Bal kar­na­wa­ło­wy w gru­pie OP5A

Dzień Bab­ci I Dziad­ka w gru­pie OP5A

Bądź­my bez­piecz­ni w cza­sie ferii!

1W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo uczniów naszej szko­ły dnia 26 stycz­nia br. odbył się apel pro­fi­lak­tycz­ny, pod­czas któ­re­go ucznio­wie klas V, VI i VII przed­sta­wi­li zasa­dy bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia się w cza­sie ferii zimo­wych. Ucznio­wie za pomo­cą pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej „Bez­piecz­ne ferie zimo­we”, weso­łej pio­sen­ki, wier­szy i „Kodek­su bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia w róż­nych sytu­acjach” przy­po­mnie­li wszyst­kim zasa­dy bez­piecz­ne­go spę­dza­nia zimo­we­go wypo­czyn­ku. Życzy­my wszyst­kim uda­nych ferii zimowych!

Czy­taj dalej

Bez­piecz­ne ferie w kla­sach I‑III

1Dnia 25 stycz­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się apel pt. ”Bez­piecz­ne ferie”. Ferie zimo­we to dla dzie­ci wyma­rzo­ny czas zabaw na śnie­gu i lodzie. Aby jed­nak prze­bie­gły one szczę­śli­wie i wszy­scy wypo­czę­ci wró­ci­li do szkol­nych ławek, nale­ży pamię­tać o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa, a te, w for­mie wier­szy­ków i pio­se­nek, przy­po­mnie­li nam ucznio­wie kla­sy 3b. Życzy­li rów­nież wszyst­kim uda­nych, bez­piecz­nych i śnież­nych ferii.

Czy­taj dalej

Dzień Bab­ci i Dziad­ka w gru­pie 0p 4D

25 stycz­nia w oddzia­le przed­szkol­nym w gru­pie OP 4D zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka, na któ­rą licz­nie przy­by­li bab­cie i dziad­ko­wie. Dzie­ci przy­go­to­wa­ły dla nich pod okiem nauczy­cie­la przed­sta­wie­nie, gdzie recy­to­wa­ły wier­sze, śpie­wa­ły pio­sen­ki i tań­czy­ły.


Czy­taj dalej

Jak kar­na­wał, to i bal w kla­sach I‑III

1W dniu 23.01.2024 r. w Zespo­le Szkol­no – Przed­szkol­nym w Luzi­nie odbył się dłu­go wycze­ki­wa­ny przez dzie­ci bal kar­na­wa­ło­wy zor­ga­ni­zo­wa­ny przez wycho­waw­ców klas I – III. Kar­na­wał to miła, sza­lo­na, peł­na wra­żeń, kolo­rów, dźwię­ków, sma­ków i zabaw tra­dy­cja, nie tyl­ko dla doro­słych.


Czy­taj dalej

Dokar­mia­my pta­ki zimą

Przed­szko­la­ki z gru­py OP 4D pod­czas stycz­nio­wych zajęć zapo­zna­ły się z tema­tem dokar­mia­nia pta­ków. Pod­czas zajęć przy­po­mnie­li­śmy sobie, któ­re pta­ki odle­cia­ły do cie­płych kra­jów, a któ­re pozo­sta­ły w Pol­sce lub przy­le­cia­ły z dale­kiej pół­no­cy. Dzie­ci posze­rzy­ły swo­je wia­do­mo­ści doty­czą­ce spo­so­bów dba­nia o pta­ki zimą.


Czy­taj dalej

Bal kar­na­wa­ło­wy w OP 4D i OP 4C

„Nie Zmar­nuj Swo­je­go Życia !”

1Naszą szko­łę odwie­dzi­li „RYM­ce­rze”, w ramach pro­jek­tu: „Nie Zmar­nuj Swo­je­go Życia !”. Pod­czas wystę­pu rape­rzy podzie­li­li się życio­wym doświad­cze­niem, zachę­ca­li do mądre­go dobo­ru przy­ja­ciół i zna­jo­mych, a przede wszyst­kim do pogłę­bia­nia i roz­wi­ja­nia swo­ich pasji.


Czy­taj dalej

„Gwiazd­ka tuż… tuż…2023”

119 grud­nia 2023 r. w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w  Wej­he­ro­wie odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie wyni­ków XXX Powia­to­we­go Kon­kur­su Lite­rac­ko – Pla­stycz­ne­go „Gwiazd­ka tuż… tuż…”. Orga­ni­za­to­rem tego­rocz­ne­go kon­kur­su był Sta­ro­sta Wej­he­row­ski. Kon­kurs skie­ro­wa­ny był do dzie­ci i mło­dzie­ży ze szkół pod­sta­wo­wych oraz ponad­pod­sta­wo­wych. Czy­taj dalej

Tra­dy­cja w gru­pie OP3A

IMG_6472Świę­ta to czas pełen wra­żeń oraz przy­go­to­wań. Zgod­nie z tra­dy­cją, dzie­ci z gru­py OP3A zabra­ły się za pie­cze­nie oraz deko­ro­wa­nie pier­nicz­ków. Na począt­ku zadba­ły o czy­ste rącz­ki oraz wspól­nie z panią zaczę­ły przy­go­to­wy­wać cia­sto. Gdy wszyst­ko było goto­we, przed­szko­la­ki z ogrom­nym zapa­łem i zaan­ga­żo­wa­niem zabra­ły się do pracy–wałkowały cia­sto, wykra­wa­ły cia­stecz­ka za pomo­cą fore­mek. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty świą­tecz­ne z rodzi­ca­mi w gru­pie OP 6B

1Dnia 14 grud­nia w oddzia­le przed­szkol­nym 6B odby­ły się bożo­na­ro­dze­nio­we warsz­ta­ty pod­czas któ­rych kre­atyw­ność i twór­czość dzie­ci oraz rodzi­ców pozwo­li­ła na stwo­rze­nie prze­pięk­nych kar­tek świą­tecz­nych. Kart­ki zosta­ły dołą­czo­ne do paczek świą­tecz­nych dla pod­opiecz­nych para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas przy para­fii św. Waw­rzyń­ca w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Wigi­lia w gru­pie OP5A

Jaseł­ka w gru­pie OP5A

114Dni 14Godzin 36Minut 32Sekund