Polic­jan­ci w grupie OP3

1W dniu 11.05.2022 r gru­pa OP 3 spotkała się z polic­jan­ta­mi, którzy przeprowadzili krótką pogadankę na tem­at bez­piecznego zachowa­nia w przed­szkolu i poza nim. Zapoz­nali dzieci z umundurowaniem oraz przekaza­li infor­ma­c­je o wykony­wanym zawodzie. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka klas VII do Torunia

1Od kilku lat uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji w tere­nie odwiedza­ją Toruń – jed­no z najpiękniejszych i najs­tarszych miast w Polsce. W tym roku również pojechali do Toru­nia siódmok­lasiś­ci, by poz­nać gród Koperni­ka, a przy okazji ważną część his­torii naszego kra­ju. Uczniowie po długich pan­demicznych miesią­cach, nauce zdal­nej i trud­nym powro­cie do szkol­nej rzeczy­wis­toś­ci z wielkim entuz­jazmem wstali bla­dym świtem, aby uczest­niczyć w wycieczce. Czy­taj dalej

Sukcesy uczniów klasy III c

217 maja 2022 r. odbył się XXV Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny Luzi­no 2022 oraz XXV Międzyszkol­ny Konkurs Matem­aty­czny Luzi­no 2022 r. Alek­san­dra Kanczkows­ka uczen­ni­ca klasy III d zdobyła I miejsce w konkur­sie ortograficznym oraz II miejsce w konkur­sie matem­aty­cznym. Amelia Slas uczen­ni­ca klasy III d zdobyła III miejsce w konkur­sie ortograficznym. Cała klasa wraz z wychowaw­czynią serdecznie grat­u­lu­je koleżankom (wychowankom) i życzymy im dal­szych sukcesów!

 

Dzień Dziec­ka w odd­zi­ałach przedszkolnych

Z miłoś­ci do Mamusi-gru­pa Tygrysków

“Wdz­ięczne serca”

Z okazji Dnia Mat­ki, chcąc wyraz­ić swo­je podz­iękowa­nia i wdz­ięczność dla swych Mamuś uczniowie klasy IIIa przy­go­towali niespodziankę w formie wier­szyków, które sami wybrali oraz życzeń i piosenek. 

OP4C świę­tu­je Dzień Mamy 

MAMA to słowo, które wyraża więcej niż 1000 słów. 26 maja to wyjątkowy dzień, który świę­towal­iśmy wspól­nie z naszy­mi Mamu­si­a­mi. Zaprasza­my do obe­jrzenia krótkiej relacji.

 

Międzyszkol­ny Konkurs Matematyczny

117 maja 2022 r. Maciej Kwidz­ińs­ki, uczeń klasy III c, zajął III miejsce w Międzyszkol­nym Konkur­sie Matem­aty­cznym. Koledzy oraz wychowaw­czyni klasy życzą dal­szych sukcesów! 

Maryjne kaplicz­ki uczniów klas III

Kos­mos-zaję­cia czytelnicze

1W dni­ach 12–13 maja odbyły się zaję­cia czytel­nicze w klasach pier­wszych doty­czące książek pop­u­larnonaukowych. Uczniowie pod­czas zajęć z nauczy­cielem bib­liotekarzem dowiedzieli się, co wspól­nego może mieć Zło­towłosa-bohater­ka słyn­nej ang­iel­skiej baj­ki z kos­mosem. Po przeczy­ta­niu frag­men­tu baj­ki nauczy­ciel przed­staw­ił uczniom mapę Układu Słonecznego oraz inne układy galak­ty­czne, zaprezen­tował trzy różniące się od siebie gwiazdy, odpowiada­jące słońcu. Czy­taj dalej

Świat Nor­wi­dem mal­owany… Lekc­ja bib­liotecz­na o poezji

glowne-zdjecieDzię­ki współpra­cy z Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tu­ry i uprze­j­moś­ci luz­ińskiej artys­t­ki-pani Mał­gorzaty Kotłowskiej od 15 lutego w murach Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odby­wa się wys­tawa prac rzeźbiar­ki, malar­ki i absol­wen­t­ki gdańskiej ASP. Naw­iązu­jąc do prac pani Mał­gorzaty  Kotłowskiej oraz się­ga­jąc do poezji jed­nego z najwszech­stron­niejszych pol­s­kich artys­tów-Cypri­ana Kami­la Nor­wi­da, na którego obra­zowanie poe­t­y­ck­ie wpły­wało również  malarst­wo, rzeź­ba i muzy­ka, nauczy­ciel bib­liotekarz prag­nął przy­bliżyć twór­c­zość wybit­nego poe­ty, zwró­cić uwagę na rozbudzanie zain­tere­sowań, inspirowanie się pięknem świa­ta, człowieka, „rozwi­janiem skrzy­deł” poprzez pracę rozu­mi­aną jako dobro. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki śpiewa­ją po kaszubsku!

XX Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej w Luzinie      
  „Kaszëb­sczé Spiéwë” 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 27.05.2022 r.

GODZ. 12.30 INAUGURACJA
I PRZERWA 20 MINUT PO KATEGORII — II ZESPOŁY 
II PRZERWA 10 MINUT PO KATEGORII — IV ZESPOŁY

Pro­tokół z finału wojewódzkiego←kliknij tutaj, aby pobrać protokół

Szczegółowy har­mono­gram fes­ti­walu do pobrania←kliknij tutaj

Pro­tokół z elim­i­nacji powiatowych←kliknij tutaj, aby pobrać protokół

Architek­tu­ra sakral­na z klock­ów Lego

Gazetka
-8Dni -17Godzin -52Minut -4Sekund
Klik foto