Spek­taku­larne sukcesy Macieja

SONY DSCMaciej Keller z klasy IIIC po raz wtóry god­nie reprezen­tował naszą szkołę i gminę pod­czas gali XXIV Pomorskiego Konkur­su Lit­er­acko-plas­ty­cznego pt. „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, którą swą obec­noś­cią uświet­nili urzęd­ni­cy Starost­wa Powia­towego w Wejherowie oraz dyrekc­ja i pra­cown­i­cy PZPOW. Czy­taj dalej

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Sapiehą

SONY DSCKrzysztof Sapieha-autor bajek dla dzieci, m.in. książ­ki „ Zebra, kobra i inne zwierza­ki ” cieszącej się sporą pop­u­larnoś­cią, odwiedz­ił w dniu 15 grud­nia Szkołę Pod­sta­wową nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Spotkanie odbyło  się w auli klas I- III o godzinie 9.00. Czy­taj dalej

Awan­tu­ra o żabę

SONY DSC14 grud­nia 2017 r. przed­szko­la­ki oraz dzieci z klas I- III obe­jrza­ły spek­takl pro­fi­lak­ty­czny pt: „Awan­tu­ra o żabę” w wyko­na­niu aktorów  Teatru Kur­ty­na z Krakowa. Spek­takl „Awan­tu­ra o żabę” to urocza opowieść o pożytkach płyną­cych z pra­cow­itoś­ci, dobrego zachowa­nia, akcep­tacji i sza­cunku do innych. Czy­taj dalej

Duch w bibliotece

SONY DSCDnia  8 grud­nia w bib­liotece szkol­nej moż­na było spotkać Ducha Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Uczniowie z klas szóstych oraz z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki prze­brali się za posta­cie z książ­ki pt. „Opowieść wig­ili­j­na” Charlesa Dick­en­sa i przy płomie­niu tajem­niczego lam­pi­onu, który wprowadzał ich w nas­trój opowieś­ci, głośno czy­tali frag­men­ty tej niezwykłej książki.

Zebranie Rady Pedagogicznej

29 listopa­da pod­czas warsz­ta­towego spotka­nia Rady Ped­a­gog­icznej odbyło się szkole­nie doty­czące pra­cy ped­a­gog­icznej nauczy­cieli metodą pro­jek­tu.Prowadzą­ca wykład nauczy­ciel dydak­tyk z wielo­let­nim stażem-pani Katarzy­na Wejn­ert wskaza­ła na cele i zale­ty metody pro­jek­tu eduka­cyjnego. Czy­taj dalej

Prób­ny alarm ppoż.

SONY DSCZapewnić bez­pieczeńst­wo uczniom oraz pra­cown­ikom szkoły to jed­na z głównych zasad Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, gdzie dnia 19 październi­ka 2017 roku zor­ga­ni­zowano prób­ny alarm prze­ci­w­pożarowy. Pomi­mo tego, że było to tylko szkole­nie każdy z uczniów pod­szedł do sprawy bard­zo poważnie. Czy­taj dalej

Spotkanie wig­ili­jne

SONY DSCDnia 5 grud­nia 2017 roku w Szkole Pod­sta­wowej nr  1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne z udzi­ałem zapros­zonych goś­ci, rodz­iców, nauczy­cieli, uczniów, pra­cown­ików admin­is­tracji oraz obsłu­gi szkoły. Pod­czas uroczys­toś­ci odbyły się również indy­wid­u­alne roz­mowy rodz­iców z nauczy­ciela­mi. Czy­taj dalej

Czy­tanie za chrupanie…

SONY DSC17 październi­ka w bib­liotece Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego odbył się hap­pen­ing pt. „Czy­tanie za chru­panie” Pod­czas akcji  uczniowie na prz­erwach  głośno czy­tali  frag­ment wybranych książek, każdy odważny czy­ta­ją­cy otrzymy­wał pod­czas zabawy czytel­niczej kruche ciasteczko. Pomysł bard­zo spodobał się wszys­tkim uczniom!!!

Dłu­go wyczeki­wany przez dzieci dzień

Jeden z SONY DSCnajbardziej ulu­bionych dni w roku – MIKOŁAJKI. Odbyły się jak zawsze 6 grud­nia. Oczy­wiś­cie nie mogło się obyć bez najważniejszego goś­cia, czyli Świętego Mikoła­ja, który odwiedz­ił Szkołę Pod­sta­wową nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie roz­da­jąc dzieciom prezen­ty. O dzi­wo, nawet najwięk­sze urwisy nie pozostały bez upominku. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka do Fil­har­monii Kaszubskiej 

Dnia 29 lifilharstopa­da 2017 r. dzieci z Odd­zi­ału Przed­szkol­nego OP6B, OP6D, OP6E wybrały się na wycieczkę do Fil­har­monii Kaszub­skiej w Wejherowie na przed­staw­ie­nie pt. „Pchła Szachra­j­ka”. Muzy­czny spek­takl famil­i­jny na pod­staw­ie przez­abawnej wier­szowanej his­to­ryj­ki mis­trza Jana Brzech­wy opowiadał o spry­t­nej pchełce, która wiecznie wszys­tkim robiła psikusy. Szachra­j­ka stale miała głowę pełną pomysłów. Czy­taj dalej

Lekc­je bib­lioteczne dla najmłodszych

3Na początku październi­ka odbyły się w bib­liotece szkol­nej „Poczy­ta­j­ki „czyli lekc­je bib­lioteczne dla najmłod­szych. Przez cały miesiąc grupy przed­szkolne odwiedza­jące bib­liotekę dowiady­wały się  się cieka­wostek o pra­cy nauczy­ciela bib­liotekarza, pomieszczeni­ach bib­liote­ki, książkach, czytel­nikach. Czy­taj dalej

Plus­zowe misie w naszej szkole

SONY DSC28 listopa­da po raz kole­jny obchodzil­iśmy w naszej szkole Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi klas 1–3 oraz odzi­ały przed­szkolne włączyły się do akcji chary­taty­wnej na rzecz Świ­etl­i­cy Inte­gra­cyjnej „Skrzy­dło Anioła”.  Czy­taj dalej

Wyróżnienia dla najlepszych!

stypendiumW lipcu 2017 r. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie we współpra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­powała ówczes­nych szós­tok­la­sistów do otrzy­ma­nia wspar­cia w formie stype­ndi­um w ramach pro­jek­tu “Pomors­ki pro­gram pomo­cy stype­n­di­al­nej 2017/2018 i 2018/2019”. Czy­taj dalej

„Zachowaj trzeźwy umysł” – sukcesy naszych uczniów

Zada­nia pro­fi­lakSONY DSCtyczne Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie real­i­zowane są m.in. poprzez udzi­ał w Ogólnopol­skiej Kam­panii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kam­panii korzys­ta się z szeregu ciekaw­ie zapro­jek­towanych kart pra­cy, plakatów, broszur, drob­nych gadżetów, a także ulotek eduka­cyjnych dla  rodz­iców.  Czy­taj dalej

Gazetka
-8Dni -18Godzin -2Minut -51Sekund
Klik foto