Żeg­namy klasy szóste

SONY DSC19 czer­w­ca 2018 roku odbyła się pożeg­nal­na dyskote­ka klas szóstych. Orga­ni­za­tora­mi tego wyjątkowego popołud­nia byli uczniowie klas szóstych wraz z rodzi­ca­mi. Uczniowie w odświęt­nych stro­jach, w gronie swoich szkol­nych przy­jaciół świę­towali zakończe­nie nau­ki w naszej szkole. Na uroczys­tość przy­byli również zaproszeni goś­cie, a wśród nich dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca i wychowaw­cy klas.W trak­cie imprezy uczniowie świet­nie się baw­ili! O muzykę zad­bał Dj Rado, a na stołach czekał na uczniów słod­ki poczęs­tunek. Dzięku­je­my rodz­i­com, którzy zad­bali o orga­ni­za­cję wydarzenia.


Wstecz