Bib­liotecz­na poczta

SONY DSCDnia 13 listopa­da bib­liote­ka szkol­na zor­ga­ni­zowała ogólnopol­ską akcję wymi­any pocztówek. Uczniowie klas trze­ci­ch pisali kart­ki pocz­towe, w których pole­cali, swoim rówieśnikom z całej Pol­s­ki książ­ki, które uważali za warte przeczy­ta­nia. Pod­czas spotka­nia wysłuchali również treś­ci książ­ki pt. „Książ­ka bez obrazków” autorstwa B.J. Nowak, którą przy­go­tował nauczyciel-bibliotekarz.

 Najmłod­si czy­ta­ją w języku kaszubskim

8 listopadP1070184a 2017 r.  w czytel­ni Bib­liote­ki  Gmin­nej im. Leona Rop­pla odbyły się elim­i­nac­je konkur­su czytel­niczego w języku kaszub­skim  Méster Bël­négò Czë­taniô. Konkurs o randze wojew­ódzkiej odby­wa się już po raz czwarty. Uczniowie mieli do przeczy­ta­nia tek­sty trzech autorów: Jerzego Sam­pa „Zak­lãtô steg­na”, Janusza Mamel­skiego „Mack” oraz Jana Drzeżdżona „Browãdë”. Czy­taj dalej

Spotkanie z policjantami

SONY DSC7 listopa­da 2017 r. przy­byli do Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 wyjątkowi goś­cie: Komen­dant Policji Powia­towej w Wejherowie insp. Bea­ta Perzyńs­ka, Ofi­cer Pra­sowy Komen­dan­ta Powia­towego asp. sztab. Anet­ta Potrykus, wójt Jarosław Wejer oraz dziel­ni­cowy Grze­gorz Bul­czak. Goś­cie spotkali się z ucz­ni­a­mi klas pier­wszych i przekaza­li im odblaskowe kamizel­ki w ksz­tał­cie litery „V”. Czy­taj dalej

Wyróżnie­nie dla nauczy­ciela wychowa­nia fizycznego

BN5A9550Stanisław Kąkol-wielo­let­ni pra­cown­ik Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie został wyróżniony tytułem  „Pasjonat Sportowej Pol­s­ki” pod­czas gali „Sportowej Pol­s­ki”, która odbyła się 25 październi­ka 2017 r. w siedz­i­bie Pol­skiego Komite­tu Olimpi­jskiego w Warsza­w­ie. Czy­taj dalej

„Zdrowia hymn śpiewaj z nami”

10W miesiącu październiku  szczegól­ny nacisk w odd­zi­ałach przed­szkol­nych położyliśmy na tem­atykę zdrowego odży­wia­nia, w tym głównie na potrze­bę spoży­wa­nia warzyw i owoców.Realizacja bloku tem­aty­cznego związanego z owoca­mi i warzy­wa­mi był okre­sem kiedy dzieci z  przed­szko­la zajęły się tem­atyką związaną ze zdrowym odży­wian­iem. Czy­taj dalej

 Zaję­cia z robo­t­y­ki w naszej szkole

W dni­ach 23-SONY DSC31 październi­ka 2017r w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się warsz­taty GO_PRO! (Gmin­ny Ośrodek Pro­gramowa­nia ), dzię­ki którym uczniowie mieli możli­wość zapro­gramować różne funkc­je stwor­zone­mu robot­owi. Czy­taj dalej

„Z pod­wór­ka na sta­dion o puchar Tymbarku”

1W dni­ach 24–25.10 niefor­malne drużyny chłopców i dziew­czyn U‑12 reprezen­tu­jące GOS­RiT 2005/2006 „grupę Kębłowo” i dziew­czyny GOS­RiT Luzi­no U‑12 / Szkoła Pod­sta­wowa im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie wzięły udzi­ał w turnieju „Z pod­wór­ka na sta­dion o puchar Tym­barku” na szczeblu powia­towym, które były elim­i­nacją do kwiet­niowego turnieju wojew­ódzkiego. Czy­taj dalej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

SONY DSC13 październi­ka 2017 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie uroczyś­cie obchod­zono Dzień Edukacji Nar­o­dowej. Wzięli w niej udzi­ał zaproszeni goś­cie, dyrekc­ja szkoły, nauczy­ciele, rodz­ice, uczniowie oraz pra­cown­i­cy admin­is­tracji szkol­nej. Czy­taj dalej

Komiks pod chmurką!!!

DSC_0056Każdy z nas może być Super­bo­haterem. Przekony­wali o tym w sobotę 7 październi­ka uczest­ni­cy pro­jek­tu Komiks pod chmurką.Podczas całod­niowej akcji malarskiej, która odbyła się w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie pow­stały komiksy o ważnych dla naszej społecznoś­ci osobach. Czy­taj dalej

Otrzęsiny klas IV

SONY DSCDnia 6 październi­ka odbyły się w  Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie “otrzęsiny” klas IV, zor­ga­ni­zowane i przeprowad­zone przez Samorząd Uczniows­ki, pod czu­jnym okiem opieku­na i wychowaw­ców klas IV. Celem imprezy było przyję­cie czwartok­la­sistów do grona uczniów starszych oraz inte­grac­ja zespołów klasowych.
Czy­taj dalej

 Zbiór­ka karmy i sprzę­tu dla zwierząt w schronisku

SONY DSCDnia 6 październi­ka 2017 roku uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie zakończyli zbiórkę rzeczy dla zwierząt, prze­by­wa­ją­cych w schro­nisku w Dąbrów­ce. Efekt koń­cowy był zaskaku­ją­cy, gdyż dzieci zebrały ogrom­ną ilość karmy, koców itp.
Czy­taj dalej

Ślubowanie klas pier­wszych w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie

SONY DSCDnia 29 wrześ­nia 2017 r. uczniowie klas pier­wszych zostali ofic­jal­nie przyję­ci w poczet społecznoś­ci uczniowskiej, ślubu­jąc na sztan­dar szkoły. Uroczys­tość miała bard­zo pod­niosły, a zarazem rados­ny charak­ter. W tym szczegól­nym dniu dzieciom towarzyszyli rodz­ice, rodzeńst­wo, a także bab­cie i dziadkowie.
Czy­taj dalej

VII Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

6Dnia 29 wrześ­nia 2017 roku już po raz trze­ci nasza szkoła wzięła udzi­ał w Świa­towym Dniu  Tablicz­ki Mnoże­nia.Akc­ja była wielkim szkol­nym wydarze­niem. Poprzedz­iły ją przy­go­towa­nia, pod­czas których dzieci przy­pom­i­nały sobie tabliczkę mnoże­nia w trak­cie zabaw: „Hasło dnia – odzew” i „Matem­aty­czne spac­ery” oraz przy­go­towywały potrzeb­ne mate­ri­ały i plakaty. Czy­taj dalej

Uczymy się seg­re­gować odpady

DSC_0113Dnia 26.09.2017r. uczniowie klasy IV i VI Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie wzięli udzi­ał w wycieczce do EKO DOLINY — Zakładu Unieszkodli­wia­nia Odpadów w Łęży­cach . Pro­jekt nosił nazwę „Odd­y­chaj swo­bod­nie w pięknej Gminie Luzi­no” i doty­czył seg­re­gacji odpadów oraz dba­nia o środowisko, w którym przebywamy.
Czy­taj dalej

Gazetka
-53Dni -4Godzin -20Minut -33Sekund
Klik foto