Kre­atyw­ne zaję­cia w bibliotece

Rekru­ta­cja

Listy dzie­ci zakwa­li­fi­ko­wa­nych do oddzia­łów przed­szkol­nych w Przed­szko­lu nr 2 oraz do kla­sy 1 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 są umiesz­czo­ne na tabli­cy ogło­szeń w szko­le (wej­ście głów­ne, od uli­cy Szkolnej).

Gmin­ne Igrzy­ska Dzie­ci w Koszykówce

1Dnia 23 mar­ca 2023 roku w Zespo­le Szkolno–Przedszkolnym w Luzi­nie odby­ły się eli­mi­na­cje do powia­to­wych zawo­dów w koszy­ków­ce. Skład repre­zen­ta­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 to zawod­nicz­ki: Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Motyla

114 mar­ca 2023 roku w Wypo­ży­czal­ni Marzeń obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Moty­la. Pięk­ne kolo­ro­we zwia­stu­ny wio­sny przy­le­cia­ły do czy­tel­ni i zapro­si­ły uczniów do wysłu­cha­nia opo­wia­da­nia o tajem­ni­czym moty­lu z dale­kiej Japo­nii. Po wysłu­cha­niu baj­ki, biblio­te­karz wszedł w rolę pro­wa­dzą­ce­go tele­tur­niej, w któ­rym ucznio­wie mie­li za zada­nie odpo­wie­dzieć na jed­no pyta­nie doty­czą­ce opo­wia­da­nia. Każ­dy uczest­nik musiał usiąść przed widow­nią i odpo­wia­dać publicz­no­ści, w ten spo­sób od czy­ta­nia prze­szli­śmy do opo­wia­da­nia. Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Poezji w Wypo­ży­czal­ni Marzeń

1Dnia 21 mar­ca 2023 roku obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Poezji i w związ­ku z tym wyda­rze­niem biblio­te­karz odwie­dził uczniów kla­sy 4,5 i 6, z któ­ry­mi prze­pro­wa­dził lek­cję biblio­tecz­ną doty­czą­cą twór­czo­ści Wisła­wy Szym­bor­skiej. Naj­po­pu­lar­niej­sza pol­ska poet­ka, noblist­ka, został ogło­szo­na przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej patro­nem roku 2023. Czy­taj dalej

Dzień Wody-zaję­cia w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej w gru­pie O 6 C i OP 6 B

Dzień Gofra w świe­tli­cy szkolnej

25 mar­ca przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Gofra. Dzie­ci oraz Panie ze świe­tli­cy nie mogły się tego dnia docze­kać i świę­to­wa­nie roz­po­czę­ły już w śro­dę 22 mar­ca. Oj jak pach­nia­ło w całej szko­le! Każ­dy mógł sobie przy­ozdo­bić wła­sne­go gofra i zjeść go ze sma­kiem. Dzie­ci przy­go­to­wa­ły też słod­ką nie­spo­dzian­kę dla dyrek­cji.

Zbiór­ka dla Antka

Euro­pej­ski Dzień Logopedy

1Hela, Szcze­pan, Żakli­na, Kle­mens i Gucio powi­ta­li nowych przy­ja­ciół w „Pacz­ce Logo­pe­dzia­ków” ! 6 mar­ca w ramach obcho­dów Dnia Logo­pe­dy roz­strzy­gnię­to kon­kurs „Nowy do pacz­ki!”, pod­czas któ­re­go dzie­ci z grup przed­szkol­ny 6C i 6E wraz z rodzi­ca­mi pro­jek­to­wa­li i szy­li nowych logo­pe­dycz­nych towa­rzy­szy. Na kon­kurs wpły­nę­ło wie­le róż­no­rod­nych i kolo­ro­wych pacy­nek, któ­re moż­na było podzi­wiać w holu przy głów­nym wej­ściu do szko­ły. Czy­taj dalej

Dobry uczy­nek

XXI Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiewë”

