Suk­ce­sy naszych uczniów w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Przed­mio­to­wym PANDA 2024

konkurs-PandaW kwiet­niu w naszej szko­le został prze­pro­wa­dzo­ny Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Przed­mio­to­wy PANDA z przy­ro­dy i geo­gra­fii. W kon­kur­sie wzię­ło udział pię­cio­ro uczniów z klas czwar­tych oraz ośmio­ro z klas szó­stych. Test kon­kur­so­wy skła­dał się z 30 pytań o zróż­ni­co­wa­nym pozio­mie trud­no­ści. Do każ­de­go pyta­nia poda­ne były czte­ry warian­ty odpo­wie­dzi, z któ­rych tyl­ko jeden był pra­wi­dło­wy. Każ­da z odpo­wie­dzi była punk­to­wa­na. Czy­taj dalej

Dzień Dziec­ka w szko­le-radość, zaba­wa i nie­za­po­mnia­ne chwile!

17 czerw­ca Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzi­nie zamie­nił się w kró­le­stwo zaba­wy i uśmie­chu. Z oka­zji Dnia Dziec­ka na wszyst­kich uczniów cze­ka­ła moc atrak­cji, któ­re spra­wi­ły, że ten dzień stał się nie­za­po­mnia­nym wyda­rze­niem. Tra­dy­cyj­ne lek­cje ode­szły w zapo­mnie­nie, a ich miej­sce zaję­ły wspól­ne gry, śmiech i bez­tro­ska zaba­wa. Dmu­cha­ne zam­ki i zjeż­dżal­nie na sali gim­na­stycz­nej kusi­ły zarów­no młod­sze, jak i star­sze dzie­ci, zapew­nia­jąc im godzi­ny rado­ści. Czy­taj dalej

Ucznio­wie klas czwar­tych zwie­dza­li naj­cie­kaw­sze miej­sca tury­stycz­ne zie­mi kaszubskiej

1Ucznio­wie klas czwar­tych wyru­szy­li 13 czerw­ca na wspa­nia­łą wyciecz­kę kra­jo­znaw­czo — tury­stycz­ną. Roz­po­czę­li od zwie­dza­nia Muzeum Hym­nu Naro­do­we­go w Będo­mi­nie, następ­nie spę­dzi­li kil­ka godzin w Kaszub­skim Par­ku Etno­gra­ficz­nym we Wdzy­dzach Kiszew­skich. Wśród atrak­cji skan­se­nu znaj­du­je się zagro­da szla­chec­ka z Luzi­na, więc ucznio­wie z wyjąt­ko­wą cie­ka­wo­ścią zwie­dza­li to miej­sce. Czy­taj dalej

Zaję­cia w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicznej

1Przed­szko­la­ki z gru­py OP6C wzię­ły udział w zaję­ciach czy­tel­ni­czych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną. Pod­czas poby­tu w biblio­te­ce dzie­ci dowie­dzia­ły się, jak zostać jej czy­tel­ni­kiem oraz jakie panu­ją w niej zasa­dy. Przed­szko­la­ki z peł­nym zacie­ka­wie­niem wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia pt. „Kra­snal w Krzy­wej Czap­ce”, a następ­nie zapro­jek­to­wa­ły wła­sną zakład­kę do książ­ki. Czy­taj dalej

Zaję­cia spor­to­we na siłow­ni „Ome­ga”

IMG_506313 czerw­ca dzie­ci z gru­py OP6C odwie­dzi­ły siłow­nię „Ome­ga”. Przed­szko­la­ki pod okiem pro­fe­sjo­nal­ne­go tre­ne­ra wzię­ły udział w zaję­ciach spor­to­wych. Po krót­kiej roz­grzew­ce dzie­ci pró­bo­wa­ły swo­ich sił w poko­ny­wa­niu toru prze­szkód oraz prze­cią­ga­niu liny. Każ­dy przed­szko­lak miał moż­li­wość poćwi­czyć na urzą­dze­niach znaj­du­ją­cych się na siłow­ni. Po zaję­ciach każ­de dziec­ko wyszło z upo­min­kiem oraz uśmie­chem na twa­rzy. Celem zajęć było pro­mo­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej oraz zdro­we­go sty­lu życia. Czy­taj dalej

Halo, halo mamy sukcesy!

