Gru­pa Motyl­ki je pysznie, zdrowo i kolorowo

 

Pysznie, zdrowo i kolorowo!

1Gru­pa „Motyl­ki” przy­go­towywała zdrowe i kolorowe kanap­ki. Przed­szko­la­ki poz­nały korzyś­ci wynika­jące ze spoży­wa­nia zdrowego  śni­ada­nia, dowiedzi­ały się jak waż­na jest zbi­lan­sowana dieta, boga­ta w pro­duk­ty zbożowe i  5 por­cji warzyw, owoców i soków. Czy­taj dalej

Motyl­ki gra­ją i śpiewają

 

 

Świa­towy Dzień Muzy­ki i gość spec­jal­ny w grupie Motylków!

1Muzy­ka jest wszędzie, również na naszym przed­szkolu! Muzy­ka łagodzi oby­cza­je, rozwe­sela i relak­su­je. Muzy­ka ma nawet swo­je świę­to. Między­nar­o­dowy Dzień Muzy­ki obchod­zony jest 1 październi­ka. To doskon­ała okaz­ja, aby baw­ić się dźwięka­mi, wyszuki­wać ich w otacza­ją­cym nas świecie, grać, tańczyć i śpiewać. Czy­taj dalej

Jesień w sadzie i ogrodzie w grupie OP 6A i OP 6D

1Październik to czas jesi­en­nych zbiorów. Wśród darów jesieni nie mogło zabraknąć pysznych owoców i zdrowych warzyw. Pod­czas zajęć gru­pa „Motyl­ki” i „Pszczół­ki” rozróż­ni­ały poszczególne rodza­je owoców egzo­ty­cznych oraz owoców z pol­s­kich sadów. Czy­taj dalej

IIIc tworzy cuda z masy solnej!

1Pod­czas zajęć tech­nicznych uczniowie klasy III c przy­go­towali masę sol­ną, a następ­nie przys­tąpili do tworzenia dowol­nych ksz­tałtów. Czy­taj dalej

“Motyl­ki i Pszczół­ki lecą do lasu”

Motyl­ki i Pszczół­ki-leśnie i kreatywnie!

1Wraz z nade­jś­ciem nowej pory roku grupy przed­szkolne OP6D oraz OP6A wraz z p. Natal­ią i p. Asią wybrały się w piękny jesi­en­ny dzień na spac­er do lasu. Głównym celem wiz­y­ty było przy­bliże­nie przed­szko­lakom środowiska przy­rod­niczego, jakim jest las oraz zapoz­nanie dzieci ze zwierzyną i roślin­noś­cią tam wys­tępu­jącą. Czy­taj dalej

Świa­towy Dzień Zwierząt w grupie TYGRYSKI

zdjecie-glowneZ okazji Świa­towego Dnia Zwierząt przed­szko­la­ki z grupy OP4B odwiedz­iły hodowlę pięknych danieli w Luzinie oraz gospo­darst­wo rolne państ­wa Bisews­kich „Pros­to z pola’’. Nasza mała wyciecz­ka zach­wyciła dzieci i wywołała wielką radość na ich twarzach. Czy­taj dalej

Konkurs Bib­lioteczny „Akademia Pana Kleksa‑w krainie bzików”

Serdecznie zaprasza­my uczniów klas czwartych ZSP w Luzinie do udzi­ału w kreaty­wnym konkur­sie orga­ni­zowanym przez bib­liotekę szkol­ną „Wypoży­czal­nia Marzeń”  ZSP w Luzinie.

Bib­lioteczny konkurs kreatywno-czytelniczy 

„Akademia Pana Kleksa‑w krainie bzików” Czy­taj dalej

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydak­ty­cznych w roku szkol­nym 2021/2022

  1. 15.10.2021 r.
  2. 12.11.2021 r.
  3. 07.01.2022 r.
  4. 02.05.2022 r.
  5. 17.06.2022 r.

Zbiór­ka karmy dla schro­niska w Dąbrówce

 

Koło Przy­jaciół Bib­liote­ki rozpoczęło działalność

1We wrześniu rozpoczęło dzi­ałal­ność Koło Przy­jaciół Bib­liote­ki. Na pier­wszych dwóch spotka­ni­ach w bib­liotece szkol­nej „Wypoży­czal­ni Marzeń” poz­nal­iśmy swo­je imiona i pomysły, z który­mi przys­zliśmy, następ­nie każdy opisy­wał cechy ide­al­nej książ­ki. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2021/22 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
244Dni 19Godzin 16Minut 40Sekund