Żegna­my kla­sy szóste

SONY DSC19 czerw­ca 2018 roku odby­ła się poże­gnal­na dys­ko­te­ka klas szó­stych. Orga­ni­za­to­ra­mi tego wyjąt­ko­we­go popo­łu­dnia byli ucznio­wie klas szó­stych wraz z rodzi­ca­mi. Ucznio­wie w odświęt­nych stro­jach, w gro­nie swo­ich szkol­nych przy­ja­ciół świę­to­wa­li zakoń­cze­nie nauki w naszej szko­le. Na uro­czy­stość przy­by­li rów­nież zapro­sze­ni goście, a wśród nich dyrek­tor Dariusz Romp­ca i wycho­waw­cy klas.W trak­cie impre­zy ucznio­wie świet­nie się bawi­li! O muzy­kę zadbał Dj Rado, a na sto­łach cze­kał na uczniów słod­ki poczę­stu­nek. Dzię­ku­je­my rodzi­com, któ­rzy zadba­li o orga­ni­za­cję wydarzenia.


Wstecz