Meda­li­ści z naszej szko­ły na XII Mistrzo­stwach Kyoku­shin Kara­te Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w Rumi

1W sobo­tę 15.04.2023 r. ucznio­wie naszej szko­ły i przed­szko­la pod czuj­nym okiem swo­je­go Sen­sei wzię­li udział w XII Mistrzo­stwach Kyoku­shin Kara­te Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w Rumi. W zawo­dach bra­ło udział aż 150 zawod­ni­ków z 10 klu­bów i 3 woje­wództw, w róż­nych kate­go­riach wie­ko­wych. XOBO Klub Kara­te wysta­wił na te zawo­dy, aż 6 zawod­ni­ków z naszej placówki.

Czy­taj dalej

Igrzy­ska chłop­ców w pił­ce nożnej

1Dnia 19.04.2023r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Luzi­nie odby­ły się Gmin­ne Igrzy­ska Dzie­ci w Pił­kę Noż­ną dla chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło 11 uczniów: Niko­dem Dopke z kla­sy 4 C, Seba­stian Kle­in z kla­sy 6A, Bar­tło­miej Fular­czyk, Filip Kwi­dziń­ski, Krzysz­tof Kwi­dziń­ski, Karol Micha­łow­ski, Niko­dem Topp z kla­sy 6B, Miłosz Płot­ka, Niko­dem Szy­mi­chow­ski, Ksa­we­ry Wencel z kla­sy 6D oraz Dawid Maszo­ta z kla­sy 7B. Czy­taj dalej

Świe­tli­cza­ki w kosmosie

” Gdy zga­sną wszyst­kie świa­tła, a słoń­ce oczy zmruży,
Na nie­bie poja­wi się mapa kosmicz­nej podró­ży…” A .Karcz

Kosmos od zawsze był dla nas zagad­ką, jed­nak po tygo­dniu poświę­co­ne­mu kosmicz­nym zagad­nie­niom, ucznio­wie ze świe­tli­cy zosta­li praw­dzi­wy­mi eks­per­ta­mi.


Czy­taj dalej

Rekru­ta­cja 2023/2024

Listy dzie­ci przy­ję­tych do oddzia­łów przed­szkol­nych w Przed­szko­lu nr 2 oraz do kla­sy 1 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 na rok szkol­ny 2023/2024 są umiesz­czo­ne na tabli­cy ogło­szeń w szko­le (wej­ście głów­ne, od uli­cy Szkolnej).

Wiel­ka­noc­nie u świetliczaków

Tydzień przed Świę­ta­mi Wiel­ka­noc­ny­mi w świe­tli­cy obfi­to­wał w infor­ma­cje zwią­za­ne tra­dy­cja­mi wiel­ka­noc­ny­mi. Dzie­ci wyko­na­ły dużo prac pla­stycz­nych róż­ny­mi tech­ni­ka­mi. Dzie­ci odwie­dzi­ły też Dyrek­cję Szko­ły. Przy­go­to­wa­ły kart­kę z życze­nia­mi, zającz­ki na pla­strze drew­na oraz cia­sto marchewkowe.

Czy­taj dalej

Wiel­ka­noc­ny czas w gru­pie „Sów­ki”

1Przed­szko­la­ki z gru­py „Sów­ki” rze­tel­nie przy­go­to­wy­wa­ły się do obcho­dów Świąt Wiel­ka­noc­nych. Pozna­ły tra­dy­cje i zwy­cza­je wiel­ka­noc­ne. Wyko­na­ły pisan­ki oraz wie­le pięk­nych ozdób świą­tecz­nych. W śro­dę 5 kwiet­nia w zagad­ko­wy spo­sób zają­czek wiel­ka­noc­ny zosta­wił pre­zen­ty. Nie­ste­ty pomi­mo poszu­ki­wań nie uda­ło się go zoba­czyć. Dzię­ku­je­my zającz­ko­wi za upominki !!!

Czy­taj dalej

Wszët­czégò bël­négò na Jastrë!

