Zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Dobry Start etap II”

1W naszej szko­le reali­zo­wa­ne są zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Dobry Start etap 2 — kon­ty­nu­acja pro­gra­mu roz­wo­ju Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Pomor­skie­go Gmi­ny Luzi­no”, w któ­rym uczest­ni­czy aż 59 dzie­ci sze­ścio­let­nich. Uczest­ni­cy reali­zu­ją 30 zajęć pół­go­dzin­nych, któ­re odby­wa­ją się po zaję­ciach wycho­wa­nia przedszkolnego.
Do udzia­łu w pro­jek­cie zgło­si­ło się 11 nauczy­cie­li, któ­rzy pro­wa­dzą zaję­cia Meto­dą Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go według Wero­ni­ki Sher­bor­ne, Meto­dą Dobre­go Star­tu Mar­ty Bog­da­no­wicz, zaję­cia roz­wi­ja­ją­ce kom­pe­ten­cje mate­ma­tycz­ne, zaję­cia roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i pra­cy zespo­ło­wej. Do tej pory nauczy­cie­le mie­li moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w szko­le­niu z Meto­dy Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go według Wero­ni­ki Sher­bor­ne, Meto­dy Dobre­go Star­tu Mar­ty Bog­da­no­wicz oraz z zakre­su roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i pra­cy zespo­ło­wej. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego.


Wstecz