Rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja

128 kwiet­nia 2023 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym nr 1 w Luzi­nie odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Na wstę­pie uro­czy­sto­ści p. dyrek­tor Dariusz Romp­ca podzię­ko­wał wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję akcji cha­ry­ta­tyw­nej “ Mozai­ka dla Ant­ka ”. Ponad­to zło­żył gra­tu­la­cje i wrę­czył dyplo­my uczniom, któ­rzy w kon­kur­sach przed­mio­to­wych zaję­li wyso­kie loka­ty. Obcho­dom tego­rocz­nej rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja przy­świe­ca­ły w naszej szko­le sło­wa Jana Paw­ła II : “ Naród, któ­ry nie zna swo­jej prze­szło­ści umie­ra i nie budu­je swo­jej przy­szło­ści ”. Czy­taj dalej

Ósmo­kla­si­ści mie­li uda­ną majówkę!

1Ucznio­wie kla­sy ósmych w dniach 4–5 maja wzię­li udział w wyciecz­ce do War­sza­wy. Pogo­da dopi­sa­ła, więc mło­dzież z uśmie­cha­mi na twa­rzach zwie­dza­ła Sta­re Mia­sto, Łazien­ki Kró­lew­skie oraz Trakt Kró­lew­ski. Byli zachwy­ce­ni poby­tem na Sta­dio­nie Naro­do­wym oraz na tara­sie wido­ko­wym Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki. Wie­le emo­cji wzbu­dził w nich prze­jazd metrem oraz pobyt w Cen­trum Nauki Koper­nik. Czy­taj dalej

Występ eko­lo­gicz­ny kla­sy 1 c

Ale kon­cert!

1W pią­tek, 05 maja, naszą szko­łę odwie­dzi­li arty­ści-muzy­cy, któ­rzy w ramach pro­jek­tu „Kul­tu­ra Dostęp­na” dofi­nan­so­wa­ne­go przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go przed­sta­wi­li pro­gram pt.: „160 Rocz­ni­ca Powsta­nia Stycz­nio­we­go”. Zespół two­rzy­li: Pani Joan­na Kor­pie­la-Jat­kow­ska (śpiew, recy­ta­cje), Pani Urszu­la Mizia (wio­lon­cze­la), Pan Janusz Kohut (for­te­pian) i Pan Wal­de­mar Szczy­pior (puzon, śpiew). Czy­taj dalej

Majo­we świę­ta w OP 6 C i OP 6 B

 

Gmin­ne igrzy­ska dziew­cząt i chłop­ców w pił­ce nożnej

1W dniach 20 i 21 kwiet­nia został roze­gra­ny tur­niej w pił­ce noż­nej. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li uczniowie: 
Zawod­ni­cy :
Dawid Labud­da, Kac­per Mała­szyc­ki, Oli­wer Niciń­ski, Jakub Teder­ko, Filip Topp, Alek­san­der Wicz­kow­ski, Joachim Czech, Jakub Pie­kar­ski, Kac­per Pudli­szew­ski, Dawid Bacławski.
Zawod­nicz­ki:
Waga Aga­ta, Kuhr Wik­to­ria, Hebel Tatia­na, Czer­wion­ka Lena, Wiśniew­ska Pau­li­na, Teder­ko Ali­cja , Okrój Pau­li­na, Miotk Anna, Skrzyń­ska Zuzan­na, Zim­ny Zofia. Czy­taj dalej

Gmin­ne eli­mi­na­cje kon­kur­su „Rod­nô Mòwa”

120 kwiet­nia 2023 roku w Sali Teatral­nej w Gale­rii Luzi­no odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje 52. Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Lite­ra­tu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa”. Ucznio­wie repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę w czte­rech kate­go­riach wie­ko­wych. Naj­młod­szy uczest­nik — Miłosz Hebel, któ­ry repre­zen­to­wał kate­go­rię przed­szkol­ną, zdo­był I miej­sce. Czy­taj dalej

Szkol­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny ekorobot

Kon­kurs Liga Mate­ma­tycz­na im. Zdzi­sła­wa Matuskiego 

1Już po raz dwu­dzie­sty dru­gi Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Słup­sku zachę­ca­ła wszyst­kich uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go, kon­kur­su dla wytrwa­łych, zdol­nych miło­śni­ków kró­lo­wej nauk – MATEMATYKI. Czy­taj dalej

Finał kon­kur­su “Mozai­ka dla Antka”

Świa­to­wy Dzień Książ­ki i Praw Autor­skich w gru­pie OP 6 C i OP 6 B

Dzień Zie­mi w gru­pie OP 6 C i OP 6 B

 

Minia­tu­ra teatral­na na pod­sta­wie mitu “Deme­ter i Kora”

1Mło­dzi akto­rzy z kla­sy Vb zapre­zen­to­wa­li frag­ment mitu o Deme­ter i Korze. Wszy­scy człon­ko­wie kla­sy bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się w całe przed­się­wzię­cie. Z zapa­łem przez kil­ka tygo­dni poszu­ki­wa­li odpo­wied­nich rekwi­zy­tów, ele­men­tów sce­no­gra­fii oraz kostiu­mów. Czy­taj dalej

Dzień Zie­mi w gru­pie OP 5D I OP6E

27Dni 22Godzin 05Minut 44Sekund
Gazetka
Klik foto