Wigi­lia u “Psz­czó­łek”

 

Dzie­ci z Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go odwie­dzi­ły wysta­wę prac Rem­brand­ta w Luzinie

Luziń­skie Dzwo­necz­ki życzą Weso­łych Świąt

Podwój­ny suk­ces Zosi!

1Za nami kolej­na, XXIX, edy­cja Powia­to­we­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-Pla­stycz­ne­go „Gwiazd­ka tuż, tuż…”. Ten tra­dy­cyj­ny bożo­na­ro­dze­nio­wy kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wą Biblio­te­kę Publicz­ną w Wej­he­ro­wie, skie­ro­wa­ny był do dzie­ci i mło­dzie­ży z klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych z tere­nu powia­tu wej­he­row­skie­go. Uczest­ni­cy oce­nia­ni byli w kil­ku kate­go­riach: kart­ka świą­tecz­na-pra­ca pla­stycz­na i gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa, szop­ka trój­wy­mia­ro­wa oraz pra­ca lite­rac­ka z podzia­łem na pro­zę i poezję. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki 2022 w kla­sie Ic

6 grud­nia uczniów kla­sy 1c odwie­dził Świę­ty Miko­łaj, któ­ry roz­dał im, w peł­ni zasłu­żo­ne, upo­min­ki. Dodat­ko­wym pre­zen­tem dla dzie­ci był wyjazd do Wiel­kiej Fabry­ki Elfów. Ucznio­wie mie­li oka­zję sko­rzy­stać z nie­zli­czo­nej ilo­ści atrak­cji m.in.: prze­jażdż­ki reni­fe­rem, zabaw na dmu­chań­cach, przy­go­to­wa­nie magicz­ne­go elik­si­ru i wie­lu, wie­lu innych. Te wspo­mnie­nia, z pew­no­ścią, pozo­sta­ną z dzieć­mi na zawsze.

Wyciecz­ka klas pią­tych i ósmych do Gdań­ska w ramach pro­jek­tu “Poznaj Polskę”

1W dniach 8 i 15 grud­nia 2022 r. ucznio­wie klas V a i V c oraz klas ósmych poje­cha­li na wyciecz­kę do Gdań­ska w ramach pro­jek­tu MEN „Poznaj Pol­skę”. Zwie­dza­nie jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych miast nasze­go kra­ju odby­wa­ło się pod opie­ką wspa­nia­łe­go przewodnika–p. Pio­tra tra­są „Śla­dem gdań­skich legend”. Czy­taj dalej

ABC kucha­rza-inno­wa­cja peda­go­gicz­na w gru­pach OP 6C i OP 6B

1W grud­niu przed­szko­la­ki z grup OP 6C i OP 6B w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej odwie­dzi­ły szkol­ną kuch­nię. Zoba­czy­ły sprzę­ty kuchen­ne oraz pozna­ły bli­żej zawód kucha­rza. Mogły też obser­wo­wać panie przy spo­rzą­dza­niu potraw skła­da­ją­cych się na sto­łów­ko­wy obiad. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie pierw­szo­kla­si­stów z policjantami

1W okre­sie jesien­no-zimo­wym, kie­dy dni sta­ją się coraz krót­sze i wie­czo­rem szyb­ko się ściem­nia, trze­ba szcze­gól­nie zadbać o swo­je bez­pie­czeń­stwo. W ramach dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych ucznio­wie klas pierw­szych naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z poli­cjan­ta­mi z Poste­run­ku Poli­cji w Luzi­nie. Była to oka­zja nie tyl­ko do pozna­nia pra­cy poli­cjan­ta, ale przede wszyst­kim do przy­po­mnie­nia naj­waż­niej­szych zasad bez­pie­czeń­stwa, któ­rych nale­ży prze­strze­gać w szko­le, na dro­dze czy w domu. Czy­taj dalej

Histo­ria zba­wie­nia w inter­pre­ta­cji klas zero oraz 1a,1b,1c,1d. Akt 2

Histo­ria zba­wie­nia w inter­pre­ta­cji uczniów kla­sy 2b,2c. Akt 1

Pta­sia sto­łów­ka w wyko­na­niu grup 0P4 B I 0P5C

1Dzie­ci z grup 0P4 B I 0P5C rozu­mie­ją potrze­bę dokar­mia­nia pta­ków. Kie­dy spadł pierw­szy śnieg, pod opie­ką wycho­waw­czyń-Marii Pobłoc­kiej oraz Patry­cji Zabo­row­skiej przed­szko­la­ki zało­ży­ły “pta­sią sto­łów­kę”. Dzię­ki pomo­cy Jolan­ty Skier­ki i Haly­ny Mamo­no­wej z mie­szan­ki zbóż, sło­necz­ni­ka oraz kaszy wyko­na­ły kule tłusz­czo­we, któ­re zawie­si­ły w ogród­ku przed­szkol­nym. Czy­taj dalej

Akcja “Gwiazd­ka z nie­ba” w wyko­na­niu przed­szko­la­ków z Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie

Zaję­cia w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej. Miód i jego wła­ści­wo­ści w gru­pie OP 6 B i OP 6 C

Miko­łaj­ki 2022 w SP nr 1

134Dni 22Godzin 24Minut 21Sekund
Gazetka
Klik foto