Szkolne zawody w czwór­bo­ju lekkoatletycznym

1Roz­gry­w­ki pole­ga­ją na przeprowadze­niu – zgod­nie z nazwą – czterech konkurencji lekkoatle­ty­cznych, pozwala­ją­cych na wyłonie­nie wszech­stron­nego zawod­ni­ka. Konkurenc­je w których zawod­ni­cy rywal­izu­ją to: bieg na 60 metrów, rzut piłką palan­tową na odległość, skok w dal na odległość, bieg dłu­gi (600 metrów dziew­czę­ta, 1000 metrów chłop­cy). Zawod­ni­cy mieli możli­wość sprawdz­ić się i odnaleźć w sobie mis­trza, w które­jś z konkurencji. Wyłonil­iśmy reprezen­tację szkol­ną składa­jącą się z następu­ją­cych zawod­ników: Czy­taj dalej

Sal­vador Dalí-przed­szko­la­ki na wystawie

V Powia­towy Konkurs Recy­ta­tors­ki „Trudne wier­szy­ki łamiące języki”

 

1Od 6 do 10 czer­w­ca 2022 r. w Powia­towej Bib­liotece w Wejherowie wybrani uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w V Powia­towym Konkur­sie Recy­ta­torskim „Trudne wier­szy­ki łamiące języ­ki”. Przegląd został zor­ga­ni­zowany w ramach obchodów Między­nar­o­dowego Dnia Języ­ka Ojczys­tego, a celem konkur­su było wzbudze­nie zain­tere­sowa­nia poezją dziecięcą, rozwi­janie i pro­mowanie uzdol­nień recy­ta­tors­kich oraz ksz­tał­towanie wrażli­woś­ci na pię­kno języ­ka ojczys­tego. Czy­taj dalej

Pro­jek­ty koś­ciołów według 06 C

 

Dzień Rodziny

1Dzień Rodziny to wspani­ały czas zarówno dla rodz­iców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radoś­ci i uśmiechu, a przede wszys­tkim jest to czas, który mogą spędz­ić tylko ze sobą bez poś­piechu i z dala od codzi­en­nych zmartwień. Z tej okazji 31 maja uczniowie z klasy I b i I c wys­tąpili dla swoich najbliższych. Czy­taj dalej

Warsz­taty pszczelarskie w “Starej Szkole”

13.06 przed­szko­la­ki ze Starej Szkoły odwiedz­ił mis­trz pszczelarst­wa Pan Alek­sander Rębacz, który opowiedzi­ał o zwycza­jach panu­ją­cych wśród pszczół. Dzieci obe­jrza­ły budowę ula oraz mogły obser­wować żywe pszc­zoły w szk­lanym ulu. Pon­ad­to każde dziecko pos­makowało miód i pyłek kwia­towy oraz zro­biło włas­na świeczkę z wosku pszczelego. Na koniec dzieci dostały książecz­ki opowiada­jące o życiu pszczół, drew­ni­ane noży­ki do smarowa­nia mio­du oraz cer­ty­fikaty potwierdza­jące uczest­nict­wo w warsz­tat­ach.

Obchody Dnia Strażaka

tytulW maju po raz kole­jny uczest­niczyliśmy w uroczystych obchodach Dnia Straża­ka. Z tej okazji odd­zi­ały przed­szkolne i klasy drugie wraz z opieku­na­mi i panią wicedyrek­tor-Bar­barą Pobłocką udały się do rem­izy Ochot­niczej Straży Pożarnej w Luzinie. Na miejs­cu straża­cy pow­itali przed­staw­icieli naszej szkoły, po czym odbyła się uroczys­ta akademia przy­go­towana przez grupy: OP 5A i OP 6D z wychowaw­czy­ni­a­mi-panią Beatą Riegel i panią Natal­ią Klas. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki na teatrzyku „O Smoku Obiboku”

1W piątek 3.06 przed­szko­la­ki z naszej szkoły ponown­ie goś­ciły teatr „Loko­mo­ty­wa”, tym razem z bajką „O Smoku Obi­boku”. Zan­im obe­jrzeliśmy spek­takl, dowiedzieliśmy się kim jest szewc, jakie prace wykonu­je oraz pomogliśmy panu Alo­jze­mu Jelonkowi odnaleźć jego zgu­bione buty. Później wraz z księżniczką, królem oraz Szew­czykiem Szy­dełko, wyruszyliśmy z odwiedz­i­na­mi do Smo­ka. Czy­taj dalej

Motyl­ki i Pszczół­ki na pikniku

 

Motylkowy zawrót głowy

Przed­szko­la­ki na warsz­tat­ach w Izbie Regionalnej

Kaszëb­sczé Spiéwë 2022

SONY DSCNaresz­cie! Dnia 27.05.2022 r. w Zes­pole Szkol­no — Przed­szkol­nym w Luzinie odbył się dłu­go oczeki­wany jubileuszowy XX Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwé”. Otwar­cia fes­ti­walu dokon­ał wójt Jarosław Wejer, a dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca, pow­itał zapros­zonych goś­ci, jury, wykon­aw­ców i ich opiekunów oraz mieszkańców Luz­i­na i okolicznych miejs­cowoś­ci. Orga­ni­za­torem fes­ti­walu był Wójt i Rada Gminy Luzi­no, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Luzinie, Gmin­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Luzinie i Zrzesze­nie Kaszub­sko — Pomorskie odd­zi­ał w Luzinie. Czy­taj dalej

Wiz­y­ta ratown­i­ka WOPR

DSC011462 czer­w­ca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w spotka­niu z ratown­ikiem WOPR. Dzieci poz­nały zasady bez­piecznego wypoczynku nad wodą, a także dowiedzi­ały się jak wyglą­da pra­ca ratown­i­ka WOPR. Uczniowie byli zain­tere­sowani spotkaniem i chęt­nie mówili o czym należy pamię­tać, gdy spędza się czas nad wodą. Czy­taj dalej

XXV Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

1Dnia 17.05.2022 r. w Zes­pole Szkol­no- Przed­szkol­nym im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie odbył się XXV Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matem­aty­czny. Uczniowie z klas trze­ci­ch szkół pod­sta­wowych gminy Luzino‑z Barłom­i­na, Kębłowa, Sychowa, Luz­i­na mieli możli­wość wykaza­nia się swoi­mi wiado­moś­ci­a­mi oraz umiejęt­noś­ci­a­mi z zakre­su ortografii i rozwiązy­wa­nia zadań matem­aty­cznych. Czy­taj dalej

Gazetka
-8Dni -17Godzin -38Minut -14Sekund
Klik foto