Szkol­ne jaseł­ka w Koście­le pw. św. Waw­rzyń­ca w Luzinie

W dru­gi dzień świąt Boże­go Naro­dze­nia, na mszy św. o godz. 12, ucznio­wie z klas I‑VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 przed­sta­wi­li jaseł­ka. Wier­ni obej­rze­li insce­ni­za­cję bożo­na­ro­dze­nio­wą pt. “Boże Naro­dze­nie mimo wszyst­ko”. Głów­nym prze­sła­niem tej insce­ni­za­cji było uwraż­li­wie­nie na obec­ność Boga w naszym nowo­cze­snym i szyb­kim życiu. Czy­taj dalej

Uro­czy­sta sesja Rady Gmi­ny Luzino

1Dnia 28 grud­nia 2017 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go  w Luzi­nie odby­ła się XXXVII Sesja Rady Gmi­ny Luzi­no, pod­czas któ­rej m.in. nagro­dzo­no uczniów i stu­den­tów za wybit­ne osią­gnię­cia. W sumie roz­da­no 124 nagro­dy. Czy­taj dalej

Czas kolę­do­wa­nia

konkurs9 grud­nia 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Domu Kul­tu­ry w Gdy­ni odbył się X Woje­wódz­ki Kon­kurs Pio­sen­ki Świą­tecz­nej „Czas świąt, czas kolę­do­wa­nia”. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 40 mło­dych uczest­ni­ków, któ­rzy pre­zen­to­wa­li po jed­nym utwo­rze o tema­ty­ce świą­tecz­nej w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych — soli­ści Szkół Pod­sta­wo­wych z klas I‑III oraz IV-VII. Czy­taj dalej

Wigi­lij­ne spotkania

SONY DSC22 grud­nia 2017r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 odby­ły się  kla­so­we spo­tka­nia wigi­lij­ne. Przy­go­to­wy­wa­li je sami ucznio­wie klas wraz ze swo­imi wycho­waw­ca­mi. We wszyst­kich kla­sach zago­ścił na sto­le bia­ły obrus i świą­tecz­na atmos­fe­ra. Nie zabra­kło też naj­waż­niej­sze­go sym­bo­lu — opłat­ka, życzeń, śpie­wu kolęd oraz nie­rzad­ko  ude­ko­ro­wa­nej przez samych uczniów cho­in­ki. Czy­taj dalej

Lau­re­aci XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Literacko-Plastycznego

Orga­ni­za­to­rem XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-Pla­stycz­ne­go pt. „Gwiazd­ka tuż…tuż…”  był Zespół Pla­có­wek Oświatowo–Wychowawczych w  Wej­he­ro­wie przy wspar­ciu finan­so­wym Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wej­he­ro­wie.  Uro­czy­ste  wrę­cze­nie nagród odby­ło się 18 grud­nia 2017 r. w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie. Wśród lau­re­atów tego kon­kur­su zna­leź­li się   rów­nież ucznio­wie naszej szko­ły: Czy­taj dalej

Suk­ce­sy szó­sto­kla­si­stów w dzie­dzi­nie gra­fi­ki komputerowej

SONY DSCPo raz XXIV odbył się Pomor­ski Kon­kurs Lite­rac­ko – Pla­stycz­ny „Gwiazd­ka tuż…tuż…” orga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie we współ­pra­cy z Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko – Pomor­skiej przy wspar­ciu Sta­ro­stwa Powia­to­we­go Wej­he­ro­wo. Czy­taj dalej

Nie­ty­po­wa lek­cja języ­ka kaszubskiego

1W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się świę­ta­mi lek­cja języ­ka kaszub­skie­go w kla­sach czwar­tych wyglą­da­ła nie­co ina­czej. Ucznio­wie zro­bi­li swo­im naj­bliż­szym świą­tecz­ną nie­spo­dzian­kę — napi­sa­li kaszub­skie życze­nia świą­tecz­ne. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki czwartoklasistów

Mikołajki IVe i fNie­co­dzien­ne MIKOŁAJKI mia­ły w tym roku dzie­ci z kl. IV e i IV f, któ­re tego dnia poje­cha­ły na wyciecz­kę do kina w Rumi.Oprócz sean­su fil­mo­we­go, świą­tecz­ne­go nastro­ju i poczę­stun­ku cukier­ka­mi przez „praw­dzi­we­go” Miko­ła­ja nie lada atrak­cją oka­za­ły się rucho­me scho­dy.  Czy­taj dalej

Spek­ta­ku­lar­ne suk­ce­sy Macieja

SONY DSCMaciej Kel­ler z kla­sy IIIC po raz wtó­ry god­nie repre­zen­to­wał naszą szko­łę i gmi­nę pod­czas gali XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-pla­stycz­ne­go pt. „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, któ­rą swą obec­no­ścią uświet­ni­li urzęd­ni­cy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wej­he­ro­wie oraz dyrek­cja i pra­cow­ni­cy PZPOW. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie autor­skie z Krzysz­to­fem Sapiehą

SONY DSCKrzysz­tof Sapie­ha-autor bajek dla dzie­ci, m.in. książ­ki „ Zebra, kobra i inne zwie­rza­ki ” cie­szą­cej się spo­rą popu­lar­no­ścią, odwie­dził w dniu 15 grud­nia Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Spo­tka­nie odby­ło  się w auli klas I- III o godzi­nie 9.00. Czy­taj dalej

Awan­tu­ra o żabę

SONY DSC14 grud­nia 2017 r. przed­szko­la­ki oraz dzie­ci z klas I- III obej­rza­ły spek­takl pro­fi­lak­tycz­ny pt: „Awan­tu­ra o żabę” w wyko­na­niu akto­rów  Teatru Kur­ty­na z Kra­ko­wa. Spek­takl „Awan­tu­ra o żabę” to uro­cza opo­wieść o pożyt­kach pły­ną­cych z pra­co­wi­to­ści, dobre­go zacho­wa­nia, akcep­ta­cji i sza­cun­ku do innych. Czy­taj dalej

Duch w bibliotece

SONY DSCDnia  8 grud­nia w biblio­te­ce szkol­nej moż­na było spo­tkać Ducha Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Ucznio­wie z klas szó­stych oraz z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki prze­bra­li się za posta­cie z książ­ki pt. „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dic­ken­sa i przy pło­mie­niu tajem­ni­cze­go lam­pio­nu, któ­ry wpro­wa­dzał ich w nastrój opo­wie­ści, gło­śno czy­ta­li frag­men­ty tej nie­zwy­kłej książki.

Zebra­nie Rady Pedagogicznej

29 listo­pa­da pod­czas warsz­ta­to­we­go spo­tka­nia Rady Peda­go­gicz­nej odby­ło się szko­le­nie doty­czą­ce pra­cy peda­go­gicz­nej nauczy­cie­li meto­dą pro­jek­tu.Pro­wa­dzą­ca wykład nauczy­ciel dydak­tyk z wie­lo­let­nim sta­żem-pani Kata­rzy­na Wej­nert wska­za­ła na cele i zale­ty meto­dy pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Czy­taj dalej

Prób­ny alarm ppoż.

SONY DSCZapew­nić bez­pie­czeń­stwo uczniom oraz pra­cow­ni­kom szko­ły to jed­na z głów­nych zasad Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, gdzie dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2017 roku zor­ga­ni­zo­wa­no prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy. Pomi­mo tego, że było to tyl­ko szko­le­nie każ­dy z uczniów pod­szedł do spra­wy bar­dzo poważ­nie. Czy­taj dalej

138Dni 06Godzin 40Minut 56Sekund
Gazetka
Klik foto