Dawid Tyszer lau­re­atem II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go „Math­man”

1Dawid Tyszer — uczeń kla­sy III d repre­zen­to­wał naszą szko­łę w fina­le II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go „Math­man”, któ­ry odbył się 24 maja 2024 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. TOW „Gryf Pomor­ski” w Red­ko­wi­cach. Celem kon­kur­su było spraw­dze­nie nie tyl­ko wie­dzy uczniów, ale rów­nież ich kre­atyw­no­ści oraz zdol­no­ści logicz­ne­go myśle­nia. Czy­taj dalej

Dzień Dziec­ka w gru­pie OP5A

Warsz­ta­ty w piz­ze­rii. Gru­pa OP5A i OP6B

Pro­jekt “Roz­mo­wy Międzynarodowe”

Wraz z począt­kiem kwiet­nia nawią­za­li­śmy współ­pra­cę ze szko­łą Kids Duo Naga­ma­chi miesz­czą­cej się miej­sco­wo­ści Sen­dai w Japo­nii. Wie­lo­let­nia przy­jaźń wycho­waw­cy świe­tli­cy Kata­rzy­ny Grecz­ko-Kem­pa oraz Pani Bar­ba­ry Naot­su­ki zaowo­co­wa­ła wspól­nym pro­jek­tem pt.“Rozmowy Mię­dzy­na­ro­do­we”.


Czy­taj dalej

Powia­to­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny o Janie Paw­le II

1Maja z kla­sy II, Tomek z III i Oskar z kla­sy I to nasi zdol­ni repre­zen­tan­ci, któ­rzy wywal­czy­li wyso­kie miej­sca w powia­to­wym kon­kur­sie pla­stycz­nym o Janie Paw­le II w Kębło­wie. Jak co roku ucznio­wie nie mogli liczyć nawet na naj­mniej­szą pomoc doro­słych, bo swo­je kom­po­zy­cje ryso­wa­li na oczach komi­sji. Uży­wa­li wyłącz­nie paste­li, wie­dzy o papie­żu i dzie­cię­cej wyobraź­ni. Czy­taj dalej

Kolej­na akcja Samo­rzą­du Uczniow­skie­go-Dzień Piżamy 

1W dniu 29.05.2024 r. w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no DZIEŃ PIŻA­MY-dzień, w któ­rym wszy­scy bez wyjąt­ku mogli cho­dzić w piża­mie, szla­fro­ku, kapciach.Ten drob­ny gest, któ­ry wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom dał powo­dy do uśmie­chu jest sym­bo­licz­nym gestem soli­dar­no­ści z dzieć­mi cho­ry­mi, prze­by­wa­ją­cy­mi na oddzia­łach onko­lo­gicz­nych. Dla tych dzie­ci piża­ma jest nie­ste­ty ubio­rem codzien­nym. Czy­taj dalej

Alfa­bet logopedyczny 

1W roku szkol­nym 2023/2024 kil­ko­ro dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych pod opie­ką pań Karo­li­ny Mach i Wero­ni­ki Engel­brecht wzię­ło udział w Ogól­no­pol­skim Pro­jek­cie Edu­ka­cyj­nym „Alfa­bet Logo­pe­dycz­ny”.  Głów­nym celem pro­jek­tu było dba­nie o wła­ści­wą sty­mu­la­cję roz­wo­ju mowy oraz wdra­ża­nie pro­fi­lak­ty­ki logo­pe­dycz­nej. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka kla­sy 6b

IMG_5188W ponie­dział­ko­wy pora­nek 3 czerw­ca na wyciecz­kę do Leśne­go Ogro­du Bota­nicz­ne­go w Mar­sze­wie wybra­ła się kla­sa 6B. Gru­pa bra­ła udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych z mapą, dosko­na­ląc orien­ta­cję w tere­nie oraz wysłu­cha­ła wykła­dów na temat żyją­cych w pol­skich lasach zwie­rząt. Następ­nie uda­li­śmy się na ogni­sko, któ­re­go celem była inte­gra­cja gru­py kla­so­wej. Ucznio­wie pozna­li funk­cjo­no­wa­nie leśne­go ogro­du bota­nicz­ne­go, posze­rzy­li swo­je umie­jęt­no­ści obser­wa­cji i korzy­sta­nia z mapy i kom­pa­su. Czy­taj dalej

„Czy­ta­my razem z Małym Misiem” w gru­pach OP 4D i OP 4C

1W bie­żą­cym roku szkol­nym przed­szko­la­ki, reali­zu­jąc zada­nie modu­łu I – „Czy­ta­my razem z Małym Misiem” Mię­dzy­na­ro­do­we­go Pro­jek­tu Edu­ka­cyj­ne­go „Mały Miś w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry” zapra­sza­ły plu­szo­we­go misia do swo­je­go domu, gdzie wraz rodzi­ca­mi czy­ta­ły mu swo­ją ulu­bio­ną książ­kę. Na pamiąt­kę tej wizy­ty wyko­na­ły wspa­nia­łe rysun­ki.  Zapra­sza­my do gale­rii zdjęć! Czy­taj dalej

Spo­tka­nie z żołnierzami

1W dniu 22.05.2024 r. w naszej szko­le ucznio­wie klas ósmych mie­li oka­zję wziąć udział w spo­tka­niu z żoł­nie­rza­mi 44 Bazy Lot­nic­twa Mor­skie­go. Ucznio­wie dowie­dzie­li się na czym pole­ga zawód żoł­nie­rza oraz pozna­li codzien­ne woj­sko­we obo­wiąz­ki. Żoł­nie­rze omó­wi­li kwe­stie bez­pie­czeń­stwa, zapre­zen­to­wa­li spo­so­by alar­mo­wa­nia o nagłych zagro­że­niach. Czy­taj dalej

Dzień Mat­ki i Dzień Ojca w gru­pie OP5B

1Dnia 29 maja 2024r. w gru­pie OP5B odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji Dnia Mat­ki i Dnia Ojca. Dzie­ci z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem przy­go­to­wy­wa­ły się do tego waż­ne­go świę­ta. W tym dniu przy­szły do przed­szko­la odświęt­nie ubra­ne, pięk­nie zapre­zen­to­wa­ły wier­sze, pio­sen­ki oraz taniec, następ­nie zło­ży­ły życze­nia i wrę­czy­ły upo­min­ki. Na twa­rzach rodzi­ców wid­niał uśmiech i zado­wo­le­nie ze swo­ich dzie­ci. Czy­taj dalej

Gru­py OP 4D i OP 4C z wizy­tą na Poste­run­ku Poli­cji w Luzinie

1W dniu 27 maja przed­szko­la­ki z gru­py OP 4D i OP 4C wybra­ły się na Poste­ru­nek Poli­cji w Luzi­nie. Pod­czas wizy­ty pan poli­cjant przy­po­mniał dzie­ciom o zasa­dach bez­piecz­ne­go prze­cho­dze­nia przez jezd­nię oraz opo­wie­dział o pra­cy poli­cjan­ta. Bar­dzo dzię­ku­je­my za fan­ta­stycz­ne spo­tka­nie! Czy­taj dalej

Wyciecz­ka oddzia­łów przed­szkol­nych 6A, 6B, 6C, 6D do Par­ku Edu­ka­cyj­ne­go Zoo-Egzo­tycz­ne Kaszuby

Rekru­ta­cja

Infor­mu­je­my, że od dnia 28 maja 2024 r. w szko­le (Szkol­na 13) na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się listy dzie­ci przy­ję­tych do oddzia­łów przed­szkol­nych i kla­sy pierw­szej w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym.

-3Dni -17Godzin -46Minut -29Sekund