Zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Dobry Start etap II”

1W naszej szkole real­i­zowane są zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Dobry Start etap 2 — kon­tynu­ac­ja pro­gra­mu roz­wo­ju Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Pomorskiego Gminy Luzi­no”, w którym uczest­niczy aż 59 dzieci sześ­ci­o­let­nich. Uczest­ni­cy real­izu­ją 30 zajęć pół­godzin­nych, które odby­wa­ją się po zaję­ci­ach wychowa­nia przedszkolnego.
Do udzi­ału w pro­jek­cie zgłosiło się 11 nauczy­cieli, którzy prowadzą zaję­cia Metodą Ruchu Rozwi­ja­jącego według Weroni­ki Sher­borne, Metodą Dobrego Star­tu Mar­ty Bog­danow­icz, zaję­cia rozwi­ja­jące kom­pe­tenc­je matem­aty­czne, zaję­cia rozwi­ja­jące umiejęt­noś­ci rozwiązy­wa­nia prob­lemów i pra­cy zespołowej. Do tej pory nauczy­ciele mieli możli­wość wzię­cia udzi­ału w szkole­niu z Metody Ruchu Rozwi­ja­jącego według Weroni­ki Sher­borne, Metody Dobrego Star­tu Mar­ty Bog­danow­icz oraz z zakre­su rozwi­ja­nia umiejęt­noś­ci rozwiązy­wa­nia prob­lemów i pra­cy zespołowej. Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.


Wstecz