Dzień Dyni w gru­pach OP3A i OP3B

1W ubie­głym tygo­dniu przed­szko­la­ki z gru­py OP3A oraz OP3B obcho­dzi­ły Dzień Dyni. Tego dnia przy­nie­śli­śmy do przed­szko­la dynie i ubra­li­śmy się na kolor poma­rań­czo­wy. „Dzień Dyni” pozwo­lił nam poznać wiel­ką róż­no­rod­ność dyń i wzbo­ga­cił naszą wie­dzę na ich temat. Czy­taj dalej

Dzień Nie­pod­le­gło­ści w OP 4D i OP 4 C

Suk­ces czwar­to­kla­si­stek w tur­nie­ju gim­na­sty­ki artystycznej

1Uczen­ni­ce kla­sy IV a wzię­ły udział w  1. edy­cji tur­nie­ju WŁOCHOWSKIE TALENTY – WARSAW ELITTE CUP 2023 i zaję­ły miej­sca na podium. Oli­wia Szpi­ca zdo­by­ła I miej­sce, nato­miast Maja Zie­lon­ka — II miej­sce. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my! Czy­taj dalej

„Magicz­ny Kufer” w przedszkolu

1W gru­pach przed­szkol­nych w ramach reali­za­cji zadań z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa wędro­wał „Magicz­ny Kufer”, a w nim …. ? Książ­ki. Dzie­ci z ogrom­ną cie­ka­wo­ścią zaglą­da­ły do kufer­ka, a następ­nie wsłu­chi­wa­ły się w czy­ta­ne im książ­ki. Czy­taj dalej

Wolon­ta­riu­sze z SP nr 1 porząd­ku­ją na cmen­ta­rzu zanie­dba­ne groby 

1W dniu 31 paź­dzier­ni­ka, tuż przed Dniem Wszyst­kich Świę­tych, wolon­ta­riu­sze ze Szkol­ne­go Koła Wolon­ta­ria­tu uczest­ni­czy­li w sprzą­ta­niu zapo­mnia­nych i zanie­dba­nych dzie­cię­cych gro­bów na cmen­ta­rzu w Luzi­nie. Mło­dzież pod opie­ką pani Nata­lii Podwoj­skiej oraz pani Danu­ty Gra­blow­skiej, zaopa­trzo­na w ręka­wi­ce, wor­ki na śmie­ci, hacz­ki i grab­ki, uprząt­nę­ła sta­re zni­cze i wią­zan­ki oraz pozby­ła się nie­po­trzeb­nych chwa­stów, wszyst­ko odpo­wied­nio segre­gu­jąc. Czy­taj dalej

Gru­pa OP5A pamię­ta o Dniu Wszyst­kich Świętych

„Zakład­ki, jak z baśni” w gru­pie OP 6B i OP 5A

1W ramach reali­za­cji zadań wyni­ka­ją­cych z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa w oddzia­łach przed­szkol­nych 6B i 5A odby­ły się warsz­ta­ty pla­stycz­ne „Zakład­ki, jak z baśni”. Dzię­ki kre­atyw­no­ści i twór­czo­ści przed­szko­la­ków powsta­ły pięk­ne i nie­po­wta­rzal­ne zakład­ki do ksią­żek. Dzie­ci z rado­ścią zabra­ły je do domu by umie­ścić je w swo­ich ulu­bio­nych, baj­ko­wych opo­wie­ściach. Zapra­sza­my do gale­rii. Czy­taj dalej

Dzień Dyni w gru­pie OP5A

Paź­dzier­ni­ko­we różańce

 

Kon­kurs pla­stycz­ny „ Moja ulu­bio­na książ­ka” w gru­pach OP 6B i OP 5A

1W dniach 19 i 24 paź­dzier­ni­ka w oddzia­łach przed­szkol­nych 6B i 5A wycho­waw­cy grup, p. Iwo­na Roga­la oraz p. Joan­na Nasta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ły kon­kurs pla­stycz­ny „Moja ulu­bio­na książ­ka” w ramach reali­za­cji zadań Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Zada­niem dzie­ci było stwo­rze­nie okład­ki swo­jej ulu­bio­nej książ­ki. Czy­taj dalej

Code Week w przedszkolu

1W paź­dzier­ni­ku bie­żą­ce­go roku przed­szko­la­ki bra­ły udział w zaję­ciach z kodo­wa­nia w ramach Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Kodo­wa­nia. Dzie­ci uczest­ni­czy­ły w zaba­wach z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kubecz­ków m. in. budo­wa­ły wie­że, ukła­da­ły obra­zek oraz two­rzy­ły kolo­ro­we gąsie­ni­ce. Była to nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da otwie­ra­ją­cą drzwi do świa­ta programowania.

Czy­taj dalej

W poszu­ki­wa­niu jesie­ni OP5A

1Pod koniec wrze­śnia gru­pa OP5A wybra­ła się na spa­cer  do Bazy Natu­ra w poszu­ki­wa­niu jesie­ni i jej darów. Zaję­cia nawią­zy­wa­ły szcze­gól­nie do tema­ty­ki jesien­nej. Były pio­sen­ki, wier­sze, a tak­że zaba­wy rucho­we. Stwo­rzy­li­śmy ścież­kę sen­so­rycz­ną z dara­mi jesie­ni, któ­rą dzie­ci chęt­nie poko­ny­wa­ły. Czy­taj dalej

Teatrzyk w Oddzia­łach Przedszkolnych

Narodowy-programW związ­ku z reali­za­cją zadań w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa zor­ga­ni­zo­wa­no w gru­pach przed­szkol­nych teatrzyk. Dla młod­szych dzie­ci akto­rzy zagra­li przed­sta­wie­nie pt. „Zaję­cza chat­ka” nato­miast dla star­szych „Czer­wo­ny Kap­tu­rek”. Dzie­ci z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem obej­rza­ły przed­sta­wie­nie, a nawet mogły wcie­lić się w zna­ne posta­cie z bajek i przy boku pro­fe­sjo­na­li­stów ode­grać swo­je role. Czy­taj dalej

„Zdro­wo wiem, zdro­wo jem” – warsz­ta­ty czy­tel­ni­czo-kuli­nar­ne w OP 6C

1W związ­ku z reali­za­cją zadań w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa w gru­pie OP 6C zor­ga­ni­zo­wa­no warsz­ta­ty czy­tel­ni­czo-kuli­nar­ne. Głów­nym celem warsz­ta­tów było pro­mo­wa­nie zdro­we­go odży­wia­nia inspi­ro­wa­ne książ­ką „Jem zdro­wo – Przy­go­dy Fen­ka”. Przed­szko­la­ki wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia, któ­re sta­no­wi­ło punkt wyj­ścia do pod­ję­cia roz­mo­wy o tym jakie mogą być skut­ki spo­ży­wa­nia nie­zdro­wych pro­duk­tów oraz co nam daje spo­ży­wa­nie warzyw i owo­ców. Czy­taj dalej

204Dni 23Godzin 54Minut 12Sekund