“Méster Bël­négò Czëta­niô” — eli­mi­na­cje powiatowe

1W dniu 02.12.2022 odby­ły się powia­to­we eli­mi­na­cje kon­kur­su czy­tel­ni­cze­go “Méster Bël­négò Czëta­niô” w Sze­mu­dzie. Wzię­li w nim udział zwy­cięz­cy eli­mi­na­cji miej­skich i gmin­nych z nasze­go powia­tu, a wśród nich czwór­ka uczniów z naszej szkoły.
Anna Utra­ta — kl. 2b
Fabian Kamiń­ski — kl. 2c
Maja Kos — kl. 5a
Wero­ni­ka Zie­liń­ska — kl. 6b
Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my udzia­łu w kon­kur­sie i pięk­ne­go czy­ta­nia tek­stów w języ­ku kaszubskim!

Czy­taj dalej

II Przed­szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny „Moja gra logopedyczna”

1-2Pro­fi­lak­ty­ka logo­pe­dycz­na to nie tyl­ko upo­wszech­nia­nie wie­dzy o zabu­rze­niach mowy, to sze­reg dzia­łań mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie tym zabu­rze­niom. W ramach owej pro­fi­lak­ty­ki panie Wero­ni­ka Engel­brecht oraz Karo­li­na Mach prze­pro­wa­dzi­ły II Przed­szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny „Moja gra Logo­pe­dycz­na” .Jego celem było roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy logo­pe­dycz­nej oraz prze­ciw­dzia­ła­nie zabu­rze­niom i wadom wymo­wy u uczniów. Czy­taj dalej

Ogól­no­pol­ski Dzień Gło­śne­go Czy­ta­nia 29 Wrze­śnia 2022

1W biblio­te­ce szkol­nej Wypo­ży­czal­nia Marzeń Zespo­łu Szkol­no- Przed­szkol­ne­go po raz dru­gi odby­ła się Ogól­no­pol­ska Akcja Gło­śne­go Czy­ta­nia. Ogól­no­pol­ski Dzień Gło­śne­go Czy­ta­nia został ogło­szo­ny przez Pol­ską Izbę Książ­ki w 2001 r. Na ponow­ne zapro­sze­nie pana dyrek­to­ra Dariu­sza Romp­cy, pani dyrek­tor Han­ny Plec­ke oraz nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej do akcji włą­czy­li się wyjąt­ko­wi goście, któ­rzy zechcie­li podzie­lić się swo­im cza­sem z ucznia­mi klas 1–3.


Czy­taj dalej

Paź­dzier­nik-Mie­siąc Biblio­tek Szkol­nych 2022

Dobro­czyn­na zbiór­ka na rzecz pod­opiecz­nych świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej “Skrzy­dło Anioła”-Akcja Miś

1Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Misia 30 listo­pa­da 2022 roku ucznio­wie klas 1–3 oraz dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych Zespo­łu Szkol­no- Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie kolej­ny raz wzię­li udział w Akcji Miś-dobro­czyn­nej zbiór­ce na rzecz pod­opiecz­nych świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła” z Luzi­na.


Czy­taj dalej

Suk­ces Luziń­skich Dzwoneczków

26 listo­pa­da nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na “Naj­pięk­niej­szą pre­zen­ta­cję pie­śni poświę­co­nej gen. Józe­fo­wi Wybic­kie­mu”. Luziń­skie Dzwo­necz­ki wyśpie­wa­ły w woje­wódz­kim kon­kur­sie 3 miej­sce! Na pew­no kon­kurs zde­cy­do­wa­nie upo­wszech­nił postać wybit­ne­go Kaszu­by, jakim był uro­dzo­ny w Będo­mi­nie autor pol­skie­go hym­nu narodowego.

Czy­taj dalej

Kla­sy VIII odwie­dzi­ły Gdynię

1Ucznio­wie kla­sy VIII a oraz VIII c mie­li oka­zję odwie­dzić Gdy­nię. Mróz i śnieg ich nie odstra­szył, chęt­nie spa­ce­ro­wa­li Skwe­rem Kościusz­ki i podzi­wia­li Dar Mło­dzie­ży. Głów­ną atrak­cją wyjaz­du była wizy­ta w Esca­pe Room Wal­ko­ut, gdzie musie­li zmie­rzyć się z róż­ne­go rodza­ju zagadkami.
Czy­taj dalej

Wizy­ta Miko­ła­ja w gru­pie „Sów­ki”

1We wto­rek szó­ste­go grud­nia bie­żą­ce­go roku gru­pę  „Sów­ki” odwie­dził dłu­go wycze­ki­wa­ny gość. Przed­szko­la­ki od rana nasłu­chi­wa­ły odgło­sów dzwon­ka i wyglą­da­ły przez okno. Nagle roz­le­gło się puka­nie do drzwi…  poja­wił się Świę­ty Miko­łaj!  Dzie­ci powi­ta­ły gościa pio­sen­ką oraz wyre­cy­to­wa­ły wier­szyk. Miko­łaj wrę­czył przed­szko­la­kom wspa­nia­łe pre­zen­ty. Zapra­sza­my do galerii!

Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki w OP 6 C

 

Świą­tecz­ne Spo­tka­nie w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym

11 Grud­nia było w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzi­nie wiel­kie poru­sze­nie. Już od wcze­sne­go popo­łu­dnia wszyst­kie ręce zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne w przy­go­to­wa­nia. Spo­tka­nie Świą­tecz­ne jest szkol­ną tra­dy­cją, inte­gru­je spo­łecz­ność szkol­ną, przy­bli­ża nas do Świąt i poma­ga zro­zu­mieć, że każ­de­mu z nas potrzeb­ny jest dru­gi czło­wiek, współ­pra­ca oraz radość z każ­de­go dnia. Ofi­cjal­nie otwar­to Bożo­na­ro­dze­nio­we Spo­tka­nie o godzi­nie 16:00. Dyrek­tor Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go­‑p. Dariusz Romp­ca oraz Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodziców‑p. Grze­gorz Slas zapro­si­li wszyst­kich obec­nych do wspól­nej zaba­wy. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ko­we warsz­ta­ty w Gmin­nej Bibliotece

105.12.2022 roku 5‑latki wzię­ły udział w miko­łaj­ko­wych warsz­ta­tach zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Biblio­te­kę Gmin­ną. Pod­czas spo­tka­nia dzie­ci uczest­ni­czy­ły w licz­nych zaba­wach muzycz­no-rucho­wych. Ruch i muzy­ka to dzie­dzi­na, któ­rą dzie­ci uwiel­bia­ją, więc z dużym zaan­ga­żo­wa­niem i uśmie­chem na twa­rzy uczest­ni­czy­ły w zaję­ciach. Czy­taj dalej

Andrzej­ki w oddzia­łach przedszkolnych

1W Oddzia­łach Przed­szkol­nych OP5D, OP6B i OP6E pod koniec listo­pa­da odbył się Bal Andrzej­ko­wy. Tego dnia wszyst­kie dzie­ci były prze­bra­ne w róż­ne pomy­sło­we stro­je kar­na­wa­ło­we. Oprócz zabaw tanecz­nych przy muzy­ce, kon­kur­sów, zabaw rucho­wych i słod­kie­go poczę­stun­ku przy sto­li­kach, dzie­ci mia­ły oka­zję poznać tra­dy­cyj­ne wróż­by andrzej­ko­we. Był to dzień pełen wrażeń !

Czy­taj dalej

Samo­dziel­nie przy­go­to­wu­je­my zdro­we kanapki

1W ramach pro­fi­lak­ty­ki zdro­we­go żywie­nia dzie­ci z gru­py OP6E pod­czas swo­ich zajęć samo­dziel­nie wyko­na­ły zdro­we kanap­ki. Tego dnia dzie­ci przy­nio­sły na zaję­cia potrzeb­ne pro­duk­ty. Zanim przy­stą­pi­ły do przy­go­to­wa­nia śnia­da­nia roz­ma­wia­ły, o tym jakie pro­duk­ty są zdro­we, dla­cze­go nale­ży jeść śnia­da­nie oraz zapo­zna­ły się z pira­mi­dą zdro­we­go żywie­nia i aktyw­no­ści fizycz­nej. Czy­taj dalej

Fan­ta­stycz­ny teatr w naszej szko­le-rodzi­ce zagra­li dla dzieci!

1Dnia 9 listo­pa­da mia­ło miej­sce nie­co­dzien­ne wyda­rze­nie. Na szkol­nej sce­nie rodzi­ce uczniów z kla­sy II b wysta­wi­li przed­sta­wie­nie teatral­ne, w któ­rym zapre­zen­to­wa­li swo­ją grą aktor­ską wiersz Julia­na Tuwi­ma „Rzep­ka”. Zapro­sze­ni goście z zapar­tym tchem i z nie­cier­pli­wo­ścią oglą­da­li przed­sta­wie­nie i ocze­ki­wa­li kolej­nych posta­ci, któ­re poja­wia­ły się na sce­nie. Moż­na było obej­rzeć bra­wu­ro­we role rzep­ki, dziad­ka, bab­ci, wnucz­ka, a tak­że róż­nych zwie­rząt takich jak: pie­ska, kot­ka, kur­ki, gąski, bocia­na, żab­ki i kaw­ki. Czy­taj dalej

134Dni 22Godzin 21Minut 48Sekund
Gazetka
Klik foto