Wyróżnienia dla najlepszych!

stypendiumW lipcu 2017 r. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie we współpra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­powała ówczes­nych szós­tok­la­sistów do otrzy­ma­nia wspar­cia w formie stype­ndi­um w ramach pro­jek­tu “Pomors­ki pro­gram pomo­cy stype­n­di­al­nej 2017/2018 i 2018/2019”. Czy­taj dalej

„Zachowaj trzeźwy umysł” – sukcesy naszych uczniów

Zada­nia pro­fi­lakSONY DSCtyczne Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie real­i­zowane są m.in. poprzez udzi­ał w Ogólnopol­skiej Kam­panii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kam­panii korzys­ta się z szeregu ciekaw­ie zapro­jek­towanych kart pra­cy, plakatów, broszur, drob­nych gadżetów, a także ulotek eduka­cyjnych dla  rodz­iców.  Czy­taj dalej

Najlep­si w Gminie Luzino

SONY DSCW  Wejherowie dnia 27 listopa­da 2017 roku odbyło się pod­sumowanie Pomorskiego Konkur­su Plas­ty­czno-Fotograficzno-Fil­mowego pt. „ Uza­leżnienia XXI wieku”.Do Powia­towego Zespołu Placówek Oświa­towo-Wychowaw­czych w Wejherowie wpłynęło ok. 300 prac, spośród których wyróżniono 86.
Czy­taj dalej

Kaszu­bi lubią gofry!

1Nasi uczniowie na zaję­ci­ach języ­ka kaszub­skiego   samodziel­nie zro­bili gofry. Było to słod­kie pod­sumowanie tem­atów związanych z kuch­nią. Przed skosz­towaniem swoich wyp­ieków każdy po kaszub­sku nazy­wał pro­duk­ty oraz sposób ich przy­go­towa­nia. Było to rewela­cyjne ćwicze­nie językowe, ale też świet­na przy­go­da kuli­nar­na. Takie zaję­cia z pewnoś­cią na dłu­go pozostaną w pamię­ci uczniów.

Ling­wisty­cz­na jesień z poezją

IMG_0232Szkolne elim­i­nac­je do Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ” odbyły się we wtorek, 21 listopa­da 2017 r. W szkol­nym etapie wzięło udzi­ał pię­cioro uczniów klas I‑IV w kat­e­gorii „język ang­iel­s­ki”. Klasy I‑II reprezen­towali: Anton­i­na Rosak – 1f,  Adam Kaczykows­ki – 2b, Mar­ty­na Sobiec­ka — 2c.Klasy III — IV rezprezen­towało dwo­je uczniów: Vik­to­ria Wicon — 3f oraz Wik­to­ria Wołod­ko — 4f. Czy­taj dalej

Andrze­j­ki w bibliotece!

SONY DSC30 listopa­da bib­liote­ka szkol­na  zaprosiła klasy drugie na andrze­j­ki do biblioteki.W gabinecie wróżb posłuchal­iśmy opowiada­nia z książ­ki pt „Niezwykłe przy­gody dziesię­ciu skar­petek” J .Bednarek, o skar­petce pier­wszej, która marzyła o wielkiej sław­ie, spełniła swo­je prag­nie­nie i została gwiazdą seri­alu telewiz­yjnego. Czy­taj dalej

Sukcesy lit­er­ack­ie Macieja

SONY DSCMaciej Keller — uczeń klasy III c Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w  Luzinie odnosi liczne  sukcesy literackie.Już w klasie drugiej zajął I miejsce w XXIII   Pomorskim Konkur­sie „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, w kat­e­gorii: pra­ca lit­er­ac­ka – poez­ja oraz został lau­re­atem w konkur­sie „Moja recen­z­ja”, w ogólnopol­skiej kam­panii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Czy­taj dalej

