waw­czy­ni Joan­na Brze­ska z pomo­cą p. Jani­ny Boj­ka w gru­pie OP4A zor­ga­ni­zo­wa­ła wraz z dzieć­mi jaseł­ka bożo­na­ro­dze­nio­we pt. „Opo­wieść gwiazd­ki”  przy­go­to­wa­ne dla rodzi­ców. Przed­sta­wie­nie było wyjąt­ko­we. Czy­taj dalej

Wigi­lij­ne spo­tka­nia klasowe 

SONY DSCW  Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się wigi­lij­ne spo­tka­nia kla­so­we — 20 grud­nia 2019 r. Przy­go­to­wa­niem zaję­li się ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi. Czy­taj dalej

Wizy­ta „Weso­łych Nutek” u stomatologa

1W naszym przed­szko­lu sys­te­ma­tycz­nie pro­mu­je­my zacho­wa­nia proz­dro­wot­ne. Dzie­ci zdo­by­wa­ją wie­dzę na temat zdro­we­go odży­wia­nia, wła­ści­wej die­ty, codzien­nie myją zęby, naby­wa­ją umie­jęt­no­ści z zakre­su higie­ny oso­bi­stej. Czy­taj dalej

„Gwiazd­ka tuż… tuż…” 2019

3Po raz kolej­ny ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ces w XXVI POMORSKIM KONKURSIE LITERACKO–PLASTYCZNYM „GWIAZDKA TUŻ… TUŻ…”–SZOPKA KASZUBSKA, KARTKA ŚWIĄTECZNA, LITERACKI orga­ni­zo­wa­nym przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświatowo–Wychowawczych w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Świą­tecz­ne spo­tka­nie. Gru­dzień 2019

SONY DSCW dniu 11 grud­nia 2019 roku odby­ło się spo­tka­nie świą­tecz­ne w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Był to magicz­ny wie­czór dla całej spo­łecz­no­ści szko­ły-naszych uczniów, ich rodzi­ców, gro­na peda­go­gicz­ne­go i zapro­szo­nych gości. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki 2019

2Jeden z wesel­szych dni w roku – miko­łaj­ki. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 odby­ły się z roz­ma­chem. Wszy­scy ucznio­wie mie­li na gło­wach miko­ła­jo­we czap­ki i uśmie­chy na twa­rzach. Czy­taj dalej

II Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Plastyczny

1W dniu 4 grud­nia zosta­li wyło­nie­ni zwy­cięz­cy II Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su pla­stycz­ne­go „Maria Konop­nic­ka”. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 48 im. Józe­fa Hal­le­ra w Gdań­sku. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki na „Dobrym starcie”

1W tym roku szkol­nym oddzia­ły przed­szkol­ne mają oka­zję uczest­ni­czyć w zaję­ciach dodat­ko­wych  w ramach unij­ne­go pro­jek­tu „Dobry start”. Dzie­ci bio­rą udział w „Zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­ność ucze­nia się i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych”, „Małej robo­ty­ce”, „Języ­ku angiel­skim”, „Logo­pe­dii”, „Gim­na­sty­ce korek­cyj­nej” oraz zaję­ciach pro­wa­dzo­nych „Meto­dą Dobre­go Star­tu”. Czy­taj dalej

Dzień Misia w gru­pie OP 5B 

2Dnia 27.11.2019 r. w gru­pie OP 5B swo­je świę­to obcho­dzi­ła naj­mil­sza zabaw­ka, naj­lep­szy przy­ja­ciel dzie­ci i nie­za­stą­pio­na przy­tu­lan­ka przy zasy­pia­niu-Plu­szo­wy Miś. Tego dnia każ­de dziec­ko przy­nio­sło swo­je­go ulu­bio­ne­go misia. Czy­taj dalej

Kon­kurs na naj­cie­kaw­szą dynię

4W listo­pa­dzie w gru­pie OP 5B odbył się kon­kurs na naj­cie­kaw­szą dynię. Wszyst­kie dynie przy­go­to­wa­ne przez dzie­ci oraz rodzi­ców były cie­ka­we, pięk­ne i pra­co­chłon­ne, dla­te­go trud­no było pod­jąć decyzje.

Czy­taj dalej

Méster Bël­négò Czëtaniô

2W minio­nym tygo­dniu odbył się Gmin­ny Kon­kurs czy­tel­ni­czy Méster Bël­négò Czëta­niô. Jego celem jest popu­la­ry­za­cja lite­ra­tu­ry kaszub­skiej oraz roz­bu­dze­nie pasji czy­ta­nia w języ­ku kaszub­skim. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki. Mali cukiernicy!

9Zgod­nie z tra­dy­cją świąt Boże­go Naro­dze­nia, przed­szko­la­ki z gru­py 0P4B posta­no­wi­ły wła­sno­ręcz­nie ude­ko­ro­wać pier­nicz­ki, wcze­śniej przy­go­to­wa­ne przez jed­ną z mam – panią Mari­kę, któ­rej bar­dzo dzię­ku­je­my! Czy­taj dalej

Andrzej­ki 2019

1Andrzej­ki to ostat­nia chwi­la do zaba­wy tuż przed nad­cho­dzą­cym adwen­tem. Z tej oka­zji 26 listo­pa­da w naszej szko­le odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa. Ulu­bio­na muzy­ka uczniów i deko­ra­cje spra­wi­ły, że wszy­scy poczu­li tę nie­zwy­kłą atmos­fe­rę i cudow­nie się bawi­li. Czy­taj dalej

-25Dni -10Godzin -16Minut -1Sekund
Gazetka
Klik foto