21 mar­ca – Świa­to­wy Dzień Zespo­łu Downa

121 mar­ca obcho­dzi­my nie tyl­ko pierw­szy dzień wio­sny, ale i Świa­to­wy Dzień Zespo­łu Downa. Jest to dzień skar­pe­tek nie do pary, któ­re sym­bo­li­zu­ją nie­do­pa­so­wa­ne chro­mo­so­my. Zespół Downa posia­da­ją oso­by obda­rzo­ne dodat­ko­wym chro­mo­so­mem. To on mody­fi­ku­je roz­wój i kształ­tu­je cechy wyróż­nia­ją­ce daną oso­bę pośród innych ludzi. Data obcho­dów Tri­so­mii 21 jest symboliczna.
Przy­pa­da na 21 dzień 3 mie­sią­ca w roku, ponie­waż to wła­śnie trze­ci, dodat­ko­wy chro­mo­som w 21 parze skła­da­ją­cych się z łań­cu­chów DNA chro­mo­so­mów w ludz­kich komór­kach, powo­du­je wystę­po­wa­nie tej wady gene­tycz­nej. Zakła­da­jąc tego dnia „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” mani­fe­stu­je­my wyraz rado­ści, tole­ran­cji i soli­dar­no­ści z oso­ba­mi z tą wadą gene­tycz­ną. Ucznio­wie, nauczy­cie­le i dzie­ci Zespo­łu Szkol­no- Przed­szkol­ne­go nr 1 w Luzi­nie z wiel­kim entu­zja­zmem przy­łą­czy­li się do zor­ga­ni­zo­wa­nej akcji „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” za co śle­my podzię­ko­wa­nia. Potra­fi­li­ście ode­rwać się od przy­tła­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści i poka­zać, że nie­za­leż­nie od sytu­acji, w jakiej się znaj­du­je­my pamię­ta­my o innych i soli­da­ry­zu­je­my się z nimi.