Muzy­cz­na przerwa

Uczniowie klas SONY DSCI‑III są zach­wyceni nowym sposobem spędza­nia wol­nego cza­su pod­czas prz­erw międzylek­cyjnych. Od 13 listopa­da 2017 r. dzieci mogą uczest­niczyć w inic­jaty­wie “Muzy­cz­na prz­er­wa”. Pod­czas długiej prz­er­wy uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi uda­ją się na hol apelowy, by tam brać udzi­ał w fan­tasty­cznej, tanecznej przygodzie.
Czy­taj dalej

Dyskote­ka andrzejkowa

SONY DSC21 listopa­da w naszej szkole odbyła się dyskote­ka andrze­jkowa dla klas IV – VI. Pod­czas zabawy nie zabrakło najwięk­szych tanecznych prze­bo­jów z ostat­nich miesię­cy. Uczniowie świet­nie się baw­ili przy muzyce dyskotekowej. Oprócz tań­ca, tego dnia, jak każe trady­c­ja nie obyło się bez wróżb. Czy­taj dalej

 „Rok 2017- rok­iem Józe­fa Piłsudskiego”

Bib­liote20171113_091407ka szkol­na z okazji 150 urodzin Marsza­ł­ka Józe­fa Pił­sud­skiego przede dniu Świę­ta Niepodległoś­ci Pol­s­ki  oraz w związku z ogłosze­niem roku 2017 rok­iem Józe­fa Pił­sud­skiego przy­go­towała wys­tawę portretów i zdjęć ukazu­ją­cych Marsza­ł­ka jako przy­wód­cę Nar­o­du, oby­wa­tela, wiz­jon­era oraz wiel­ki auto­ry­tet dla Polaków. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z osobą Marsza­ł­ka Józe­fa Pił­sud­skiego poprzez zapro­ponowaną wystawę.

Wojew­ódz­ki Konkurs Piosen­ki Patriotycznej

patr18 listopa­da w Miejskim Domu Kul­tu­ry w Gdyni odbył się X Wojew­ódz­ki Konkurs Piosen­ki Patri­o­ty­cznej. Szkołę Pod­sta­wową nr 1 w Luzinie reprezen­towało czworo uczniów – Zuzan­na Klas, Hubert Klein, Antoni Witt­stock i Oli­wia Jagu­si­ak. Konkurs cieszył się  dużym zain­tere­sowaniem – w kat­e­go­ri­ach szkół pod­sta­wowych wzięło udzi­ał pon­ad 40 uczest­ników. Czy­taj dalej

Spotkanie autorskie

SONY DSCDnia 14 listopa­da uczniowie klas V Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie uczest­niczyli w niezwykłym spotka­niu, zor­ga­ni­zowanym przez bib­liotekę szkol­ną  z autorką książ­ki „Tajem­nice gro­du Wejhera”- panią Moniką Kubisi­ak.  Książ­ka jest powieś­cią przy­godową ‚będącą jed­nocześnie prze­wod­nikiem dla dzieci i ich rodz­iców po Wejherowie. Czy­taj dalej

Świę­to Niepodległości

SONY DSC10 listopa­da w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie uczc­zono Świę­to Niepodległoś­ci. Uczniowie w tym dniu ubrani byli w odświętne stro­je, ozdo­bione biało-czer­wony­mi kotylion­a­mi. Tego dnia zaję­cia lek­cyjne poświę­cone były głównie his­torii naszego kra­ju. Czy­taj dalej

” Świę­ty Jan Paweł II — Idźmy naprzód z nadzieją”

W konkur­sie ogrubba i bladowskarga­ni­zowanym przez Powia­towy Zespół Placówek Oświa­towo- Wychowaw­czych w Wejherowie wzięło udzi­ał 38 osób. Wśród lau­re­atów są dwie uczen­nice Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Miejsce II zdobyła Weroni­ka Blad­ows­ka z kl. V a, nato­mi­ast  wyróżnie­nie — Kinga Grub­ba z kl. VI e. Czy­taj dalej

Gazetka
-53Dni -5Godzin -17Minut -41Sekund
Klik foto