Poże­gna­nie klas ósmych

121.06.2024 r. ósmo­kla­si­ści żegna­li się ze szko­łą, nauczy­cie­la­mi, kole­ga­mi, kole­żan­ka­mi pod­czas uro­czy­ste­go ape­lu o godzi­nie 11:00. W pod­nio­słej atmos­fe­rze odby­ła się cere­mo­nia prze­ka­za­nia sztan­da­ru szko­ły oraz ślu­bo­wa­nia absol­wen­tów. Na uro­czy­sto­ści poże­gna­no rów­nież panią Ire­nę Cej­row­ską, któ­ra zosta­ła w tym roku szczę­śli­wą eme­ryt­ką. Dyrek­tor z ogrom­nym wzru­sze­niem dzię­ko­wał pani Ire­nie za solid­ną i rze­tel­ną pra­cę w naszej szko­le. Ósmo­kla­si­ści ode­bra­li świa­dec­twa z rąk dyrek­to­ra. Czy­taj dalej

“No to leci­my na wakacje!”-zakończenie roku szkol­ne­go w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzinie

1Rok szkol­ny 2023/2024 ofi­cjal­nie moż­na już uznać za zakoń­czo­ny. 21 czerw­ca 2024 roku o godzi­nie 9:00 ucznio­wie klas I‑VII spo­tka­li się w hali spor­to­wej, by poże­gnać się ze szko­łą i nauczy­cie­la­mi na okres zasłu­żo­nych waka­cji. Pod­czas uro­czy­sto­ści pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca podzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką pra­cę i wraz z przy­by­ły­mi gość­mi-księ­dzem pro­bosz­czem Micha­łem Świecz­kow­skim, wój­tem gmi­ny Jaro­sła­wem Weje­rem, prze­wod­ni­czą­cym Rady Rodzi­ców p. Grze­go­rzem Sla­sem oraz wice­prze­wod­ni­czą­cą Rady Gmi­ny p. Alek­san­drą Mey­er wrę­czał nagro­dy rze­czo­we uczniom wyróż­nia­ją­cym się w nauce, zacho­wa­niu, dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej. Czy­taj dalej

Dbaj o bez­pie­czeń­stwo w cza­sie wakacji! 

IMG_293420 czerw­ca 2024 roku ucznio­wie wzię­li udział w ape­lu pt. „Bez­piecz­ne waka­cje”. Ucznio­wie przy­po­mnie­li sobie zasa­dy bez­piecz­ne­go wypoczynku‑w lesie, nad morzem, w mie­ście i w górach-oglą­da­jąc scen­ki z waka­cji przed­sta­wio­ne przez uczniów. Omó­wio­no zasa­dy bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia oraz zapre­zen­to­wa­no naj­waż­niej­sze nume­ry alar­mo­we. W przed­sta­wie­niu uczen­ni­ce uświa­do­mi­ły odbior­ców o powa­dze sytu­acji oraz spo­so­bach udzie­la­nia pomo­cy. Czy­taj dalej

Finał Pro­jek­tu „Roz­mo­wy Międzynarodowe”

1Dnia 18.06.2024r. o godz. 9:00 ( w Sen­dai była już godz. 16:00) spo­tka­li­śmy się z ucznia­mi szko­ły języ­ko­wej Kids Duo Naga­ma­chi z Japo­nii. Zapa­no­wa­ło peł­ne sku­pie­nie i kon­cen­tra­cja, bo roz­mo­wa w języ­ku angiel­skim to nie lada wyzwa­nie. Poma­ga­ły nam w tym panie wycho­waw­czy­nie świe­tli­cy: pani Kasia, pani Agniesz­ka i pani Edy­ta oraz nasza wycho­waw­czy­ni kla­sy Id — pani Gosia. Na spo­tka­niu zago­ścił rów­nież pan dyrek­tor — Dariusz Romp­ca oraz pani wice­dy­rek­tor — Bar­ba­ra Pobłoc­ka.


Czy­taj dalej

Kolej­ny suk­ces Tom­ka Plichty!

Tomek-4Dnia 11 czerw­ca br. w audy­to­rium Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku, pod­czas uro­czy­stej Gali Wiel­kie­go Mara­to­nu Czy­tel­ni­cze­go, odby­ło się wrę­cze­nie nagród. Tomasz Plich­ta, uczeń kla­sy III b, zdo­był wyróż­nie­nie i miał moż­li­wość uczest­ni­czyć w tym nie­zwy­kłym wyda­rze­niu. Wiel­kie gra­tu­la­cje Tom­ku, życzy­my dal­szych suk­ce­sów! Czy­taj dalej

Wiel­ki Mara­ton Czy­tel­ni­czy 2023/2024

marUcznio­wie klas II i III po raz kolej­ny wzię­li udział w Wiel­kim Mara­to­nie Czy­tel­ni­czym. Celem tego kon­kur­su jest popu­la­ry­zo­wa­nie czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem oraz budo­wa­nie świa­do­mo­ści huma­ni­stycz­nej i roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­we­go ujmo­wa­nia reflek­sji na temat tek­stów wska­za­nych do lek­tu­ry. Kon­kurs trwał 7 mie­się­cy. Czy­taj dalej

