Zima, któ­rej nie było…

1W grud­niu 2020 roku, cze­ka­jąc na zimę nauczy­ciel biblio­te­karz odwie­dził oddzia­ły przed­szkol­ne z książ­ką obraz­ko­wą pt. „Zima, któ­rej nie było” autor­stwa Kata­rzy­ny Mina­so­wicz. Pod­czas spo­tka­nia dzie­ci usły­sza­ły baj­kę, o tym jak tata wymy­ślił zimę i co moż­na zro­bić, kie­dy śnieg nie pada. Czy­taj dalej

Świe­tli­cza­ki zwie­dza­ją Kaszuby

 Minio­ny tydzień był wyjąt­ko­wy w Świe­tli­cy Szkol­nej. Z oka­zji Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów, któ­ry przy­pa­da na 19.03.2021 w świe­tli­cy został prze­pro­wa­dzo­ny cykl zajęć doty­czą­cych Kaszub, Luzi­na i oko­lic oraz naszej szko­ły. Dzie­ci pozna­ły zwy­cza­je, rodza­je haftu kaszub­skie­go i jego kolo­ry. Czy­taj dalej

Podzię­ko­wa­nia Samo­rzą­du Uczniowskiego

Samo­rząd Uczniow­ski SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie dzię­ku­je WSZYSTKIM za zaan­ga­żo­wa­nie się w Świa­to­wy Dzień Osób z Zespo­łem Downa.

Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów w IIa

Kaszubi-IIA19 mar­ca z oka­zji Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów ucznio­wie kla­sy II a, by uczcić to świę­to i poka­zać przy­na­leż­ność do „Małej Ojczy­zny” – ubra­li się w bar­wach fla­gi kaszub­skiej. Ubra­nia swo­je przy­ozdo­bi­li rów­nież koty­lio­nem fla­gi kaszub­skiej. Na edu­ka­cji muzycz­nej odśpie­wa­li­śmy wspól­nie hymn kaszub­ski oraz Kaszub­skie nuty. Czy­taj dalej

Zimo­wo, zaba­wo­wo i cie­ka­wie … u Weso­łych Nutek

1Tego­rocz­na zima była bar­dzo uda­na! Dla­te­go korzy­sta­jąc z jej uro­ku, posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ten czas jak naj­le­piej! Dzie­ci z gru­py OP5B chęt­nie spa­ce­ro­wa­ły i bawi­ły się na śnie­gu w cza­sie pięk­nej zimo­wej pogo­dy. Lepi­ły bał­wa­na, zjeż­dża­ły na jabłusz­kach czy robi­ły anioł­ki na śnie­gu. Czy­taj dalej

Jeden za wszyst­kich, wszy­scy za jednego

1Ucznio­wie kla­sy III c z entu­zja­zmem uczest­ni­czą w zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Świa­do­mie sta­ją się współ­twór­ca­mi zajęć, a tym samym bio­rą udział w pro­ce­sie auto­edu­ka­cji. Dzie­ci chęt­nie poda­ją pro­po­zy­cje, samo­dziel­nie podej­mu­ją dzia­ła­nia rucho­we w spo­sób twór­czy i aktyw­ny. Czy­taj dalej

Gra­my i pięk­nie wymawiamy

W ostat­nim cza­sie z oka­zji obcho­dów Euro­pej­skie­go Dnia Logo­pe­dy w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no kon­kurs „Moja gra logo­pe­dycz­na”, na któ­ry wpły­nę­ło wie­le fan­ta­stycz­nych i kolo­ro­wych prac. Wszyst­kie gry zosta­ły pozy­tyw­nie oce­nio­ne przez jury i co naj­waż­niej­sze wyko­rzy­sta­ne pod­czas zajęć logo­pe­dycz­nych u pani Karo­li­ny Mach i Wero­ni­ki Engelbrecht

Czy­taj dalej

Uczy­my dzie­ci programować

4W ramach III edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu „Uczy­my dzie­ci pro­gra­mo­wać”, ucznio­wie kla­sy I d kodo­wa­li na spe­cjal­nie do tego stwo­rzo­nej macie. Tema­tem prze­wod­nim było zna­ne wszyst­kim przy­sło­wie „W mar­cu jak w garn­cu”. Czy­taj dalej

Ogól­no­pol­ski pro­gram kre­atyw­nej gim­na­sty­ki z lwem Lolkiem

1Dzie­ci z gru­py OP 3 uczest­ni­czy­ły w ogól­no­pol­skim trzy­dnio­wym wyzwa­niu Roar Adven­tu­re. To pro­gram, gdzie lew Lolek zapra­sza dzie­ci do prze­ży­cia wspól­nej przy­go­dy. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w for­mie opo­wie­ści rucho­wo-roz­cią­ga­ją­cej. Przed­szko­la­ki były bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ne wyko­ny­wa­nie zadań wspól­nie z lwem Lol­kiem. Czy­taj dalej

Dzień Kobiet w kla­sie Ia

18 mar­ca dziew­czyn­ki z kla­sy I a- jak na praw­dzi­we damy przy­sta­ło- obcho­dzi­ły Dzień Kobiet. Chłop­cy z naszej kla­sy zaśpie­wa­li swo­im kole­żan­kom „Sto lat”, zło­ży­li im życze­nia oraz dziel­nie foto­gra­fo­wa­li kla­so­wą koro­na­cje. Czy­taj dalej

Wyjąt­ko­wy Dzień Psa w świe­tli­cy szkolnej

19 mar­ca w świe­tli­cy odbył Dzień Psa-naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la czło­wie­ka. Z tej oka­zji panie ze świe­tli­cy zapo­zna­ły świe­tli­cza­ki z róż­ny­mi rasa­mi psów oraz cie­ka­wost­ka­mi o psach i ich zwy­cza­jach oraz obo­wiąz­kach wobec nich. Czy­taj dalej

Och, szy­cie!

8Och, szy­cie! Ucznio­wie kla­sy II c uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach z szy­cia mini podu­szek. Zaję­cia mia­ły na celu, m. in. pobu­dze­nie i uspraw­nia­nie moto­ry­ki małej, dosko­na­le­nie koor­dy­na­cji oko-ręka, roz­wi­ja­nie samo­dziel­no­ści, inte­gra­cję zespo­łu kla­so­we­go. Czy­taj dalej

Co wspól­ne­go ma Tech­no­lo­gia Infor­ma­cyj­no-Komu­ni­ka­cyj­na i kolorowanie? 

6Ucznio­wie kla­sy II c zapra­sza­ją do świa­ta roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści. Co wspól­ne­go ma TIK i kolo­ro­wa­nie? Dzię­ki apli­ka­cji Quiver zwy­kła kolo­ro­wan­ka prze­mie­nia się w trój­wy­mia­ro­wy obiekt, któ­re­go kolo­ry­sty­ka uza­leż­nio­na jest od wyko­rzy­sta­nych, przez nas, kre­dek. Czy­taj dalej

-3Dni -16Godzin -18Minut -22Sekund