Rekru­ta­cja

Listy dzie­ci zakwa­li­fi­ko­wa­nych do oddzia­łów przed­szkol­nych w Przed­szko­lu nr 2 oraz do kla­sy 1 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 są umiesz­czo­ne na tabli­cy ogło­szeń w szko­le (wej­ście głów­ne, od uli­cy Szkolnej).