Lau­re­aci Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Orzeł Edu­ka­cji Wczesnoszkolnej

orMiło nam poin­for­mo­wać o suk­ce­sie naszych uczniów z klas 1–3, któ­rzy zosta­li lau­re­ata­mi Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Orzeł Edu­ka­cji Wcze­snosz­kol­nej. Łącz­nie w tym kon­kur­sie z naszej szko­ły wzię­ło udział 60 uczniów, nato­miast wśród nich, aż 18 zdo­by­ło tytuł lau­re­ata! A są to z klas pierw­szych: Nata­niel Sie­la­wa (1a), Łucja Szre­der (1c), Anna Kla­wi­kow­ska (1a), Sta­ni­sław Pal­lach (1d), Oli­wier Kar­czew­ski (1d), Fabian Szy­mi­chow­ski (1b) i Sta­ni­sław Dopke (1b). Czy­taj dalej

Suk­ce­sy mło­dych mate­ma­ty­ków w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Orzeł Matematyczny!

1_orUcznio­wie klas dru­gich i trze­cich odnie­śli kolej­ny suk­ces! Tym razem w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Orzeł Mate­ma­tycz­ny. Spo­śród 36 uczest­ni­ków z naszej szko­ły, aż pię­cio­ro zdo­by­ło tytuł lau­re­ata! Są nimi z klas dru­gich: Wik­tor Szwe­da (2c) i Tade­usz Mie­lew­czyk (2a). Nato­miast z klas trze­cich: Dawid Tyszer (3d), Marian­na Pal­lach (3d) oraz Tomasz Plich­ta (3b). Ser­decz­nie gratulujemy!

Szkol­ne Dru­ży­no­we Mistrzo­stwa Tablicz­ki Mnożenia

zdjecie-glowne18 czerw­ca 2024 r. ucznio­wie klas III wzię­li udział w Szkol­nych Dru­ży­no­wych Mistrzo­stwach Tablicz­ki Mno­że­nia. Głów­nym celem tej akcji było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań mate­ma­tycz­nych przy uży­ciu Kart Gra­bow­skie­go. Kon­kurs skła­dał się z 4 gier: „Olim­pij­czy­cy”, „Soko­le oko”, „Sze­ryf” oraz „Lote­ria”. Mistrza­mi Tablicz­ki Mno­że­nia zosta­ły dru­ży­ny z klas: Czy­taj dalej

Dzień Rodzi­ny w 2b

1Dnia 13 czerw­ca w kla­sie 2b odbył się wspa­nia­ły i wycze­ki­wa­ny Dzień Rodzi­ny. Ucznio­wie zapro­si­li swo­ich bli­skich i zapre­zen­to­wa­li im sta­ran­nie przy­go­to­wa­ny występ słow­no-muzycz­ny. Recy­to­wa­li wier­sze, śpie­wa­li pio­sen­ki i tań­czy­li. Wcze­śniej zadba­li o deko­ra­cję sali oraz przy­go­to­wa­li samo­dziel­nie upo­min­ki w posta­ci lau­rek i lasów w szkle. Czy­taj dalej

Two­rzy­my „Las w słoiku” 

1W czerw­cu ucznio­wie kla­sy 2b wzię­li udział w kre­atyw­nym przed­się­wzię­ciu, pod­czas któ­re­go stwo­rzy­li swój wła­sny „Las w sło­iku”. Łącząc ele­men­ty nauki z arty­stycz­nym wyra­zem wyko­na­li mini eko­sys­tem. Była to dosko­na­ła oka­zja, by nauczyć dzie­ci posza­no­wa­nia natu­ry i obser­wa­cji pro­ce­sów w śro­do­wi­sku natu­ral­nym. Do wyko­na­nia zada­nia potrzeb­ne im były: sło­ik, keram­zyt, zie­mia, bia­ły pia­sek kwar­co­wy, kre­mo­wy żwi­rek, bia­łe kamie­nie oto­cza­ki, mech chro­bo­tek oraz bluszcz. Czy­taj dalej

Rok z 2b w ogro­dzie sensorycznym

1W mija­ją­cym roku szkol­nym ucznio­wie kla­sy 2b pod­czas zajęć roz­wi­ja­ją­cych mie­li kil­ka oka­zji do odwie­dzin i pra­cy w szkol­nym ogro­dzie sen­so­rycz­nym. Zaj­mo­wa­li się upięk­sza­niem ogro­du samo­dziel­nie ozdo­bio­ny­mi kamie­nia­mi, ale też pie­le­niem, gra­bie­niem i sadze­niem. Było to nie­zwy­kle war­to­ścio­we doświad­cze­nie, któ­re spra­wia­ło uczniom wie­le satys­fak­cji i rado­ści. A oto efek­ty ich pra­cy! Czy­taj dalej

Dzień Mamy i Taty w gru­pie OP3A

Wizy­ta przed­szko­la­ków z gru­py OP3A, OP3B oraz OP3/4 w OSP w Luzinie