Rela­cja Two­jej Tele­wi­zji Mor­skiej z prze­bie­gu XXI Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiewë”←kliknij tutaj

Pro­to­kół z XXI Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiewë”-finał woje­wódz­ki. 17 mar­ca 2023←kliknij tutaj

IMG_1015Kolej­ny festi­wal za nami! 17 mar­ca w Zespole–Szkolno Przed­szkol­nym w Luzi­nie po raz XXI odby­ły się „Kaszëb­sczé Spie­wë”. Orga­ni­za­to­rem była Gmi­na Luzi­no, a Patro­nat Hono­ro­wy nad wyda­rze­niem obję­li: Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pomorskiego–Mieczysław Struk, Pomor­ski Kura­tor Oświaty–Małgorzata Bie­lang, Prze­wod­ni­czą­cy Kaszub­skie­go Koła Par­la­men­tar­ne­go Senator–Kazimierz Kle­ina. Otwar­cia uro­czy­sto­ści doko­nał Wójt Gmi­ny Luzi­no Jaro­sław Wejer, a dyrek­tor Dariusz Romp­ca przy­wi­tał uczest­ni­ków oraz wszyst­kich zapro­szo­nych gości. Czy­taj dalej

Obcho­dy Dnia Patro­na w SP nr 1 im. Lecha Bądkowskiego

Rela­cja Two­jej Tele­wi­zji Mor­skiej z Obcho­dów Dnia Patro­na w SP nr 1 im. Lecha Bądkowskiego←kliknij tutaj

1Dnia 16 mar­ca 2023 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie obcho­dzo­no Świę­to Patro­na Szko­ły. Uro­czy­stość roz­po­czął dyrek­tor pla­ców­ki Dariusz Romp­ca, któ­ry w ser­decz­nych sło­wach wpro­wa­dził zgro­ma­dzo­nych uczniów, gości i nauczy­cie­li w atmos­fe­rę donio­słe­go dla każ­dej pla­ców­ki oświa­to­wej wyda­rze­nia. Dyrek­tor zaak­cen­to­wał rolę Lecha Bąd­kow­skie­go jako Patro­na szko­ły. Poglą­dy i doro­bek arty­stycz­ny Bąd­kow­skie­go cią­gle przy­świe­ca pra­cy peda­go­gów z dzieć­mi w luziń­skiej Jedyn­ce. Czy­taj dalej

Muzycz­ny suk­ces naszej uczen­ni­cy-Lau­ry Rutkowskiej

1Wspa­nia­ła wia­do­mość! 07.03. Lau­ra Rut­kow­ska — uczen­ni­ca kla­sy VIIIc zosta­ła zakwa­li­fi­ko­wa­na do woje­wódz­kie­go eta­pu IX Pomor­skie­go Kon­kur­su Poezji i Poezji Śpie­wa­nej. Pio­sen­ką Edy­ty Gep­pert “Kocham Cię, życie” nasza woka­list­ka urze­kła juro­rów! Nie­zwy­kła wraż­li­wość, doj­rza­ła inter­pre­ta­cja tek­stu i pięk­ny głos to cechy wyróż­nia­ją­ce naszą zdol­ną uczen­ni­cę. 21. 03. w Zespo­le Szkół Kre­owa­nia Wize­run­ku w Gdań­sku Lau­ra mia­ła oka­zję posłu­chać nie­sa­mo­wi­tych wyko­nań innych uczest­ni­ków. Nie oby­ło się bez wzru­szeń, zachwy­tów i podzi­wu. Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Kan­gur Matematyczny”

SONY DSCDnia 16.03.2023r. w naszej szko­le odbył się Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Kan­gur Matematyczny”.W zma­ga­niach wzię­ło udział 54 uczniów. Uczest­ni­cy przez 75 minut w sku­pie­niu zma­ga­li się z zada­nia­mi o róż­nym stop­niu trud­no­ści, w czte­rech kate­go­riach wie­ko­wych: Czy­taj dalej

83Dni 19Godzin 03Minut 28Sekund
Gazetka
Klik foto