Ucznio­wie kla­sy VI E zachę­ca­ją do aktyw­no­ści fizycznej!

6Ucznio­wie kla­sy VI E wzię­li udział w kon­kur­sie na Face­bo­oku pt. „WYGRAJ WF ONLINE Z MONIKĄ PYREK”. Koor­dy­na­to­rem była pani Justy­na Ware­nik-wycho­waw­ca kla­sy VIe oraz nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Ucznio­wie na krót­kim fil­mie zapre­zen­to­wa­li  pro­ste ćwi­cze­nia, któ­re może­my wyko­nać w domu, zacho­wu­jąc bez­pie­czeń­stwo. Czy­taj dalej

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Logopedyczny

125854245_792653284624384_6088579456433071320_nDzie­wię­cio­ro dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej Lecha Bąd­kow­skie­go wzię­ło udział  w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Logo­pe­dycz­nym ‚Weso­łe mamy miny  gdy gło­skę rrr  ćwi­czy­my…” orga­ni­zo­wa­nym przez  Wydaw­nic­two Kom­lo­go oraz Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 98 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Lucy Maud Mont­go­me­ry  w War­sza­wie. Czy­taj dalej

Dzień Czar­ne­go Kota w gru­pie „Weso­łych Nutek”

IMG-20201117-WA0027Nie­któ­rzy mówią, że przy­no­szą one pecha. Są puszy­ste, mię­ciut­kie, mru­czą i miau­czą. Bywa­ją raso­we, salo­no­we, a nawet bez­dom­ne. O kim mowa? O kotach oczy­wi­ście! We wto­rek 17 listo­pa­da dzie­ci z gru­py OP5B obcho­dzi­ły Dzień Czar­ne­go Kota. Czy­taj dalej

Kół­ko miło­śni­ków języ­ka angiel­skie­go nie zwalnia!

2Mimo pan­de­mii i ogól­no­kra­jo­we­go przej­ścia na naucza­nie zdal­ne, zaję­cia roz­wi­ja­ją­ce zna­jo­mość tego języ­ka obce­go nadal trwa­ją! Uczest­ni­cy lek­cji dążą do jed­ne­go celu: umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cji w języ­ku angiel­skim. Czy­taj dalej

Dzień Posta­ci z Bajek w gru­pie OP 5a, OP6C oraz OP6B

dav5 i 6 listo­pa­da w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Posta­ci z Bajek. W tym dniu nasze przed­szko­le zamie­ni­ło się w baj­ko­wą kra­inę. W przed­szko­lu moż­na było spo­tkać róż­ne posta­cie z bajek. Były wróż­ki, kró­lew­ny, kró­le­wi­cze i wie­le innych wspa­nia­łych posta­ci. Czy­taj dalej

Dzień Jeża w gru­pie OP 5A oraz OP 6C

received_39953667145859813 listo­pa­da w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Jeża- świę­to malut­kich, kłu­ją­cych ssa­ków. Z tej oka­zji przed­szko­la­ki z gru­py OP 5A oraz OP 6C włą­czy­ły się w obcho­dy tego nie­ty­po­we­go świę­ta. Czy­taj dalej

Szko­ła do hymnu!

111 Listo­pa­da świę­to­wa­li­śmy 102 rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Nie­ste­ty w związ­ku z trwa­ją­cą pan­de­mią COVID 19 w szko­łach nie odby­wa­ły się żad­ne uro­czy­sto­ści. Jed­nak spo­łecz­ność szkol­na nie zapo­mnia­ła o uczcze­niu tego świę­ta. Czy­taj dalej

Świę­to Nie­pod­le­gło­ści ocza­mi przedszkolaków

20201110_104141Dzień 11 listo­pa­da to jed­na z naj­waż­niej­szych dat w histo­rii naszej Ojczy­zny. Po wie­lo­let­niej nie­wo­li Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. W przed­szko­lu od naj­młod­szych lat uczy­my dzie­ci patrio­ty­zmu, przy­wią­za­nia do swo­jej Ojczy­zny, do zie­mi rodzin­nej, wpa­ja­my sza­cu­nek dla pol­skich sym­bo­li. Czy­taj dalej

