Mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt edu­ka­cyj­ny „Emo­cja”

Projekt-edukacyjnyW tym roku oddzia­ły przed­szkol­ne bio­rą udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „Emo­cja”. Dzie­ci wraz z wycho­waw­ca­mi wyru­szą w nie­zwy­kle cie­ka­wą podróż do pię­ciu kra­in: KREATYWNOŚCI, WYOBRAŹNI, MOCY SŁÓW, EMPATII oraz ODWAGI. Czy­taj dalej

15.09.2021 Dzień kre­atyw­no­ści w „Wypo­ży­czal­ni Marzeń”

1Wrze­sień w biblio­te­ce szkol­nej Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie oka­zał się mie­sią­cem peł­nym czy­tel­ni­czych aktyw­no­ści. Dzień Krop­ki stał się powo­dem, aby się­gnąć po książ­kę, któ­ra wpro­wa­dza nas w świat pomy­słów, wyobraź­ni, two­rze­nia „nowe­go”. Książ­ka pobu­dza do myśle­nia o rze­czach zwy­czaj­nych w spo­sób nie­zwy­kły. Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki w oddzia­łach przedszkolnych

1Dnia 15 wrze­śnia przed­szko­la­ki obcho­dzi­ły  Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki, czy­li świę­to kre­atyw­no­ści, odwa­gi i zaba­wy. Było to bar­dzo rado­sne wyda­rze­nie peł­ne cie­ka­wych zabaw i zajęć edu­ka­cyj­nych, któ­re poma­ga­ły dzie­ciom odkry­wać swo­je moc­ne stro­ny, pobu­dzać ich wyobraź­nię, a przede wszyst­kim zachę­cić do two­rze­nia i uwie­rzyć we wła­sne siły, że każ­de potra­fi być w czymś dobre. Czy­taj dalej

Zbli­ża­ją się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniowskiego

1Zbli­ża­ją się wybo­ry nowe­go Prze­wod­ni­czą­ce­go Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Wybo­ry odbę­dą się 29 wrze­śnia (śro­da), a wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne 30 września.
Przed­sta­wia­my kan­dy­da­tów na to stanowisko:

 1. Szul­ta Zuzan­na kl.VIIA
 2. Leśniew­ski Cyprian kl.VB
 3. Pobłoc­ka Maja kl.VC
 4. Zim­ny Zofia kl.VIB
 5. Richert Oli­wia kl.VA
 6. Anto­ni­na Rosak kl.VD

POMYŚL  WYBIERZ  ZAGŁOSUJ
Czy­taj dalej

Tygry­ski pozna­ły kodeks przedszkolaka

Pierw­sze­go dnia w przed­szko­lu TYGRYSKI pozna­ły kodeks przed­szko­la­ka i na znak akcep­ta­cji zawar­tych w nim zasad odbi­ły swo­je rącz­ki na wspól­nie stwo­rzo­nym plakacie.

Czy­taj dalej

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2021/22

1Dnia 1 wrze­śnia 2021 roku, w Zespo­le Szkol­no — Przed­szkol­nym, bo tak się teraz nazy­wa nasza szko­ła, nie było wspól­ne­go uro­czy­ste­go ape­lu. A to wszyst­ko ze wzglę­du    na zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne. Dyrek­cja powi­ta­ła wszyst­kich przy­by­łych, w pro­gach naszej szko­ły. Ucznio­wie z wycho­waw­ca­mi uda­li się do wyzna­czo­nych klas. Pan Dyrek­tor wraz z prze­wod­ni­czą­cym Rady Rodzi­ców odwie­dzi­li wszyst­kie oddzia­ły przed­szkol­ne i kla­sy pierw­sze. Czy­taj dalej

Dobre­go (Lep­sze­go) Nowe­go Roku Szkol­ne­go 2021/2022

Z oka­zji roz­po­czę­cia nowe­go roku szkol­ne­go życzę wszyst­kim, by był to dobry rok, lep­szy od poprzed­nie­go, bar­dziej owoc­ny, zdrow­szy, bez zawie­sza­nia zajęć, pra­cy zdal­nej, hybry­do­wej, wypeł­nio­ny inte­re­su­ją­cy­mi zaję­cia­mi szkol­ny­mi i bez­po­śred­ni­mi spotkaniami.

Dla naszej spo­łecz­no­ści  nowy rok wią­że się z duży­mi zmia­na­mi. Przede wszyst­kim decy­zją Rady Gmi­ny Luzi­no zosta­li­śmy prze­kształ­ce­ni w Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny, w któ­re­go skład wcho­dzi dotych­cza­so­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie oraz utwo­rzo­ne zosta­ło, z funk­cjo­nu­ją­cych przy szko­le oddzia­łów przed­szkol­nych, Przed­szko­le nr 2 w Luzinie.

Kolej­ną waż­ną i dłu­go ocze­ki­wa­ną przez nas zmia­ną jest powrót klas 7 do szko­ły. Cze­ka­li­śmy na ten powrót dłu­go i sta­ran­nie się do nie­go przy­go­to­wy­wa­li­śmy. Oprócz wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, zaple­cza, gabi­ne­tów wypo­sa­żo­nych w odpo­wied­nie pomo­ce dydak­tycz­ne, stwo­rzy­li­śmy dla naszych uczniów nowo­cze­sną pra­cow­nię chemiczno-fizyczną.

