Zimo­wo, zaba­wo­wo i cie­ka­wie … u Weso­łych Nutek

1Tego­rocz­na zima była bar­dzo uda­na! Dla­te­go korzy­sta­jąc z jej uro­ku, posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ten czas jak naj­le­piej! Dzie­ci z gru­py OP5B chęt­nie spa­ce­ro­wa­ły i bawi­ły się na śnie­gu w cza­sie pięk­nej zimo­wej pogo­dy. Lepi­ły bał­wa­na, zjeż­dża­ły na jabłusz­kach czy robi­ły anioł­ki na śniegu.
Oprócz rucho­wych zabaw na świe­żym powie­trzu przed­szko­la­ki bra­ły udział w zaję­ciach pla­stycz­nych – malo­wa­ły zimo­we drze­wo na folii alu­mi­nio­wej, dzię­ki cze­mu pozna­ły nową tech­ni­kę pla­stycz­ną. Powsta­ły rów­nież zimo­we stwor­ki-potwor­ki – dzie­ci roz­dmu­chu­jąc słom­ką nie­bie­ską pla­mę far­by nada­wa­ły im kształt, a następ­nie dory­so­wa­ły ele­men­ty potwor­ko­wi, nakle­ja­ły oczy, a nawet nada­ły imio­na. Słom­ki wyko­rzy­sta­li­śmy rów­nież do ćwi­czeń logo­pe­dycz­nych z piór­ka­mi. Dzie­ci mia­ły moż­li­wość zaba­wy sztucz­nym śnie­giem – zro­bio­nym pod­czas zajęć. W sali lepi­ły bał­wan­ka, igloo czy śnież­ne kul­ki. Weso­łe Nut­ki roz­wi­ja­ły moto­ry­kę małą, koor­dy­na­cję wzro­ko­wo-rucho­wą oraz kre­atyw­ność, malu­jąc na folii zimo­wej sce­ne­rii, była to kolej­na zimo­wa zaba­wa, któ­ra  pozwo­li­ła roz­wi­jać twór­czy poten­cjał dzie­ci. Wyko­na­li­śmy rów­nież dwa doświad­cze­nia – „Czy śnieg jest czy­sty?” oraz „Kry­sta­li­za­cję soli”. Dzie­ci z zacie­ka­wie­niem przy­glą­da­ły się temu, co dzie­je się z top­nie­ją­cym śnie­giem. Już każ­dy przed­szko­lak wie, co się może znaj­do­wać w środ­ku tego bia­łe­go puchu i nie wol­no jeść śnie­gu! Na krysz­tał­ki soli musie­li­śmy nie­co dłu­żej pocze­kać, ale było warto…Przedszkolaki ze zdzi­wie­niem przy­glą­da­ły się poja­wia­ją­cym krysz­tał­kom soli na sznur­ku oraz  ścian­kach sło­ika, do jed­ne­go sło­ika doda­li­śmy nie­bie­ski barw­nik, aby porów­nać efekt koń­co­wy. Pomi­mo iż zimo­wych zajęć i aktyw­no­ści mie­li­śmy spo­ro, uśmie­chy nie scho­dzi­ły z twa­rzy dzie­ci oraz zaba­wy było co nie­mia­ra, to z utę­sk­nie­niem cze­ka­my na wiosnę!


Wstecz