Na zaję­ciach języ­ka kaszub­skie­go ucznio­wie klas I‑III pozna­wa­ły daw­ne zwy­cza­je na Kaszu­bach zwią­za­ne ze świę­ta­mi Wiel­ka­noc­ny­mi. Porów­ny­wa­ły dzi­siej­sze obrzę­dy do tych, co były daw­niej, jak na przy­kład dëgùsë. Dodat­ko­wo każ­dy wyko­nał od pod­staw swo­ją maskot­kę-kaszub­skie­go zającz­ka wielkanocnego.

Wio­sna w przedszkolu

1Rów­no­cze­śnie z Pierw­szym Dniem Wio­sny dzie­ci z gru­py OP 6A posta­no­wi­ły zapro­sić wio­snę do swo­jej sali. Wspól­nie wpa­dli­śmy na pomysł posa­dze­nia roślin i kwia­tów. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy nasio­na kopru, pie­trusz­ki, rzod­kiew­ki i owsa oraz sadzon­ki cebu­li, brat­ków, żon­ki­li i hia­cyn­tów. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki obcho­dzą Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Autyzmu

12 kwiet­nia to Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu. W naszym przed­szko­lu obcho­dy tego waż­ne­go dnia roz­po­czę­ły się w pią­tek, 31 mar­ca. W tym dniu dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych wzię­ły udział w zaję­ciach, kształ­tu­ją­cych posta­wę otwar­to­ści na róż­ni­ce. Obej­rza­ły ani­ma­cję o chłop­cu, któ­ry był odrzu­ca­ny przez oto­cze­nie z powo­du odmien­ne­go zacho­wa­nia. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty che­micz­ne w Oddzia­łach Przedszkolnych

1Kwa­sy i zasa­dy-tajem­ni­cze związ­ki w przy­ro­dzie-co robią? Na to pyta­nie przed­szko­la­ki sta­ra­ły się zna­leźć odpo­wiedź bio­rąc udział w warsz­ta­tach che­micz­nych. Pozna­li­śmy nowe poję­cia jaki­mi są kwas i zasa­da oraz gdzie może­my je zna­leźć w naszych domach. Dowie­dzie­li­śmy się, że czer­wo­na kapu­sta ma nie­sa­mo­wi­tą wła­ści­wość, jaką jest mówie­nie kolo­ra­mi, ponie­waż pod jej wpły­wem róż­ne sub­stan­cje przy­bie­ra­ją róż­ne kolo­ry. Czy­taj dalej

Rekru­ta­cja

Listy dzie­ci zakwa­li­fi­ko­wa­nych do oddzia­łów przed­szkol­nych w Przed­szko­lu nr 2 oraz do kla­sy 1 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 są umiesz­czo­ne na tabli­cy ogło­szeń w szko­le (wej­ście głów­ne, od uli­cy Szkolnej).

Warsz­ta­ty z rodzicami

1W dniu 29 mar­ca w gru­pie OP4C odby­ły się świą­tecz­ne warsz­ta­ty z udzia­łem dzie­ci i ich rodzi­ców. Wszy­scy z zapa­łem wyko­ny­wa­li pięk­ne kart­ki wiel­ka­noc­ne, wyka­zu­jąc przy tym wie­le pomy­sło­wo­ści i kre­atyw­no­ści. Wspól­na twór­czość w atmos­fe­rze zaba­wy, zaan­ga­żo­wa­nie, prze­ży­te emo­cje, a co naj­waż­niej­sze czas, któ­ry dzie­ci spę­dzi­ły z rodzi­ca­mi to bar­dzo cen­ne doświad­cze­nie dla obu stron. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rodzi­com za przy­by­cie oraz aktyw­ne włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie warsztatów!

Czy­taj dalej

Niko­dem Ostoj­ski mistrzem sza­cho­wym naszej szkoły

1W dniu 31 mar­ca zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w naszej szko­le tur­niej sza­cho­wy. W zawo­dach wzię­ło udział 10 uczniów, któ­rzy rywa­li­zo­wa­li sys­te­mem szwaj­car­skim z cza­sem 10 minut na par­tię dla zawod­ni­ka. Szcze­gól­ną wagę przy­wią­zy­wa­li­śmy do prze­strze­ga­nia zasa­dy fair play i dba­li­śmy, by dzie­ci się po pro­stu dobrze bawi­ły. Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu w gru­pie OP 5D

27Dni 21Godzin 35Minut 48Sekund
Gazetka
Klik foto