Pla­stycz­ne umie­jęt­no­ści najmłodszych

20201023_124023Nasze przed­szko­le wzię­ło udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Spis rol­ny okiem malu­cha”, któ­ry został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Urząd Sta­ty­stycz­ny w Gdań­sku. Zada­niem kon­kur­so­wym było wyko­na­nie zespo­ło­wej pra­cy pla­stycz­nej w dowol­nym for­ma­cie oraz tech­ni­ce, na temat Powszech­ne­go Spi­su Rol­ne­go 2020. Czy­taj dalej

Dzień Jeża w gru­pie „Weso­łych Nutek”

20201110_09020910 listo­pa­da to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Jeża. Celem obcho­dów było przy­po­mnie­nie dzie­ciom, iż jeże to zwie­rzę­ta chro­nio­ne. Jeże towa­rzy­szą nam od naj­młod­szych lat dzie­ciń­stwa w baj­kach, wier­szach, ksią­żecz­kach, dla­te­go nasze przed­szko­la­ki włą­czy­ły się w obcho­dy tego nie­ty­po­we­go świę­ta. Czy­taj dalej

Ogró­dek „Weso­łych Nutek”

124249568_10221273442420029_3106682196668579860_oPrzed­szko­la­ki z gru­py OP5B posta­no­wi­ły nie cze­kać do wio­sny i w przed­szkol­nej sali zro­bić mini ogró­dek, a tak napraw­dę weso­łe lud­ki, któ­rym nawet nada­ły imio­na :). Zanim dzie­ci przy­stą­pi­ły do pra­cy, dowie­dzia­ły się cze­go potrze­ba rośli­nom do pra­wi­dło­we­go wzro­stu oraz jak nale­ży o nie dbać. Czy­taj dalej

Owo­co­wo-warzyw­nie w gru­pie „Weso­łe Nutki”

FB_IMG_1604835938596W gru­pie OP5B jesien­ny nastrój zapa­no­wał na dobre! Jest to bar­dzo wdzięcz­na i kolo­ro­wa pora roku, któ­ra przy­no­si nam wie­le darów z sadu, ogro­du, par­ku, jak i lasu. Jest to też ide­al­na oka­zja, aby kształ­to­wać u dzie­ci proz­dro­wot­ne posta­wy. Przy owo­co­wo — warzyw­nej tema­ty­ce plan aktyw­no­ści był bar­dzo napię­ty. Czy­taj dalej

Jesien­nie u „Weso­łych Nutek”

FB_IMG_1604837097238Jesień to kolo­ro­wa i wyjąt­ko­wa pora roku, obfi­tu­ją­ca w cie­ka­we zaję­cia w przed­szko­lu. W gru­pie „Weso­łych Nutek” powstał kącik jesien­ny, w któ­rym zgro­ma­dzi­li­śmy dary jesie­ni przy­nie­sio­ne przez dzie­ci ze spa­ce­ru do lasu czy par­ku. Nie zabra­kło też prac pla­stycz­nych, któ­re przed­szko­la­ki uwiel­bia­ją. Czy­taj dalej

Wyj­ście „Weso­łych Nutek” do lasu oraz parku

FB_IMG_1604835880554Jesień to pięk­na pora roku, peł­na kolo­rów i cudow­nych wido­ków. Tego­rocz­na jesień jest wyjąt­ko­wo cie­pła, dla­te­go też zachę­ci­ła ona przed­szko­la­ków z gru­py OP5B do spa­ce­ro­wa­nia po naj­bliż­szej oko­li­cy. Dzie­ci podzi­wia­ły przy­ro­dę w jesien­nej sza­cie w dro­dze do par­ku.  Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
212Dni 01Godzin 03Minut 29Sekund