Poko­chaj książkę

SONY DSCMaj jest mie­sią­cem, w któ­rym biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­su­mo­wa­ła cało­rocz­ny pro­jekt pt. „Poko­chaj książ­kę”. 24.05.2018 r. pod­czas uro­czy­stej aka­de­mii zosta­ły roz­strzy­gnię­te kon­kur­sy czy­tel­ni­cze prze­pro­wa­dzo­ne przez biblio­te­kę szkol­ną, a tak­że akcje, zaba­wy czy­tel­ni­cze oraz cało­rocz­na zbiór­ka ksią­żek i ran­king czy­tel­ni­czy. Czy­taj dalej

Dys­ko­te­ka klas IV-VI

SONY DSCW pią­tek, 18.05.2018 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się tra­dy­cyj­nie wio­sen­na dys­ko­te­ka dla klas IV-VI. Przy dźwię­kach zna­nych i lubia­nych pio­se­nek roz­po­czę­ła się wspól­na zaba­wa tanecz­na, pod­czas któ­rej każ­dy z przy­by­łych uczest­ni­ków mógł się zre­lak­so­wać, potań­czyć i miło spę­dzić czas ze szkol­ny­mi przy­ja­ciół­mi. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR Wejherowo

SONY DSCDnia 18 maja 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR- Jaku­bem R., w któ­rym wzię­ły udział kla­sy pierw­sze i dru­gie. Ucznio­wie mie­li oka­zję poroz­ma­wiać z ratow­ni­kiem o pra­wi­dło­wym zacho­wa­niu nad wodą, jak rów­nież o tym, co wol­no, a cze­go nie wol­no robić, gdy się zgu­bi­my. Czy­taj dalej

Tade­usz Kościusz­ko-lek­cja biblio­tecz­na dla kl. V‑VI

SONY DSCDnia 17 maja 2018 roku biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­ję­ła kolej­ne dzia­ła­nie akty­wi­zu­ją­ce uczniów do się­ga­nia po „sło­wo pisa­ne”. Kla­sa VB jako pierw­sza zapo­zna­ła się z posta­cią Tade­usza Kościusz­ki, wiel­kie­go patrio­ty, boha­te­ra Pol­ski, a tak­że zna­ne­go w całym świe­cie przy­ja­cie­la i boha­te­ra Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki. Czy­taj dalej

Tydzień biblio­tek

2Dnia 8 maja 2018 roku gru­pa pierw­szo­kla­si­stów i dru­go­kla­si­stów wraz z wycho­waw­ca­mi uda­ła się do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Leona Rop­pla w Luzi­nie. W ramach tygo­dnia biblio­tek  zosta­li­śmy zapro­sze­ni na spo­tka­nie autor­skie z Panią Moni­ką Sawic­ką – Kac­przyk – pisar­ką ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych. Czy­taj dalej

English is fun

1W dniach 24 i 26 kwiet­nia 2018 r. odbył się etap szkol­ny kon­kur­su języ­ka angiel­skie­go „English is fun”. Cie­szył się on dużym zain­te­re­so­wa­niem. Następ­nie 28 maja 2018 r. miał miej­sce etap gmin­ny kon­kur­su w Kębło­wie. Ucznio­wie i  uczen­ni­ce, któ­re zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do tego eta­pu, zaję­li nastę­pu­ją­ce miej­sca w swo­ich kate­go­riach: Czy­taj dalej

Maciej lau­re­atem mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su literackiego

1Maciej Kel­ler z kl. IIIC Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie nie­jed­no­krot­nie udo­wod­nił już, że pisa­nie opo­wia­dań jest jego pasją, a do tego osią­ga w tej dzie­dzi­nie ogrom­ne suk­ce­sy. Naj­pierw wygry­wał kon­kur­sy na „wła­snym podwór­ku”, następ­nie w obrę­bie gmi­ny, póź­niej woje­wódz­kie, a dalej zawo­jo­wał kon­kur­sy ogól­no­pol­skie. Czy­taj dalej

