Gmin­ne Igrzy­ska Dzie­ci w Koszykówce

1Dnia 23 mar­ca 2023 roku w Zespo­le Szkolno–Przedszkolnym w Luzi­nie odby­ły się eli­mi­na­cje do powia­to­wych zawo­dów w koszy­ków­ce. Skład repre­zen­ta­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 to zawodniczki:

 • Zim­ny Zofia VII B
 • Sobiec­ka Mar­ty­na VII B
 • Bań­ko Zofia VI A
 • Łąt­ka Alek­san­dra VI A
 • Waga Aga­ta VI A
 • Kuhr Wik­to­ria VI A
 • Hebel Tatia­na VI B
 • Kancz­kow­ska Marian­na VI B
 • Kwiat­kow­ska Ame­lia VI C
 • Wic­ka Micha­li­na VI C
 • Klas Zuzan­na VI D
 • Rosak Anto­ni­na VI D

 Skład repre­zen­ta­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 to zawodnicy:

 • Hie­ro­nim Damps VI A
 • Seba­stian Kle­in VI A
 • Bar­tło­miej Fular­czyk VI B
 • Grze­gorz Leśniew­ski VI B
 • Karol Micha­łow­ski VI B
 • Niko­dem Topp VI B
 • Jere­miasz Kobie­la VI C
 • Gra­cjan Magul­ski VI C
 • Kry­stian Siwa VI C
 • Ksa­we­ry Wencel VI D
 • Niko­dem Dunst VII B
 • Tymon Sus­dorf VII B

Na otwar­ciu zawo­dów sta­wi­ły się repre­zen­ta­cje z Gmi­ny Luzi­no: 4 dru­ży­ny koszy­ka­rek i 5 dru­żyn koszy­ka­rzy. Mecze przy­nio­sły dużo emo­cji, gdyż poziom gry był wyrów­na­ny. Zawod­ni­cy mogli zapre­zen­to­wać swo­ją koszy­kar­ską for­mę. Ucznio­wie mie­li moż­li­wość zdo­być doświad­cze­nie na następ­nym sezon sportowy.

Wyni­ki koń­co­we dru­ży­ny zawodniczek:

1 miej­sce — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 z Luzina

2 miej­sce —  Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Kębłowa

3 miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Sychowa

4 miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Wyszecina

Wyni­ki koń­co­we dru­ży­ny zawodników:

1 miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 z Luzina

2 miej­sce  — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 z Luzina

3 miej­sce — Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Kębłowa

4 miej­sce — Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Sychowa

5 miej­sce — Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Wyszecina

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych spor­to­wych sukcesów.


Wstecz