Oddzia­ły przed­szkol­ne OP3A, OP3B i OP4C bra­ły udział w zbiór­ce dla Schro­ni­ska w Dąbrówce

1Dnia 5 paź­dzier­ni­ka w naszym przed­szko­lu zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła zbiór­ka kar­my i sprzę­tu dla pod­opiecz­nych  schro­ni­ska w Dąbrów­ce. Celem tego przed­się­wzię­cia była popra­wa stan­dar­du poby­tu zwie­rząt w schro­ni­sku, kształ­to­wa­nie posta­wy przy­ja­cie­la-zwie­rząt. Cie­szy­my się że tak wie­lu przed­szko­la­ków odpo­wie­dzia­ło na nasz apel i wzię­ło udział w naszej akcji. Los bez­dom­nych zwie­rząt nie jest obo­jęt­ny dzie­ciom nasze­go przed­szko­la.  Dzie­ci z gru­pa OP3A poma­ga­ły w two­rze­niu pla­ka­tu z tej okazji.

Czy­taj dalej

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka w gru­pie „Sów­ki”

1W dniu 24 paź­dzier­ni­ka bie­żą­ce­go roku przed­szko­la­ki z gru­py „Sów­ki” obcho­dzi­ły Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. Bra­ły udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach i zaba­wach. Posze­rzy­ły wie­dzę na temat ziem­nia­ka, jego pocho­dze­nia oraz przy­rzą­dza­nych z nie­go potraw. Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć.

Czy­taj dalej

Owo­ce i warzy­wa, czy­li zdro­wo i kolo­ro­wo w gru­pach OP 6C, 6D, 6B

1Jesień to okres zbio­rów w sadzie i w ogro­dzie, a tak­że wspa­nia­ła oka­zja na kształ­to­wa­nie  u dzie­ci pra­wi­dło­wych nawy­ków żywie­nio­wych. Przed­szko­la­ki z grup OP 6C, OP 6D oraz OP 6B mia­ły oka­zje posze­rzyć swo­ją wie­dzę na temat owo­ców i warzyw. Odwie­dzi­ły sklep warzywno–owocowy. Z wiel­kim ape­ty­tem degu­sto­wa­ły owo­ce. Przy­go­to­wa­ły pysz­ną sałat­kę owocową.

Czy­taj dalej

Tygry­ski kocha­ją jesień

Taki duży, taki mały, może świę­tym być!

Skoń­czył się paź­dzier­nik-mie­siąc różańca

“Dzień Dyni” w oddzia­łach przedszkolnych

Dzień owo­ców i warzyw w gru­pie OP 3A

1Z tej oka­zji dzie­ci dowie­dzia­ły się jak dużo miej­sca w codzien­nej die­cie powin­ny zaj­mo­wać warzy­wa i owo­ce oraz jak waż­ne dla nasze­go zdro­wia jest ich spo­ży­wa­nie. Aby mogły zapa­mię­tać jak naj­wię­cej, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy warzyw­ne śnia­da­nie. Każ­dy sam wybie­rał, co znaj­dzie się na jego kanap­ce. Nato­miast 21 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ła degu­sta­cja tego owo­co­we­go deseru.

Czy­taj dalej

W kla­sie 1c rzą­dzi robot!

Ucznio­wie z kla­sy 1c, pod­czas zajęć z edu­ka­cji polo­ni­stycz­nej, utrwa­la­li pozna­ne lite­ry. Tym razem to robot wyzna­czał oso­bę do odpo­wie­dzi. Dzie­ci cier­pli­wie cze­ka­ły na swo­ją kolej. Wyzna­cze­ni ucznio­wie świet­nie pora­dzi­li sobie z odczy­ta­niem liter, a obec­ność robo­ta spra­wi­ła, że zaję­cia szcze­gól­nie przy­pa­dły im do gustu.

Śpie­wa­my w języ­ku kaszubskim

121 paź­dzier­ni­ka Sonia Ber­trand, Lena Talaś­ka oraz Wik­to­ria Bacław­ska zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści pod­czas XV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pie­śni im. Jana Trep­czy­ka w Misze­wie. Dziew­czyn­ki śpie­wa­ły pie­śni autor­stwa Jana Trep­czy­ka oraz innych twór­ców kaszub­skich. Zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez jury kon­kur­so­we. Len­ka zdo­by­ła wyróż­nie­nie a Wik­to­ria i Sonia  I miej­sca.  Gra­tu­lu­je­my i  życzy­my dziew­czyn­kom dal­szych sukcesów!

Czy­taj dalej

Wybo­ry 2022/2023 do Samo­rzą­du Szkolnego

“Samo­rząd jest to wła­ści­wie pra­ca orga­ni­zo­wa­na po to,
aby jed­na­ko­wo dobrze dzia­ło się wszystkim,
któ­rzy razem uczą się, działają…,
żeby jeden dru­gie­go nie krzyw­dził, nie prze­szka­dzał, nie dokuczał…,
żeby świad­czył przy­słu­gi, poma­gał, opie­ko­wał się,
pil­no­wał porząd­ku i praworządności…
to nie tyl­ko pra­ca, ale i walka…
w obro­nie porząd­nych, dziel­nych i sła­bych, prze­ciw­ko wro­gom porząd­ku i sprawiedliwości…”.

Janusz Kor­czak

110 paź­dzier­ni­ka 2022r. w naszej szko­le odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Szkol­ne­go. Kan­dy­da­ci ubie­ga­ją­cy się o funk­cję w samo­rzą­dzie mie­li oka­zję przed­sta­wić swój pro­gram  wybor­czy. Nie zabra­kło w nich chwy­tli­wych postu­la­tów: „brak prac domo­wych”, „dzień bez jedyn­ki” czy „więk­sza ilość dys­ko­tek”. Czy­taj dalej

“Dzień Dziew­czy­nek w gru­pie Zającz­ków i Tygrysków”

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej 2022

1Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to waż­ne wyda­rze­nie w życiu każ­dej szko­ły. Dnia 13 paź­dzier­ni­ka spo­łecz­ność Zespo­łu Szkol­no – Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie oraz zapro­sze­ni goście spo­tka­li się, aby świę­to­wać ten dzień. Uro­czy­stość roz­po­czął pan dyrek­tor – Dariusz Romp­ca, któ­ry przy­wi­tał zebra­nych – wój­ta gmi­ny Luzi­no – pana Jaro­sła­wa Weje­ra, prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców – pana Grze­go­rza Sla­sa, rad­ne­go gmi­ny Luzi­no — pana Syl­we­stra Piąt­ka, jubi­la­tów, gro­no peda­go­gicz­ne,  a tak­że wszyst­kich obec­nych i eme­ry­to­wa­nych pra­cow­ni­ków szko­ły. Czy­taj dalej

Gazetka
-156Dni -3Godzin -26Minut -26Sekund
Klik foto