Dzień Stra­ża­ka

SONY DSCDnia 14 maja 2018 roku dzie­ci z klas 0 – II uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu ze stra­ża­ka­mi. Wice­dy­rek­tor szko­ły pani Bar­ba­ra Pobłoc­ka przy­wi­ta­ła przy­by­łych stra­ża­ków i podzię­ko­wa­ła im za ich trud i poświę­ce­nie. Następ­nie przed­szko­la­ki z grup OP6A i OP6E pod opie­ką wycho­waw­czyń Mag­da­le­ny Richert, Syl­wii Wil­la i Aga­ty Miku­ła przed­sta­wi­ły pro­gram arty­stycz­ny. Czy­taj dalej

„ Wio­sna w błę­kit­nej sukience”

1Dnia 26.04.2018 r. w świe­tli­cy szkol­nej odbył się kon­kurs recy­ta­tor­ski „Wio­sna w błę­kit­nej sukien­ce”, w któ­rym udział wzię­ło 9 uczniów z klas I – II. Celem kon­kur­su było prze­zwy­cię­że­nie lęku przed wystą­pie­nia­mi publicz­ny­mi, dosko­na­le­nie pamię­ci, nauka inter­pre­to­wa­nia utwo­rów oraz upo­wszech­nie­nie kul­tu­ry żywe­go słowa.
Czy­taj dalej

Kon­kurs pla­stycz­no — ekologiczny

18 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Ks. Jana Twar­dow­skie­go w Bar­ło­mi­nie odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród uczest­ni­kom kon­kur­su pla­stycz­no-eko­lo­gicz­ne­go „Odno­wio­ne, tra­dy­cyj­ne sady przy­do­mo­we, pięk­nie kwit­ną i owo­ce rodzą bar­dzo zdro­we”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło czwo­ro laureatów:
Czy­taj dalej

Świę­to Naro­do­we Trze­cie­go Maja 

SONY DSCDnia 27 kwiet­nia 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się  III Szkol­ny Prze­gląd Pie­śni Patrio­tycz­nej.  Zor­ga­ni­zo­wa­ny został w związ­ku z obcho­da­mi 227 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja.  Tego dnia wszy­scy ucznio­wie przy­szli do szko­ły w stro­jach galo­wych z przy­pię­ty­mi kokar­da­mi naro­do­wy­mi czy­li kotylionami.
Czy­taj dalej

Wier­szow­nia — kra­ina dzi­kich zwie­rząt, rymu i wyobraźni

SONY DSCBiblio­te­ka szkol­na w dniach 10 i 11 kwiet­nia 2018 roku zmie­ni­ła się w Wier­szow­nię- kra­inę, rymu i wyobraź­ni oraz dzi­kich zwie­rząt z Afry­ki, do któ­rej przy­by­wa­li przed­szko­la­ki z grup zero­wych. Czy­taj dalej

„Przy­go­da z Astrid”

SONY DSCDnia 24 kwiet­nia biblio­te­ka szkol­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zor­ga­ni­zo­wa­ła z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki (23.04.2018) hap­pe­ning pt. „Przy­go­da z Astrid” w ramach akcji „Kwiet­nio­we Zaba­wy Książ­ko­we”, będą­cej ele­men­tem pro­jek­tu NPRCZ. Czy­taj dalej

Czy­ta­dło

SONY DSCDnia 12 i 13 kwiet­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, w ramach akcji czy­tel­ni­czej „Czy­ta­dło” ucznio­wie klas VI czy­ta­li młod­szym kole­gom z klas pierw­szych książ­kę pani Agniesz­ki Stel­ma­szyk pt. „Zbaw­cy ksią­żek”. Czy­taj dalej

Gazetka
-156Dni -3Godzin -38Minut -38Sekund
Klik foto