Mimo że rok szkol­ny roz­po­czy­na­my z uwzględ­nie­niem obo­wią­zu­ją­cych w kra­ju pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa, któ­re unie­moż­li­wia­ją orga­ni­zo­wa­nia spo­tkań całej naszej spo­łecz­no­ści w jed­nym miej­scu i cza­sie, mam jed­nak wiel­ką nadzie­ję, że dzię­ki temu przez cały rok moż­li­we będą spo­tka­nia na szkol­nych kory­ta­rzach i w salach lekcyjnych.

Jesz­cze raz życzę nam wszystkim

DOBREGO, UDANEGO

NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Dyrek­tor Zespołu

Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzinie

Dariusz Romp­ca

Wypraw­ka pierwszoklasisty

 • Zeszy­ty podpisane:
 • 2 w wąskie linie z czer­wo­ną linia­tu­rą (16kart.),
 • 1 w krat­kę (16kart.).
 • Blo­ki:
 • 2 rysun­ko­we kolo­ro­we A4,
 • 2 tech­nicz­ne bia­łe A4,
 • 2 tech­nicz­ne kolo­ro­we A4,
 • 1 tech­nicz­ny kolo­ro­wy A3.
 • Wyci­nan­ki kolorowe.
 • Przy­bo­ry:
 • 2 ołów­ki,
 • gum­ka,
 • tem­pe­rów­ka z pojemnikiem,
 • linij­ka,
 • pla­ste­li­na,
 • far­by pla­ka­to­we, pędz­le i kubek,
 • kred­ki ołówkowe,
 • nożycz­ki,
 • klej w sztyfcie,
 • patycz­ki do licze­nia, liczmany.
 • Dzien­ni­czek zwy­kły w kratkę.
 • Obu­wie zmien­ne w worku.
 • Strój gim­na­stycz­ny: bia­ła koszul­ka, spoden­ki, tramp­ki z jasną pode­szwą sznu­ro­wa­ne (ewen­tu­al­nie rzepy).

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2020/2021

SONY DSCWszyst­ko, co zda­rza się raz, może już nie przy­da­rzyć się nigdy wię­cej, ale to, co zda­rza się dwa razy, zda­rzy się na pew­no i trze­ci.” (P. Coelho).

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go to dla każ­de­go ucznia chwi­la nie­zwy­kle rado­sna, nio­są­ca za sobą trud dzie­się­ciu mie­się­cy nauki, jed­no­cze­śnie jed­nak roz­po­czy­na­ją­ca okres dwu­mie­sięcz­nej zaba­wy, roz­ryw­ki i bez­tro­ski. 25 czerw­ca wszy­scy ucznio­wie, nauczy­cie­le oraz dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej    nr 1 spo­tka­li się na uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku. Czy­taj dalej

Zapra­sza­my do SP nr 1 w Luzinie

Lech Bąd­kow­ski patro­nem naszej szko­ły od 30 lat

1Tego­rocz­ne świę­to szko­ły było bar­dzo wyjąt­ko­we. 24 maja 2021 roku minę­ło 30 lat od nada­nia imie­nia szko­le. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od powi­ta­nia gości. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki w „Ogro­dzie sensorycznym”

 Pod­czas zajęć o tema­ty­ce wio­sen­nej, gru­py przed­szkol­ne zakła­da­ły hodow­lę roślin. Sia­ły nasio­na, sadzi­ły cebul­ki, a następ­nie opie­ko­wa­ły się swo­imi kąci­ka­mi przy­rod­ni­czy­mi. Mali ogrod­ni­cy codzien­nie spraw­dza­li, czy nasion­ka zaczę­ły już kieł­ko­wać. Bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się w opie­kę nad wspól­ny­mi upra­wa­mi. Czy­taj dalej

Reali­za­cja pro­jek­tu „Pol­ska folk­lo­rem malowana”

1Orga­ni­za­to­rem i koor­dy­na­to­rem pro­jek­tu jest Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Łeb­nie koło Wej­he­ro­wa, a sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go-Jaro­sław Sel­lin, objął nad nim patro­nat hono­ro­wy. Czy­taj dalej

Szkol­na Izba Regionalna

Od wrze­śnia br. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie moż­na zwie­dzać Szkol­ną Izbę Regio­nal­ną, któ­ra sta­le wzbo­ga­ca się o nowe eks­po­na­ty i pamiąt­ki z prze­szło­ści. Izba powsta­ła z ini­cja­ty­wy nauczy­ciel­ki, pani Żane­ty Szy­me­row­skiej, przy ogrom­nym  wspar­ciu i przy­chyl­no­ści dyrek­cji szko­ły. Pre­zen­to­wa­ne w niej eks­po­na­ty pocho­dzą z oso­bi­stych zbio­rów Jadwi­gi i Edmun­da Siko­ra z Mil­wi­na, Ire­ny i Sta­ni­sła­wa Hinz z Luzi­na oraz Beaty i Tade­usza Hebel z Mil­wi­na. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2021/22 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
-25Dni -18Godzin -27Minut -59Sekund