zdjecie-glowne„Halo, halo! Tutaj pta­sie radio w brzo­zo­wym gaju.…”. Wier­szem Julia­na Tuwi­ma „Pta­sie Radio” 13.06.2024r. Noemi Kamiń­ska z kla­sy I c zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w VII Powia­to­wym Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języki”.W prze­pięk­nym stro­ju, uśmie­chem na twa­rzy i pew­no­ścią sie­bie repre­zen­to­wa­ła nasza szko­łę! Kon­kurs tra­dy­cyj­nie odbył się w Powia­to­wej Biblio­te­ce Publicz­nej w Wej­he­ro­wie, któ­ra doło­ży­ła wszel­kich sta­rań w jego przy­go­to­wa­nie. Czy­taj dalej

Z wizy­tą w gospo­dar­stwie Pana „Toś­ka”

3Czy wszyst­kie zda­rze­nia we wszech­świe­cie są przy­czy­no­wo nie­unik­nio­ne, i czy to moż­li­we aby jeden wpis n FB mógł zde­ter­mi­no­wać ścież­kę roz­wo­ju gospo­dar­stwa Pana “Toś­ka” ? Te i inne pyta­nia poja­wia­ły się w naszych gło­wach przy oka­zji wizy­ty w Bar­ło­mi­nie. Rola mistrza prze­wod­ni­ka, któ­ry inspi­ru­je i moty­wu­je, akcep­ta­cja dla błę­dów i nauka do skut­ku, zgod­na koeg­zy­sten­cja ludzi i zwie­rząt, zna­cze­nie przy­pad­ku i badań, i pyta­nie-czy każ­de mle­ko, któ­re widzi­my jest jesz­cze mle­kiem? I czy eko­lo­gia jest opła­cal­na? Czy­taj dalej

Wizy­ta przed­szko­la­ków z gru­py OP3A, OP3B oraz OP3/4 w OSP w Luzinie

Taniec fere­tro­nów w oddzia­łach zerówek

Dzień bez ple­ca­ka w naszej szkole

1W dniu 14 czerw­ca świę­to­wa­li­śmy w naszej szko­le “Dzień bez ple­ca­ka”. Jak co roku, nasi ucznio­wie wyka­za­li się dużą pomy­sło­wo­ścią w zna­le­zie­niu alter­na­ty­wy dla pojem­ni­ka na książ­ki. Dla odmia­ny po dłu­gich i cięż­kich mie­sią­cach wzmo­żo­nej pra­cy miło było popa­trzeć, jak wszy­scy cho­dzi­li po holach uśmiech­nię­ci i zado­wo­le­ni. Życzy­my wszyst­kim takie­go uśmie­chu i twór­cze­go myśle­nia rów­nież na co dzień 🙂 Czy­taj dalej

Dzień Mamy i Taty w gru­pie OP 3 i 4

Dzień Dziec­ka w gru­pie OP 3 i 4

Warsz­ta­ty „Biblio­te­ka Przedszkolaka”

1Dnia 05 czerw­ca 2024r. w gru­pie OP5B w ramach udzia­łu w pro­jek­cie „Biblio­te­ka Przed­szko­la­ka” odby­ły się warsz­ta­ty czy­tel­ni­cze prze­pro­wa­dzo­ne przez auto­ra ksią­żek dla dzie­ci. Przed­szko­la­ki otrzy­ma­ły „oku­la­ry do słu­cha­nia” i wysłu­cha­ły baj­kę, pt. “Gruf­fa­lo”, następ­nie przy uży­ciu far­by i pie­czą­tek stwo­rzy­ły swój auto­por­tret, po czym wyko­na­ły zada­nie na kar­cie pra­cy. Książ­ki prze­szły na wła­sność przed­szko­la, dzię­ki cze­mu z otrzy­ma­nej lite­ra­tu­ry będą mogły tak­że sko­rzy­stać dzie­ci z innych grup przed­szkol­nych. Czy­taj dalej

Egza­min klas 1–3 z języ­ka angielskiego

1W naszej szko­le odbył się spraw­dzian kom­pe­ten­cji z języ­ka angiel­skie­go. Do egza­mi­nu przy­stą­pi­li ucznio­wie klas I, II oraz III. Zmie­rzy­li się z zada­nia­mi spraw­dza­ją­cy­mi umie­jęt­no­ści słu­cha­nia, czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem oraz pisa­nia. O wyni­kach testów zosta­ną powia­do­mie­ni w naj­bliż­szym tygo­dniu ucznio­wie i ich rodzi­ce. Czy­taj dalej

00Dni -11Godzin -26Minut -6Sekund